Bài giảng Bài 14 :V ẽ theo mẫu vẽ con vật quen thuộc

Con mèo.

* Nó có đặc điểm gì?

Có tai

Đuôi dài

 

 

ppt22 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 599 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 14 :V ẽ theo mẫu vẽ con vật quen thuộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tr­êng tiÓu häc Y JUTChµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giêm«n mÜ thuËt líp 3 Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2009 Mĩ thuật :Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra dụng cụ học vẽ * Giới thiệu bàiMĩ thuật BÀI 14 :VẼ THEO MẪUVẼ CON VẬT QUEN THUỘCThø t­ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2008trß ch¬iQuan sát các con vật sau:* Đây là con vật gì?Con thỏ* Nó có đặc điểm gì nổi bật?Cã hai tai dài ,®u«i ng¾n hay cßn gäi lµ ®u«i côt.Đây là con vật gì?Con mèo.* Nó có đặc điểm gì?Có tai h×nh tam gi¸c.®Çu h×nh trßn,Đuôi dài* Nó có ích lợi gì không?- Nó bắt chuộtĐây là con vật gì? Con chó.Màu sắc của nó như thế nào? Màu vàng.C¸c con vËt th­êng cã nh÷ng bé phËn chÝnh nµo ?§Çu ,th©n, ch©nĐây là con vật gì?Con gà. Con vịtCÁCH VẼ Vẽ các bộ phận chính-Vẽ thân-Vẽ đầu-Vẽ chi tiếtVẽ chi tiếtCÁCH VẼVẽ màuNhững bức tranh đẹpBÀI 14: VẼ CON VẬT QUEN THUỘCTHỰC HÀNHCác em nhớ lại con vật mình đã quan sát kỹ nhất và vẽ vào vở tập vẽ nhé!Chúc các em vẽ thật đẹp!

File đính kèm:

  • pptve_con_vat_lop_3_meo.ppt