Bài giảng Âm nhạc 9 - Hoàng Thị Tám - Dân ca Việt Nam và ca khúc mang âm hưởng dân ca

Dân ca là những ca khúc do nhân dân sáng tác ra ,được lưu truyền từ đời này qua đời khác ,không rõ tác giả là ai .

 

ppt20 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 2092 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Âm nhạc 9 - Hoàng Thị Tám - Dân ca Việt Nam và ca khúc mang âm hưởng dân ca, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chuyeân ñeà : CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ GV : HOÀNG THỊ TÁM - TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH CHUYÊN ĐỀ DÂN CA VIỆT NAM VÀ CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG DÂN CA . I/ KHÁI QUÁT  Nguồn gốc ra đời của các thể loại ca nhạc cổ truyền Việt Nam Dân tộc Việt Nam vốn có năng khiếu nghệ thuật và một truyền thống yêu âm nhạc từ rất lâu đời.Rất nhiều hoạt động của con người được các cư dân Việt Nam âm nhạc hóa .Dần dần các thể loại âm nhạc lần lượt ra đời . Các thể loại ca nhạc cổ truyền theo sát con người từ khi mới lọt lòng cho tới khi trưởng thành và theo họ sang cả thế giới bên kia . - Ca nh¹c ®Ó ru trÎ ngñ - ThÓ lo¹i H¸t ru -Ca nh¹c cho trÎ em vui ch¬i - H¸t ®ång dao, h¸t nãi.. - Ca nh¹c dïng trong lao ®éng, ph¶n ¸nh cuéc sèng - C¸c ®iÖu hß, lÝ... - Ca nh¹c nghi lÔ, tÝn ng­ìng - Ca nh¹c dïng ®Ó giao duyªn - H¸t quan hä, hß ®èi ®¸p, h¸t vÝ, h¸t ghÑo... - H¸t ca trï, h¸t chÇu v¨n, h¸t then, h¸t s¾c bïa,... Nhê ho¹t ®éng cña con ng­êi, dÇn dÇn c¸c thÓ lo¹i ©m nh¹c lÇn l­ît ra ®êi. DÂN CA ? Em hãy trình bày những hiểu biết của mình về Dân ca ? 1 / KHÁI NIỆM DÂN CA : Dân ca là những ca khúc do nhân dân sáng tác ra ,được lưu truyền từ đời này qua đời khác ,không rõ tác giả là ai . II / DÂN CA VIỆT NAM 2 / CÁC VÙNG DÂN CA VIỆT NAM DÂN CA : BẮC BỘ DÂN CA : TRUNG BỘ DÂN CA : NAM BỘ DÂN CA : TÂY NGUYÊN DÂN CA : NIỀM NÚI PHÍA BẮC Dân ca miền núi phía Bắc Dân ca Bắc Bộ Dân ca Trung Bộ Dân ca Tây Nguyên Dân ca Nam Bộ NGHE NHẠC HÁT ĐOÁN VÙNG MIỀN Bài : Cò lả ( Dân ca Bắc Bộ) Bài : Lí cây bông ( Dân ca : Nam Bộ ) Bài : Lí mười thương ( Dân ca : Trung Bộ) Bài : Ru em ( Dân ca : Tây Nguyên) Bài : Inh lả ơi ( Dân ca : Miền núi phía Bắc) TRÒ CHƠI : EM TẬP LÀM NHẠC SĨ Em hãy đặt lời mới cho một bài dân ca mà em thích ( Nôi dung phù hợp với lứa tuổi học sinh) Mời các nhóm xung phong lên trình bày Chuùc möøng caùc baïn,  caùc baïn ñaõ thaønh coâng roài! PHẦN III Söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa ca khuùc mang aâm höôûng daân ca Vieät nam: Ca dao, tuïc ngöõ Daân ca caùc vuøng, mieàn Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca Ngựa ô anh thắng kiệu vàng Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh Lí ngựa ô (Dân ca Trung Bộ Ngöïa oâ thöông nhôù Nhaïc vaø lôøi : Traàn Tieán Lí ngựa ô (Dân ca Nam bộ) Ca khúc mang âm hưởng dân ca là những ca khúc được các nhạc sĩ khai thác từ chất liệu dân ca ,và có tác giả giả rõ ràng . ? Thế nào là ca khúc mang âm hưởng dân ca ? Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca ñöôïc chia thaønh naêm vuøng mieàn chính, saép xeáp theo ñòa lí nöôùc Vieät Nam: 1/ Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca mieàn nuùi phía Baéc 2/ Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca ñoàng baèng Baéc Boä 3/ Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca mieàn Trung 4/ Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca Taây Nguyeân 5/ Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca Nam Boä Bài : Cái bống ( Phan Trần Bảng) Bài đất nước lời ru ( Văn Thành Nho ) Bài : Đi học ( Bùi Đình Thảo- Minh Chính) Tình ca Tây Bắc ( Nhạc Bùi Đức Hạnh - Lời thơ : Cầm Giang) Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (Nguyễn Văn Tý) Huế thương ( An Thuyên) Bài : Tiếng chim trong vườn Bác ( Hàn Ngọc Bích) Bài : Đôi chân trần ( Y Phôn Ksor) Bài : Tía má em Bài : Vàm Cỏ Đông ( Trương Quang Lục – Hoài Vũ) Caùc em haõy nghe nhaïc vaø cho bieát caùc baøi haùt sau ñaây mang aâm höôûng daân ca vuøng, mieàn naøo? Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác (Hoàng Long – Hoàng Lân) Em đi gữa biển vàng (Bùi Đình Thảo - Nguyễn Đăng Khoa ) Giöõa Maïc Tö Khoa nghe caâu hoø Ví daëm Nhaïc : Traàn Hoaøn, Lôøi : Traàn Hoaøn – Quyù Doaõn Em nhớ Tây Nguyên ( Văn Tấn – Trương Quang Lục) Cô gái Sài Gòn đi tải đạn Nhạc và lời : Lư Nhất Vũ CA KHUÙC MANG AÂM HÖÔÛNG DAÂN CA ÑOÀNG BAÈNG BAÉC BOÄ CA KHUÙC MANG AÂM HÖÔÛNG DAÂN CA TAÂY NGUYEÂN CA KHUÙC MANG AÂM HÖÔÛNG DAÂN CA MIEÀN TRUNG CA KHUÙC MANG AÂM HÖÔÛNG DAÂN CA NAM BOÄ CA KHUÙC MANG AÂM HÖÔÛNG DAÂN CA MIEÀN NUÙI PHÍA BAÉC      Chuùc möøng caùc baïn, caùc baïn ñoaùn ñuùng roài! Củng cố Em haõy cho bieát Ca khuùc mang aâm höôûng daân ca laø: 1/ Nhöõng baøi haùt daân ca 2/ Nhöõng ca khuùc ñöôïc khai thaùc töø chaát lieäu daân ca 4/ Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng 3/ Nhöõng baøi haùt ñöôïc truyeàn khaåu töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc * Em hãy cho biết ca khúc Dân ca và ca khúc mang âm hưởng dân ca có gì khác nhau ? * Em hãy hát một đoạn hoặc một bài dân ca mà em biết . * Em có cảm nhận gì sau khi tìm hiểu về Dân ca và ca khúc mang âm hưởng dân ca Việt Nam . Daën doø Các em về nhà tìm và sưu tầm thêm một số bài hát dân ca cũng như ca khúc mang âm hưởng dân ca Việt Nam ,để thấy được sự tinh tế ,đặc sắc ,thấy được cái hay ,cái đẹp của nền âm nhạc Việt Nam .Từ đó các em cần trân trọng ,giữ gìn ,học tập và phát triễn ,đưa nền âm nhạc nước nhà lên đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc . GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM 

File đính kèm:

  • pptBai 1 TDN Giong Son truong TDN so 1.ppt