Bài giảng Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 4)

bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng- Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi

- Sự thay đổi liên kết này chỉ liên quan đến electron

- Khối lượng của electron vô cùng nhỏ không đáng kể

- Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước phản ứng và sau phản ứng giữ nguyên

- Tổng khối lượng các nguyên tử trước phản ứng và tổng khối lượng các nguyên tử sau phản ứng không đổi

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ Kiểm tra bài cũ Nếu vô ý để giấm ăn (dung dịch axit axetic) rơi xuống nền gạch đá hoa (trong thành phần có canxi cacbonat) ta thấy có bọt khí sủi lêna/ Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hoá học xảy ra ?b/ Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm gồm các chất canxi axetat, nước và khí cacbon đioxit.Baøi 15. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG1. Thí nghieämCaùc nhoùm laøm thí nghieäm theo söï höôùng daãn sau :- Tröôùc heát, ñieàu chænh cho caân thaêng baèng- Ñaët hai coác chöùa dd bari clorua vaø dd natri sunfat leân moät beân caân- Ñaët caùc quaû caân leân ñóa caân beân kia sao cho caân thaêng baèng- Ghi keát quaû vöøa caân ñöôïc- Ñoå coác 1 vaøo coác 2, quan saùt ghi lại hieän töôïng.Baøi 15. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG- Ñaët caû hai coác leân ñóa caân. Ghi keát quaû ño ñöôïc.- So saùnh keát quaû cuûa hai laàn ño- Ghi laïi phöông trình chöõ cuûa phaûn öùng- Em haõy so saùnh toång khoái löôïng chaát saûn phaåm vaø toång khoái löôïng caùc chaát phaûn öùng.Baøi 15. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG1. Thí nghiệm* Nhận xét- Có phản ứng hoá học xảy ra, dấu hiệu nhận biết là có sự tạo thành chất kết tủa- Tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất phản ứng2. Định luậtAi là người tìm ra định luật này?Baøi 15. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG1. Thí nghiệm2. Định luậtLô – mô – nô – xốp (1711 – 1765)La – voa – die (1743 – 1794) Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứngTại sao tổng khối lượng các chất sản phẩm lại bằng tổng khối lượng các chất tham gia ?HidroHidroHidroHidroOxiOxiTrước phản ứng	 Trong quá trình phản ứng	 Kết thúc phản ứngO2H2H2H2OH2OKhí hydro + Khí oxi	 NướcXét lại phản ứng của khí hidro và khí oxi tạo thành nướcBariClClDiễn biến của phản ứng hóa học:NaNasunfatBariClClNaNasunfatBarisunfatNaNaClClNatri sunfatBari sunfatBari cloruaNatri cloruaBaøi 15. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG1. Thí nghiệm2. Định luậtGiải thích- Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước phản ứng và sau phản ứng giữ nguyên- Sự thay đổi liên kết này chỉ liên quan đến electron- Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi- Khối lượng của electron vô cùng nhỏ không đáng kể- Tổng khối lượng các nguyên tử trước phản ứng và tổng khối lượng các nguyên tử sau phản ứng không đổiTổng khối lượng các chất tham giaTổng khối lượng các chất sản phẩm=Giaû söû coù PTPÖ :A + B -> C + DTheo ÑLBTKL ta coù :Baøi 15. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG1. Thí nghiệm2. Định luậtmA + mB = mC + mD3. Áp dụng Trong công thức : mA+mB= mC+ mD nếu tính khối lượng của 1 chất (ví dụ mA) ta phải biết khối lượng của mấy chất ? Vaäy trong phaûn öùng coù n chaát (keå caû chaát phaûn öùng vaø saûn phaåm), neáu bieát khoái löôïng cuûa n-1 chaát thì tính ñöôïc khoái löôïng cuûa chaát coøn laïi.Baøi 15. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG1. Thí nghiệm2. Định luật3. Áp dụng Bài 1. Cho sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo thành sắt (II) sunfua. a/ Viết phương trình chữ của phản ứngb/ Viết biểu thức định luật bảo toàn khối lượng của phản ứng trênc/ Tính khối lượng của lưu huỳnh biết khối lượng của sắt là 16,8g ; khối lượng của sắt (II) sunfua là 26,4gBài giảia/ Phương trình chữ : Sắt + Lưu huỳnh t0 sắt (II) sunfuab/ Biểu thức định luật BTKL : msắt + mlưu huỳnh = msắt (II) sunfuac/ msắt + mlưu huỳnh = msắt (II) sunfua 16,8 + mlưu huỳnh = 26,4	 mlưu huỳnh = 26,4 – 16,8 =9,6 (g)BTBaøi 15. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG1. Thí nghiệm2. Định luật3. Áp dụng Bài 2. Than (cacbon) cháy trong không khí thu được khí cacbonic. Biết khối lượng của cacbon là 6 kg, khôí lượng của oxi là 16 kg. Khối lượng khí cacbonic tạo thành là bao nhiêu ? a. 10 kg b . 16 kg c. 22 kg d. 6 kg BTBài 3. Biết rằng axit clohidric phản ứng với canxi cacbonat tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbonic. Cốc (1) đựng dung dịch axit clohiric, (2) cục đá vôi (thành phần chính là canxi cacbonat) được đạt lên một đĩa cân. Trên đĩa cân thứ 2 đặt quả cân (3) vừa đủ cho cân thăng bằng Bỏ cục đá vôi vào axit clohidric. Sau một thời gian cân sẽ ở vị trí nào ?ABC Veà nhaø - Laøm baøi taäp 2,3 SGK - Xem tröôùc baøi tieáp theo “ Phöông trình hoaù hoïc” - Hoïc thuoäc noäi dung baøi ghi Baïn seõ nhaän ñöôïc moät traøng phaùo tay cuûa caû lôùpChuùc möøng em, em vöøa nhaän ñöôïc ñieåm 10Chuùc möøng em, em vöøa nhaän ñöôïc ñieåm 10Ñuùng roàiCaâu bBTMời em tiếp theoSai roài 

File đính kèm:

  • pptBai_15_DINH_LUAT_BTKL.ppt
Bài giảng liên quan