Bài giảng Bài 12: Sự biến đổi chất (tiết 16)

- Lấy đường cho vào ống nghiệm.

- Đun nóng ống nghiệm một lát.

Câu hỏi :

1) Đường trắng chuyển sang màu gì ?

2) Trên thµnh ống nghiệm

 3) Vậy khi đun nóng đường được phân huỷ thành mấy chất ?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 12: Sự biến đổi chất (tiết 16), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HỐ HỌC 8Tr­êng thcs giao ch©uGi¸o viªn:ph¹m thÞ ngäcCh­¬ng II :ph¶n øng ho¸ häc*Sù biÕn ®ỉi chÊt nh­ thÕ nµo th× ®­ỵc gäi lµ hiƯn t­ỵng vËt lý,lµ hiƯn t­ỵng ho¸ häc?*Ph¶n øng ho¸ häc lµ g×, khi nµo x¶y ra,dùa vµo ®©u ®Ĩ nhËn biÕt?*Trong mét ph¶n øng ho¸ häc tỉng khèi l­ỵng c¸c chÊt cã ®­ỵc b¶o toµn kh«ng?*Ph­¬ng tr×nh ho¸ häc dïng biĨu diƠn ph¶n øng ho¸ häc, cho biÕt nh÷ng g× vỊ ph¶n øng?§Ĩ lËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cÇn c©n b»ng sè nguyªn tư nh­ thÕ nµo?ch­¬ng II: Ph¶n øng hãa häc Bµi 12: Sù biÕn ®ỉi chÊtI. hiƯn t­ỵng vËt lÝQuan s¸t h×nh vÏ:N­íc(r¾n)N­íc(láng)N­íc(h¬i)1. Quan s¸tT¨ng nhiƯt ®éT¨ng nhiƯt ®éH¹ nhiƯt ®éH¹ nhiƯt ®éCh¶y láng§«ng ®ỈcBay h¬iNg­ng tơEm cã nhËn xÐt g× vỊ sù biÕn ®ỉi cđa n­íc trong qu¸ tr×nh trªn?Trong qu¸ tr×nh trªn n­íc biến đổi vỊ tr¹ng th¸i nh­ng vÉn gi÷ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu.Hỗn hợp nước và muối trong suốtĐun nĩng hçn hỵp, nước sơi và bay hơiMuối ăn kết tinhMuối ănMuối ănMuối ăn(rắn)(rắn)(lỏng)Hồ tan vào nướcBay hơiMuối ănEm h·y quan s¸t (hv1.5/T10 sgk) mơ tả thí nghiệm tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối ?Muối kết tinhEm cã nhËn xÐt g× vỊ sù biÕn ®ỉi cđa muèi trong qu¸ tr×nh trªn?Trong qu¸ tr×nh trªn muèi biến đổi vỊ tr¹ng th¸i nh­ng vÉn gi÷ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu.2.NhËn xÐt:Trong c¸c qu¸ tr×nh trªn ,n­íc cịng nh­ muèi ¨n vÉn gi÷ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu.Sù biÕn ®ỉi nh­ thÕ cđa chÊt thuộc lo¹i hiƯn t­ỵng vËt lÝ.3.KÕt luËn:HiƯn t­ỵng chÊt biÕn ®ỉi mµ vÉn gi÷ nguyªn lµ chÊt ban ®Çu,®­ỵc gäi lµ hiƯn t­ỵng vËt lÝ.II. Hiện tượng hoá học1) Thí nghiệma.ThÝ nghiƯm 1: Cách tiến hành thí nghiệm:LÊy mét l­ỵng bét l­u huúnh vµ một lượng võa ®đ bét s¾t, ®­ỵc hçn hỵp hai chÊt.Chia hçn hỵp lµm hai phÇn+ PhÇn 1: §­a nam ch©m l¹i gÇn+ PhÇn 2: Cho vµo èng nghiƯm, ®un nãng hçn hỵp, ®­a nam ch©m l¹i gÇn s¶n phÈm sau khi ®un nãng* Đổ phần 2 vào ống nghiệm. Đun nóng mạnh đáy ống nghiệm một lát rồi ngừng đun.1) Sự biến đổi màu sắc của hỗn hợp như thế nào ?2) Sau khi đun, lấy chất rắn trong ống nghiệm ra đưa lại gần nam châm thì cã hiƯn t­ỵng như thế nào ?Trả lời các câu hỏi saub.Thí nghiệm 2 :*Cách tiến hành thí nghiệm:- Lấy đường cho vào ống nghiệm.- Đun nóng ống nghiệm một lát.Câu hỏi :1) Đường trắng chuyển sang màu gì ?2) Trên thµnh ống nghiệm cã hiƯn t­ỵng g× ? 3) Vậy khi đun nóng đường được phân huỷ thành mấy chất ?Ở TN 1b, TN2, lưu huỳnh, sắt, đường đã biến đổi thành chất khác.2.Nhận xét:-Trong các quá trình trên, lưu huỳnh,sắt và đường đã biến đổi thành chất khác.-Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại hiện tựơng hóa học.3.Kết luận :Hiện tượng chất biến đổi cĩ tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hoá học. Em hãy phân biệt hiện tượng vật lí với hiện tượng hố học ?Hiện tượng vật lí : Chất biến đổi vẫn giữ nguyên là chất ban đầu (Khơng sinh ra chất mới)Hiện tượng hố học : Là hiện tượng chất biến đổi cĩ sinh ra chất mớiCđng cèBµi tËp: Bµi 1: XÐt c¸c hiƯn t­ỵng sau ®©y. HiƯn t­ỵng nµo lµ hiƯn t­ỵng vËt lÝ? HiƯn t­ỵng nµo lµ hiƯn t­ỵng hãa häc?Cho v«i sèng (CaO) hßa tan vµo n­íc t¹o canxihi®roxit.Cån ®Ĩ trong lä kh«ng kÝn bÞ bay h¬iB¸nh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ phđ mét líp gØ lµ chÊt mµu n©u ®á.D©y s¾t ®­ỵc c¾t nhá thµnh tõng ®o¹n, t¸n thµnh ®inh.Tr¶ lêiHiƯn t­ỵng vËt lÝHiƯn t­ỵng hãa häca; cb; dBµi 2: §Ëp nhá ®¸ v«i råi xÕp vµo lß nung ë nhiƯt ®é kho¶ng 10000C ta ®­ỵc v«i sèng vµ khÝ c¸cbon ®ioxit tho¸t ra tõ miƯng lß. Cho v«i sèng vµo n­íc ta ®­ỵc v«i t«i.- §©u lµ hiện tượng vËt lÝ? Hiện tượng hãa häc?Tr¶ lêi: -Hiện tượng vËt lý: §Ëp nhá ®¸ v«i - Hiện tượng hãa häc: + Nung ®¸ v«i, ®­ỵc v«i sèng vµ khÝ cacbonic + Cho v«i sèng vµo n­íc ®­ỵc v«i t«iBµi 3: Trong các quá trình sau , quá trình nào là hiện tượng vật lí ? Hiện tượng hố học ? Giải thích ?a,Hồ tan a xít a xetic vào nước được dung dịch a xít a xetic lỗng dùng làm dấm ăn.b, Đốt cháy gỗ, củic,Rượu để lâu trong khơng khí bị chua.d,Dây tĩc trong bĩng đèn điện nĩng và sáng lên khi dịng điện chạy qua. Đáp án: Hiện tượng vật lí (a, d ) Hiện tượng hố học ( b, c )Bµi 4 : Hãy điền vào chỗ trống những từ, hay cụm từ thích hợp ?Với các .. cĩ thể xảy ra những biến đổi thuộc 2 loại hiện tượng . Khi cĩ sự thay đổi về  mà..  vẫn giữ nguyên , thì biến đổi thuộc loại hiện tượng... . . Cịn khi cĩ sự biển đổi .. thành ... Sự biến đổi đĩ thuộc loại hiện tượng. chấtchấttrạng thái Vật lí chất này chất kháchố họcBµi 5 :Nối các các hiện tượng sau vào nội dung hình màu tím hoặc nội dung hình màu xanh sao cho đúng ?e, Mặt trời mọc , sương bắt đầu tand, Bãoc, Hiện tượng động đấtb, Sự quang hợp của cây xanha, Sự biến mất của tầng ozơnHiện tượng vật líHiện tượng hố họcBµi 6 :Cho các hiện tượng sau đây .Hãy khoanh trịn vào đáp án chỉ các hiện tượng vật lí.a, Nấu canh cua , gạch cua nổi lên trênb, Sự kết tinh muối ănc,Thức ăn để ơi thiud, Bình thường lịng trắng trứng ở trạng thái lỏng, khi đun nĩng chuyển đơng đặc lại.A : (a, b, c)B: (a, b, d)D : (b, c, d)C : (a, b, c, d)DỈn dß:-BTVN: Bµi 2,3 (SGK- 47), - Xem tr­íc bµi Ph¶n øng hãa häc

File đính kèm:

  • pptChuong_II_Phan_ung_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan