Bài giảng Bài 14 : Bài thực hành số 3 dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

1/Một số quy tắc an toàn:

-Khi làmTN phải tuyệt đối tuân theo các quy tắc an toàn trong TN và hướng dẫn của giáo viên

-Khi làm TN cần trật tự,gọn gàng,cẩn thận,thực hiện TN theo đúng trình tự quy định

-Tuyệt đối không làm đổ vỡ,không để hóa chất bắn vào người và quần áo.Đèn cồn dùng xong cần đậy nắp để tắt lửa

-Sau khi làm TN thực hành phải rửa dụng cụ TN,vệ sinh phòng TN.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 14 : Bài thực hành số 3 dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 M«n: HÓA HỌC - líp 8 Gi¸o viªn: Huúnh ót AnhNhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê th¨m lípKiÓm tra bµi cò1/Ph©n biÖt hiÖn t­îng vËt lÝ vµ hiÖn t­îng hãa häc?Cho vÝ dô2/Ph¶n øng hãa häc lµ g×?Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra?§¸p ¸n: 1/ -HiÖn t­îng chÊt biÕn ®æi mµ dÉn gi÷ nguyªn chÊt ban ®Çu gäi lµ hiÖn t­îng vËt lÝ.vÝ dô. -HiÖn t­îng chÊt biÕn ®æi cã t¹o ra chÊt kh¸c gäi lµ hiÖn t­îng hãa häc.vÝ dô 2/-Ph¶n øng hãa häc lµ quá tr×nh biÕn ®æi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c. -§Ó biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra ta dùa vµo: + Mµu s¾c cña c¸c chÊt tr­íc vµ sau ph¶n øng.	 + Tr¹ng th¸i cña chÊt tr­íc vµ sau ph¶n øng	 + Sù to¶ nhiÖt vµ ph¸t s¸ng. (VD: C©y nÕn ch¸y)Hãy nhắc lại một số quy tắc an toàn và cách sử dụng hóa chất trong thí nghiệm?Bài 14 : Bµi thùc hµnh sè 3DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌCBài 14 : Bµi thùc hµnh sè 3DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC*CHÚ Ý TRƯỚC KHI LÀM THÍ NGHIỆM:2/Cách sử dụng hóa chÊt:-Khi sử dụng hóa chất xem lọ hóa chất nào có nhãn ghi rõ tên hóa chất thì mới sử dụng-Chất độc hại thì nên cẩn thận khi sử dụng.Không dùng tay trực tiếp cầm hóa chất-Không đổ trực tiếp hóa chất này vào hóa chất khác(ngoài chỉ dẫn)-Hóa chất dùng xong nếu còn thừa,không được đổ trở lại bình chứa-Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hóa chất1/Một số quy tắc an toàn:-Khi làmTN phải tuyệt đối tuân theo các quy tắc an toàn trong TN và hướng dẫn của giáo viên-Khi làm TN cần trật tự,gọn gàng,cẩn thận,thực hiện TN theo đúng trình tự quy định-Tuyệt đối không làm đổ vỡ,không để hóa chất bắn vào người và quần áo.Đèn cồn dùng xong cần đậy nắp để tắt lửa-Sau khi làm TN thực hành phải rửa dụng cụ TN,vệ sinh phòng TN.Bài 14 : Bµi thùc hµnh sè 3DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌCI.Môc Tiªu:+/Ph©n biÖt ®­îc hiÖn t­îng vật lÝ vµ hiÖn t­îng ho¸ häc.+/NhËn biÕt ®­îc cã dÊu hiÖu cña ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra+/RÌn kÜ n¨ng sö dông dông cô, hãa chÊt trong phßng thÝ nghiÖm.II. Néi dung: 1.ThÝ nghiÖm hoµ tan vµ nung nãng kalipemanganat2. Thùc hiÖn ph¶n øng gi÷a : N­íc v«i trongvíi khÝ cacbon ®ioxit vµ natri cacbonatIII. ChuÈn bÞ:1.Dông cô: èng thuû tinh (L),®Ìn cån, èngnghiÖm,kÑp èng nghiÖm,èng nhá giät,cèc, nút cao su (Đủ cho 6 nhóm)2. Ho¸ chÊt: Kalipemanganat, dung dÞch Natri cacbonat, n­íc v«i trong, nước cấtBài 14 : Bµi thùc hµnh sè 3DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌCI.Môc Tiªu:II. Néi dung: III. ChuÈn bÞ:IV. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm1.ThÝ nghiÖm 1: Hoµ tan vµ ®un nãng kali pemanganatTiÕn hµnh: LÊy mét l­îng nhá thuèc tÝm (kali pemanganat), chia lµm 3 phÇn. LÊy mét phÇn cho vµo èng nghiÖm (1), hoµ tan víi kho¶ng 3 ml n­íc.(l¾c nhÑ )-LÊy 2 phÇn thuèc tÝm cßn l¹i cho vµo èng nghiÖm (2), ®un nãng èng nghiÖm, dïng que ®ãm cßn tµn ®á ®­a vµo miÖng èng nghiÖm thÊy que ®ãm bïng ch¸y. TiÕp tôc ®un , khi nµo que ®ãm kh«ng bïng ch¸y th× ngõng ®un, ®Ó nguéi èng nghiÖm, Cho kho¶ng 3ml n­íc cÊt vµo, l¾c ®Òu.Quan s¸t xem chÊt r¾n trong èng nghiÖm cã tan hÕt kh«ng?Quan s¸t mµu cña 2 èng nghiÖm?a. TiÕn hµnh: SGKb. HiÖn t­îng- gi¶i thÝch:èng nghiÖm 1: dung dÞch cã mµu tÝm(HTVL)èng nghiÖm 2: dung dÞch cã mµu nh¹t h¬n, chÊt r¾n kh«ng tan hÕt.(®· cã hiÖn t­îng ho¸ häc x¶y ra lµm thuèc tÝm biÕn ®æi thµnh mét sè chÊt kh¸c.)? Ở èng nghiÖm 2 cho biÕt dÊu hiÖu ph¶n øng x¶y ra? Một em lên bảng viết phương trình chữcủa PƯHH trênKhi nung kalipemanganat thì sản phẩm sinh ra là kalimanganat, manganđioxit và khí ôxiPT: Kalipemanganat Kalimanganat + Manganđioxit + khí ôxiỞ 2 ống nghiệm trên ống nào xảy ra hiện tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hóa học?toBài 14 : Bµi thùc hµnh sè 3DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌCI.Môc Tiªu:II. Néi dung: III. ChuÈn bÞ:IV. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm1.ThÝ nghiÖm 1:Hoµ tan vµ ®un nãng kali pemanganata. TiÕn hµnh: SGKb. HiÖn t­îng- gi¶i thÝch:èng nghiÖm 1: dung dÞch cã mµu tÝm(HiÖn t­îng VL)èng nghiÖm 2: dung dÞch cã mµu nh¹t h¬n, chÊt r¾n kh«ng tan hÕt. (Đ· cã hiÖn t­îng ho¸ häc x¶y ra lµm thuèc tÝm biÕn ®æi thµnh mét sè chÊt kh¸c nh­ cã khÝ sinh ra lµm que ®ãm bïng ch¸y hay chÊt r¾n kh«ng tan)2.ThÝ nghiÖm 2:Thùc hiÖn ph¶n øng víi canxi hi®roxit a.TiÕn hµnh: *TN1/ Cho vµo èng nghiÖm(1)kho¶ng 2ml n­íc cÊt; èng nghiÖm (2) kho¶ng 2ml n­íc v«i trong. Quan s¸t mµu cña 2 èng nghiÖm.+ Nhóng mét ®Çu èng thuû tinh h×nh ch÷ L vµo phÇn chÊt láng của 2 ống nghiệm vµ thæi tõ tõ h¬i thë vµo tõng èng nghiÖm.?Quan s¸t hiÖn t­îngb. HiÖn t­îng- gi¶i thÝch:*TN1/ë èng nghiÖm 2: N­íc v«i trong vÈn ®ôc(do khÝ cacbonđioxit cã trong h¬i thë ®· t¸c dông víi n­íc v«i trong t¹o ra chÊt míi lµ Canxi cacbonat.). Cßn ë èng nghiÖm 1 kh«ng cã hiÖn t­îng g×.? Trong 2 èng nghiÖm trªn èng nghiÖm nµo x¶y ra hiÖn t­îng hãa häc? Cho biÕt dÊu hiÖu cã ph¶n øng x¶y raa. TiÕn hµnh: SGKPT: Kalipemanganat Kalimanganat+Manganđioxit +Khí ôxi?Viết phương trình chữ của các chất phản ứng trong ống nghiệm 2toBài 14 : Bµi thùc hµnh sè 3DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌCI.Môc Tiªu:II. Néi dung: III. ChuÈn bÞ:IV. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm1.ThÝ nghiÖm 1: Hoµ tan vµ ®un nãng kali pemanganat2.ThÝ nghiÖm 2:Thùc hiÖn ph¶n øng víi canxi hi®roxit b. HiÖn t­îng- gi¶i thÝch:*tn1/ ë èng nghiÖm 2: N­íc v«i trong vÈn ®ôc(do khÝ cacbonđioxit cã trong h¬i thë ®· t¸c dông víi n­íc v«i trong t¹o ra chÊt míi lµ Canxicacbonat vµ n­íc).PT: Cacbonđioxit +N­íc v«i trong Canxi cacbonat + NướcCßn èng nghiÖm 1: Kh«ng cã hiÖn t­îng g×.*TN2/ Cho vµo èng nghiÖm (1) kho¶ng 2ml n­íc cÊt, èng nghiÖm (2) kho¶ng 2ml n­íc v«i trong. Nhá tiÕp vµo mçi èng nghiÖm kho¶ng 2ml dung dÞch Natri cacbonat. ?Quan s¸t hiÖn t­îng ë mçi èng nghiÖm*TN2/ èng nghiÖm 1: Kh«ng cã hiÖn t­îng g×.(HTVL)-èng nghiÖm 2: Cã vÈn ®ôc do: Natri cacbonat ®· t¸c dông víi n­íc v«i trong t¹o ra Canxi cacbonat (kÕt tña)vµ Natri hi®roxit. ?Viết phương trình bằng chữ của các chất phản ứng trong ống nghiệm 2a. TiÕn hµnh: SGKPT: Natri cacbonat + N­íc v«i trong Canxi cacbonat + Natri hi®roxit. Ở 2 ống nghiệm trên ống nào xảy ra hiện tượng vật lí, ống nào xảy ra hiện tượng hóa học?Cho biết dấu hiệu có phản ứng hóa học xảy ra?V. T­êng tr×nh thÝ nghiÖm:1.ThÝ nghiÖm 1: Hoµ tan vµ ®un nãng kali pemanganatb. HiÖn t­îng- gi¶i thÝch:a. TiÕn hµnh: SGKèng nghiÖm 1: dung dÞch cã mµu tÝm(HTVL)èng nghiÖm 2: dung dÞch cã mµu nh¹t h¬n,chÊt r¾n kh«ng tan hÕt.(®· cã hiÖn t­îng ho¸ häc x¶y ra lµm thuèc tÝm biÕn ®æi thµnh mét sè chÊt kh¸c.)PT: Kalipemanganat Kalimanganat + Manganđioxit + Khí ôxi2.ThÝ nghiÖm 2:Thùc hiÖn ph¶n øng víi canxi hi®roxit a. TiÕn hµnh: SGKb. HiÖn t­îng- gi¶i thÝch:1/ë èng nghiÖm 2: N­íc v«i trong vÈn ®ôc(do khÝ cacbonđioxit cã trong h¬i thë ®· t¸c dông víi n­íc v«i trong t¹o ra chÊt míi lµ Canxi cacbonat vµ n­íc.)PT: Cacbonđioxit + N­íc v«i trong Canxi cacbonat + N­ícCßn èng nghiÖm 1: Kh«ng cã hiÖn t­îng g×.2/ èng nghiÖm 1: Kh«ng cã hiÖn t­îng g×.-èng nghiÖm 2: Cã vÈn ®ôc do: Natri cacbonat ®· t¸c dông víi n­íc v«i trong t¹o ra Canxi cacbonat (kÕt tña)vµ Natri hi®roxit. PT: Natri cacbonat + N­íc v«i trong Canxi cacbonat + Natri hi®roxit. STTTªn TNTiÕn hµnh TNHiÖn t­îngKết luận-PTHH(Nếu có)IV. TiÕn hµnh thÝ nghiÖmtoI.Môc Tiªu:II. Néi dung: III. ChuÈn bÞ:IV. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm1.ThÝ nghiÖm 1: Hoµ tan vµ ®un nãng kali pemanganat2.ThÝ nghiÖm 2: Thùc hiÖn ph¶n øngvíicanxihi®roxit V. T­êng tr×nh thÝ nghiÖm:VIi. NHËN XÐT GIê THùC HµNHVI. HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ: Ñoïc kó baøi Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng.SGK,T 53Trong bài thực hành hôm nay ta có sử dung một số hóa chất và trong đó có chất Ca(OH)2. từ CaO +H2O.Chất này được ứng dụng trong xây dựng và được dùng để khử phèn, khử chua,diệt khuẩn trong trồng trọt, chăn nuôiNhưng bên cạnh đó nếu chúng ta sử dụng trong xây dựng bỏ bừa bãi với số lượng nhiều dẫn đến chết cây trồng, do khi CaO tiếp xúc với nước để tạo ra Ca(OH)2 tỏa nhiều nhiệt.-Chúng ta lưu ý cách sử dụng hóa chất nói trênBài 14 : Bµi thùc hµnh sè 3DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌCxin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« xin CHµO HÑN GÆP L¹I 

File đính kèm:

  • pptBai thuc hanh 3.ppt
Bài giảng liên quan