Bài giảng Bài 15: Bài luyện tập 2 (tiết 13)

CTHH dạng Ax dùng biểu diễn các đơn chất:

a. Kim loại: Đồng, Sắt, Kẽm,Nhôm

b/ Nhiều phi kim :Hiđro, nitơ, oxi, clo

c. Cả hai ý trên đều đúng

d. Cả hai ý trên đều sai

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 15: Bài luyện tập 2 (tiết 13), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1. Chất được biểu diễn bằng CTHH.CTHH dạng đơn chất, hợp chất.2. Tính hóa trị của nguyên tố.3. Lập công thức hóa học của hợp chất.CTHHHOÁ TRỊTiết 15BÀI LUYỆN TẬP 2Tiết 15BÀI LUYỆN TẬP 2II. BÀI TẬPBài tập 1:Tiết 15BÀI LUYỆN TẬP 2Công thức hóa học.Nguyên tố hóa học.Chất được biểu diễn bằng:Nguyên tử khối.Phân tử khối.Tiết 15BÀI LUYỆN TẬP 2Cả hai ý trên đều sai. Kim loại: đồng, sắt, nhôm, kẽm.. Công thức hóa học dạng chung: A dùng biễu diễn các đơn chất :Một vài phi kim: Cacbon, silíc, lưu huỳnh, phôt pho, Cả hai ý trên đều đúng.( Cu, Fe, Al, Zn )( C,Si, S, P)Tiết 15BÀI LUYỆN TẬP 2CTHH dạng Ax dùng biểu diễn các đơn chất:Cả hai ý trên đều đúng Kim loại: Đồng, Sắt, Kẽm,Nhôm Nhiều phi kim :Hiđro, nitơ, oxi, cloCả hai ý trên đều saiTiết 15BÀI LUYỆN TẬP 2Công thức hóa học của hợp chất được biểu diễn dưới dạng :H2OCaCO3,Cả hai ý trên đều đúngCả hai ý trên đều sai.AxByCzAxBy. Tiết 15BÀI LUYỆN TẬP 2Hóa trị.Chỉ số.Hệ số.Cả ba ý trên đều đúngCon số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử gọi là gì?Tiết 15BÀI LUYỆN TẬP 2Bµi tËp 2: LËp c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt t¹o bëi:a, L­u huúnh (VI) vµ Oxib, Hi®ro vµ nhãm = SO4 Bµi tËp 3: H·y cho biÕt trong c¸c c«ng thøc sau, c«ng thøc nµo ®óng, c«ng thøc nµo sai, nÕu sai söa l¹i cho ®óng H2O , Mg 2O , H3 SO4 , NaOH§¸p ¸n:C«ng thøc ®óng: H2O , NaOHC«ng thøc sai: Mg 2O , H3 SO4  Söa l¹i: MgO , H2 SO4 II. BÀI TẬPTiết 15BÀI LUYỆN TẬP 2Bµi tËp 4: LËp c«ng thøc ho¸ häc vµ tÝnh ph©n tö khèi cña hîp chÊt cã ph©n tö gåm K, Al lÇn l­ît liªn kÕt víi: Cl & nhãm ( SO4 ) KxCly 1. x = 1. y x/y = 1/1 x = 1, y = 1 KCl AlxCly 3. x = 1. y x/y = 1/3 x = 1, y = 3 AlCl3 Kx(SO4 )y 1. x = 2. y x/y = 2/1 x = 2, y = 1 K2SO4Alx(SO4 )y 3. x = 2. y x/y = 2/3 x = 2, y = 3 Al2(SO4)3

File đính kèm:

  • pptTiet_15_Luyen_tap_Hoa_8.ppt
Bài giảng liên quan