Bài giảng Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 23)

Quan sát hình 2.5, hãy cho biết:

1/ Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?

2/ Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?

3/ Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H, số nguyên tử O có giữ nguyên không?

4/ Trước phản ứng là phân tử nào? Sau phản ứng là phân tử nào? Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau khoâng? Thử giải thích tại sao?

 

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 13: Phản ứng hoá học (tiết 23), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHAÛN ÖÙNG HOAÙ HOÏC (Tiết 1)Baøi 13 Nội dung I- Ñònh nghóa II- Dieãn bieán cuûa phaûn öùng hoaù hoïc III- Khi naøo phaûn öùng hoaù hoïc xaûy ra IV- Laøm theá naøo ñeå coù theå nhaän bieát phaûn öùng hoaù hoïc xaûy ra Tiết 1 {Tiết 2 {1Hiện tượng hoá học:a- Lưu huỳnh cháy trong không khí b- Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống ( canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. (có khí oxi)tạo ra chất khí mùi hắc ( khí lưu huỳnh dioxit )Lưu huỳnhcanxi cacbonat( khí lưu huỳnh dioxit ) ( canxi oxit)khí cacbon đioxitI- Định nghĩa:Phản ứng hóa họcPhản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khácChất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng(hay chất tham gia). Chất mới sinh ra là sản phẩm2Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌCI- Định nghĩa:Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác- Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng. Chất mới sinh ra là sản phẩm- Phản ứng hoá học được ghi theo phương trình chữ: Tên các chất phản ứng Tên các sản phẩm Bài tập: Ghi phương trình chữ hai phản ứng hoá học sau:a- Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc ( khí lưu huỳnh đioxit)b- Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống ( canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.- Thí dụ:a/ Lưu huỳnh + oxi b/ Canxi cacbonat Lưu huỳnh dioxitCanxi oxit + cacbon dioxit- Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần 3II- Diễn biến của phản ứng hoá học:Caâu hoûi thaûo luaänQuan sát hình 2.5, hãy cho biết:1/ Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?2/ Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau?3/ Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H, số nguyên tử O có giữ nguyên không? 4/ Trước phản ứng là phân tử nào? Sau phản ứng là phân tử nào? Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau khoâng? Thử giải thích tại sao?5/ Kết luận: Trong phản ứng chỉ xảy ra sự thay ñoåi gì ? Keát quaû laø gì?4II- Diễn biến của phản ứng hoá học:H2O2H2OSơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hidro và khí oxi tạo ra nước ( a )( c )( b )Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC5 Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌCI- Định nghĩa:- Phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác- Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng Chất mới sinh ra là sản phẩm-Phản ứng hoá học được ghi theo phương trình chữ Tên các chất phản ứng Tên các sản phẩmThí duï: Löu huyønh + oxi Löu huyønh dioxit Canxi cacbonat Canxi oxit + Cacbon dioxit Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần II- Diễn biến của phản ứng hoá học: Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Keát quaû laø chaát naøy bieán ñoåi thaønh chaát khaùc.6 Baøi taäp 4/50Haõy choïn töø thích hôïp trong khung ñieàn vaøo choã troáng caùc caâu sau ñaây: “Tröôùc khi chaùy chaát parafin ôû theå..coøn khi chaùy ôû theå.. Caùc .parafin phaûn öùng vôùi caùc ..khí oxi”raénhôiphaân töûphaân töûRaén; loûng; hôiPhaân töû; nguyeân töû7Bài tậpSơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohidric HCl tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hidro H2ZnClHZnClHClHClHHãy viết phương trình hóa học bằng chữ, và phương trình hóa học bằng công thức hóa học. ClHZnClHBT 2aKẽm + axit clo hidric -> kẽm clorua + khí hidro. Zn + HCl -> 8 1/ Haõy vieát phöông trình bằng hoá học chöõ ,và phương trình bằng công thức hóa học cuûa caùc phaûn öùng xảy ra trong thí nghieäm moâ taû döôùi ñaây: Cho keõm vaøo dung dòch axit clohidric thaáy sinh ra khí hidro vaø moät dung dòch muoái keõm clorua. Daãn luoàng khí sinh ra ñi qua oáng nghieäm coù chöùa ñoàng (II) oxit maøu ñen (ñun noùng tôùi 400 0C ), thaáy ñoàng (II) oxít chuyeån daàn thaønh lôùp ñoàng kim loaïi maøu ñoû gaïch vaø coù nhöõng gioït nöôùc taïo thaønh ôû trong oáng nghieäm ñaët trong coác nöôùc Baøi taäp92/ Ghi lại phương trình chữ và phương trình bằng công thức hóa học của phản ứng xảy ra trong hiện tượng mô tả dưới đây:a/ Sắt cháy trong oxi không có ngọn lửa, không khói nhưng sáng chói, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu là oxít sắt từ.b/ Cho một mẩu kim loại natri nhỏ bằng hạt đậu xanh vào cốc nước, natri phản ứng với nước, nóng chảy thành giọt tròn có màu trắng chuyển động nhanh trên mặt nước. Mẩu natri tan dần cho đến hết, có khí hidro bay ra và dung dịch tạo thành sau phản ứng là natri hidroxit.10

File đính kèm:

  • pptBAI_PHAN_UNG_HOA_HOC.ppt
Bài giảng liên quan