Bài giảng Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản (tiếp theo)

4. Gõ văn bản chữ việt

 Gõ được chữ Việt vào máy tính bằng bàn phím.

 Xem được chữ Việt trên màn hình và in trên máy in.

 Hiện nay thường dùng hai kiểu gõ cơ bản là TELEX và VNI

 

 

ppt7 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 690 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 14. SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢNCác thành phần của văn bản a) Kí tự:Là con chữ, số, kí hiệu,  và là thành phần cơ bản nhất của văn bản Phần lớn các kí tự có thể nhập vào từ bàn phím.b) Dòng:Tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải là một dòng.c) Đoạn: Nhiều câu liên tiếp với nhau tạo thành một đoạn văn bản. Khi kết thúc một đoạn văn bản ta phải nhấn phím Enter để xuống dòng.d) Trang:Phần văn bản trên một trang in được gọi là một trang văn bản.Bieån ñeïpBuoåi sôùm naéng saùng. Nhöõng caùnh buoàm naâu treân bieån ñöôïc naéng chieáu vaøo hoàng röïc leân nhö daøn böôùm muùa löôïn giöõa trôøi xanh.Roài moät ngaøy möa raøo. Möa daêng daêng boán phía. Coù quaõng naéng xuyeân xuoáng bieån oùng aùnh ñuû maøu: Xanh laù maï, tím phôùt, hoàng, xanh bieác 2. Con trỏ soạn thảo Là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ vào.Khi gõ văn bản, con trỏ soạn thảo di chuyển từ trái qua phải và tự động xuống dòng khi ở vị trí cuối dòng.Con trỏ soạn thảo3. Quy tắc gõ văn bản trong Word.Dấu ngắt câu gồm (,), (.), (;), (:), (!), (?) phải đặt sát vào từ đứng trước nó. Dấu mở ngoặc gồm: (, [, {, ‘, “, đặt sát vào kí tự cuối của từ ngay trước đó. Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống (gõ phím Spacebar). Chỉ nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn mới.Trời nắng , ánh mặt trời rực rỡ.Trời nắng ,ánh mặt trời rực rỡ.Trời nắng,ánh mặt trời rực rỡ.Nước Việt Nam( thủ đô Hà Nội).Nước Việt Nam(thủ đô Hà Nội).(Gõ sai)Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ.Nước Việt Nam (thủ đô Hà Nội)(Gõ đúng)4. Gõ văn bản chữ việt Gõ được chữ Việt vào máy tính bằng bàn phím. Xem được chữ Việt trên màn hình và in trên máy in. Hiện nay thường dùng hai kiểu gõ cơ bản là TELEX và VNIĐể có chữGõ (TELEX)Gõ (VNI)Ăawa8Âaaa6Đddd9Êeee6Ôooo6Ơow – [o7Ưuw - ]u7Để có dấuHuyền (\)f2Sắc (/)s1Nặng (.)j5Hỏi (ﺮ)r3Ngã (~)x4GHI NHỚCác thành phần cơ bản của văn bản: kí tự, từ, câu, dòng, đoạn văn bản và trang văn bản.Giữa các từ chỉ nên gõ một kí tự trống và giữa các đoạn văn bản chỉ nhấn phím Enter một lần. Có thể gõ chữ việt bằng một trong hai kiểu gõ: Telex hay Vni.	CÂU HỎI – BÀI TẬPTừ bài 1 đến bài 6/ 74;75 (SGK)	CÂU HỎI – BÀI TẬPTừ bài 1 đến bài 6/ 74;75 (SGK)Häc mµ ch¬i – ch¬i mµ häcCè g¾ng lªn b¹n nhÐ!Thö giaõnSaân khaáuHAØI KÒCH

File đính kèm:

  • pptBài 14-Thuy.ppt