Bài 2 Đường kính và dây của đường tròn

Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy.

 

 

ppt25 trang | Chia sẻ: minhminh | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 2165 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung Bài 2 Đường kính và dây của đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 NhiƯt liƯt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o. vỊ dù giê cđa tËp thĨ líp 9b HOẠT ĐỘNG 1 :  Kiểm tra Câu hỏi 1 : Theo bạn đường kính AB cĩ là một dây của đường trịn (O; R) khơng ? Câu hỏi 2 : Theo bạn trong các dây của một đường trịn (O; R ), dây nào là dây lớn nhất? Bài toán 1: Cho đường tròn (O; R), đường kính AB vuông góc với dây CD tại I. (CD không qua O) Chứng minh rằng IC = ID. Bài toán 2: Cho đường tròn (O; R), đường kính AB đi qua trung điểm I của dây CD. (CD không qua O) Chứng minh rằng AB vuông góc với CD.  §2. Đường kính và dây của đường trịn HOẠT ĐỘNG 2 :  Tìm hiểu bài học mới 1. So sánh độ dài của đường kính và dây Bài toán 1: Gọi AB là một dây bất kì của đường tròn (O ; R). Chứng minh rằng AB 2R. §2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN Giải: TH1: AB là đường kính. Ta có AB = 2R TH2: AB không là đường kính. Xét AOB, ta có AB AM2 = OA2 – OM2 =132 – 52 = 144 =>AM = 12cm, do đo ùAB = 24cm. 0:0 0:1 0:2 0:3 0:4 0:5 0:6 0:7 0:8 0:9 0:10 0:11 0:12 0:13 0:14 0:15 0:16 0:17 0:18 0:19 0:20 0:21 0:22 0:23 0:24 0:25 0:26 0:27 0:28 0:29 0:30 0:31 0:32 0:33 0:34 0:35 0:36 0:37 0:38 0:39 0:40 0:41 0:42 0:43 0:44 0:45 0:46 0:47 0:48 0:49 0:50 0:51 0:52 0:53 0:54 0:55 0:56 0:57 0:58 0:59 1:0 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:26 1:27 1:28 1:29 1:30 1:31 1:32 1:33 1:34 1:35 1:36 1:37 1:38 1:39 1:40 1:41 1:42 1:43 1:44 1:45 1:46 1:47 1:48 1:49 1:50 1:51 1:52 1:53 1:54 1:55 1:56 1:57 1:58 1:59 2:0 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11 2:12 2:13 2:14 2:15 2:16 2:17 2:18 2:16 2:20 2:21 2:22 2:23 2:24 2:25 2:26 2:27 2:28 2:29 2:30 2:31 2:32 2:33 2:34 2:35 2:36 2:37 2:38 2:39 2:40 2:41 2:42 2:43 2:44 2:45 2:46 2:47 2:48 2:49 2:50 2:51 2:52 2:53 2:54 2:55 2:56 2:57 2:58 2:59 3:0 HÕt giê §2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN HOẠT ĐỘNG 4 :  Củng cố CỦNG CỐ: Bài tập2: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy. B. Đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy. C. Đường kính đi qua trung điểm của dây ( không là đường kính ) thì vuông góc với dây ấy. D. Đường kính vuông góc với một dây thì hai đầu mút của dây đối xứng qua đường kính này. §2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN CỦNG CỐ Bµi tËp 3 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®ĩng ? A. Trong c¸c d©y cđa mét ®­êng trßn d©y lín nhÊt kh«ng ph¶i lµ ®­êng kÝnh. C. §­êng kÝnh vu«ng gãc víi mét d©y th× ®i qua trung ®iĨm cđa d©y Êy D. §­êng kÝnh ®i qua trung ®iĨm cđa mét d©y ®i qua t©m th× vu«ng gãc víi d©y Êy §2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN Câu hái : Trong c¸c d©y cđa ®­êng trßn (O, R ) d©y lín nhÊt cã ®é dµi b»ng bao nhiªu ? §­êng kÝnh cã lµ d©y cđa ®­êng trßn kh«ng? Tr¶ lêi: + D©y lín nhÊt lµ ®­êng kÝnh  +D©y lín nhÊt cã ®é dµi b»ng 2R HOẠT ĐỘNG 5: Hướng dẫn về nhà Định lí 1 Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính. Định lí 2 Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy. Định lí 3 Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy. - Học thuộc và hiểu kĩ 3 định lí đã học. - Làm bài tập 10, 11 (SGK); bài tập 16, 18, 19, 20, 21 (SBT) - Xem trước bài mới §2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN HOẠT ĐỘNG 5 : Hướng dẫn về nhà Bài tập1O: Cho ABC, các đường cao BD và CE. Chứng minh rằng: a) Bốn điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn. b) DE < BC. Hương dẫn: a) Gọi M là trung điểm của BC. 	 b)Trong đường tròn nói trên, DE là dây, BC là đường kính nên DE < BC §2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN 

File đính kèm:

  • pptDUONG KINH VA DAY CUA DUONG TRON.ppt