Bài giảng Bài 12: Sự nổi (tiếp)

Hiện tượng nổi,lơ lửng,chìm cũng xảy ra khi các chất lỏng hay chất khí không hòa tan với nhCho ddầu = 8000N/m3

 dnước = 10000N/m3

 Nếu trộn lẫn dầu với nước (dầu không hòa tan vào nước), thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra?

 Dầu sẽ nổi trên mặt nước.

au được trộn lẫn.

ppt25 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 995 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 12: Sự nổi (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY, COÂ ÑEÁN THAÊM VAØ DÖÏ GIÔØ TIEÁT HOÏC VAÄT LYÙ CUÛA LÔÙP 8BGi¸o viªn : §inh Quang ThanhTRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ PHUÙ SÔNN¨m häc : 2010 – 2011 THEÅ LEÄ TROØ CHÔIHaõy choïn moät mieáng gheùp töông öùng vôùi caâu hoûi cuûa mieáng gheùp ñoù . Neáu traû lôøi ñuùng caâu hoûi baïn seõ môû ñöôïc taám gheùp maø baïn choïn . Qua 3 laàn môû taám gheùp baïn môùi coù quyeàn traû lôøi hình aûnh sau caùc mieáng gheùp. ABHòn bi sắtHòn bi gỗTại sao khi thả vào nước thì hòn bị gỗ nổi, còn bi sắt lại chìm?Tàu nổiBi thép chìmTại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn hòn bi thép thì chìm?Bài 12: SỰ NỔII. Điều kiện để vật nổi, vật chìmTL: Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của:Trọng lực P và lực đẩy Ác – si – mét FA. Hai lực này cùng phương nhưng ngược chiều.C1: Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không? P > FA 	 Vật sẽ . . . . . P = FAVật sẽ . . . P FA+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA+ Vật nổi lên khi:	 	 P FA+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA+ Vật nổi lên khi:	 	 P FA+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi:P = FA+ Vật nổi lên khi:	 	 P dl Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = dl- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv FA+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi:P = FA+ Vật nổi lên khi:	 P dlBàn 4,5,6Chứng minh: Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = dlTa có:Vật chìm xuống khi: Ta có:Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: Ta có:Vật nổi lên mặt chất lỏng khi: Tàu nổiBi thép chìmThế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn bi thép lại chìm? Biết rằng tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng.* Con tàu nổi được là do nó không phải là một khối thép đặc, bên trong tàu có nhiều khoảng trống nên trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.* Hòn bi thép đặc chìm là do trọng lượng riêng của thép lớn hơn trọng lượng riêng của nước.C7III. Vận dụng :Bài 12: SỰ NỔII. Điều kiện để vật nổi, vật chìmNhúng một vật vào trong chất lỏng thì:+ Vật chìm xuống khi: 	 P > FA+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA+ Vật nổi lên khi:	 	 P ”; “Khí cầu bay được lên cao là nhờ đâu?Do được bơm khí nhẹ nên trọng lượng riêng của khí cầu nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí. Khí cầu dễ dàng bay lên. Hiện tượng nổi,lơ lửng,chìm cũng xảy ra khi các chất lỏng hay chất khí không hòa tan với nhau được trộn lẫn.Cho ddầu = 8000N/m3 dnước = 10000N/m3 Nếu trộn lẫn dầu với nước (dầu không hòa tan vào nước), thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Dầu sẽ nổi trên mặt nước.Dầu thô tràn lên bờ gây ô nhiễm môi trường.Các sinh vật biển chết do ô nhiễm dầu trànMỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SỰ NỔI* Nhúng một vật vào chất lỏng thì:+Vật chìm xuống khi trọng lượng P lớn hơn lực đẩy Ác-si-mét FA:P > FA+Vật nổi lên khi: P 12.7 ( SBT/17) Đọc trước bài 13 Công cơ họcDặn dòBaøi hoïc keát thuùckính chuùc quí thaày, coâ maïnh khoeû, coâng taùc toát.Caâu hoûi cuûa maûnh gheùp  maøu xanh döông1. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét, nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức?FA= d.V trong đó: FA là lực đẩy Ac-si-met lên vật.(N) d là trọng lượng riêng của chất lỏng.(N/m3) V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ của vật.(m3)Caâu hoûi cuûa maûnh gheùp  maøu ñoûEm haõy neâu phöông vaø chieàu cuûa löïc ñaåy AÙc-si-meùt.Phöông thaúng ñöùng chieàu töø döôùi leân.Traû lôøi :Caâu hoûi cuûa maûnh gheùp  maøu xanh luïc Nêu các kết quả tác dụng của hai lực cân bằng?Hai lực cân bằng tác dụng lên một vật đang đứng yên thì vật sẽ tiếp tục đứng yên. Hai lực cân bằng tác dụng lên một vật đang chuyển động thì vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Caâu hoûi cuûa maûnh gheùp  maøu tím Hai lực như thế nào là hai lực cân bằng?Hai lực cân bằng là hai lực cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớnTrả lời :Hai lực cân bằng là hai lực cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớnTrả lời :Hai lực cân bằng là hai lực cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớnCaâu hoûi cuûa maûnh gheùp  maøu vaøng? Em haõy neâu phöông vaø chieàu cuûa troïng löïc?Traû lôøi : Troïng löïc coù phöông thaúng ñöùng chieàu töø treân xuoáng.Caâu hoûi cuûa maûnh gheùp  maøu naâuViết công thức tính trọng lựợng của một vật theo trọng lượng riêng và thể tích, nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức? Traû lôøi : P = d.V P là trọng lượng (N) d là trọng lượng riêng (N/m3) V là thể tích của vật (m3)

File đính kèm:

  • pptSu_noi_Thao_giang_2011.ppt