Bài giảng Bài 18: Mol (tiết 15)

  Hãy phân biệt 2 cách viết sau :

 a .

 b .

(khối lượng mol nguyên tử nitơ)

(khối lượng mol phân tử nitơ)

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 18: Mol (tiết 15), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1 tá bót ch× t­¬ng øng víi 1chục qu¶ trøng t­¬ng øng víi1 mol nguyªn tö Fe t­¬ng øng víi1 mol nguyªn tö Cu t­¬ng øng víi1mol ph©n tö H2O t­¬ng øng víi10 qu¶ trøng12 bót ch× 6.1023 nguyªn tö Fe6.1023 nguyªn tö Cu 6.1023 ph©n tö H2O1 mol t­¬ng øng víi 6.10231 mol ph©n tö O2 t­¬ng øng víi6.1023 ph©n tö O2Ai hiÓu nhanh h¬n!Avogadro, nhà Vật lý, Hóa học người Ý Sinh ngày 09 / 08 / 1776 Mất ngày 09 / 07 / 1856 Ông sinh tại Turin, Ý trong một gia đình luật gia Italia. Nǎm 1806 ông được mời giảng dạy vật lý ở trường Đại học Turin và bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học. Là người đầu tiên xác định thành phần định tính, định lượng của các hợp chất, phát minh ra định luật Avogađro xác định về lượng của các chất thể khí, dẫn đến sự phát triển rõ ràng khái niệm quan trọng nhất của hoá học: nguyên tử, phân tử, Ai nhanh h¬n!1 mol nguyªn tö Cu cã chøa: 6.1023 nguyªn tö Cu2 mol nguyªn tö Cu cã chøa: 2. 6.1023 =12.1023 nguyªn tö Cu0,5 mol nguyªn tö Cu cã chøa: 0,5. 6.1023 =3.1023 nguyªn tö CuSè nguyªn tö (ph©n tö) =sè molx6.1023Ai nhìn kĩ, hiểu nhanh :56 g2 gM H2O = M Fe = M H2 =H2OFeH26.1023 nguyên tử 6.1023 phân tử6.1023 phân tửMMMKhối lượng mol (M) của 1 chất là gì ?18 g56 g56 g2 g56 g2 g18 g18 gNTK Fe = 56 đv.CM Fe =56PTK H2O = 18 đv.CM H2O =18gg? Tìm điểm giống nhau giữa NTK, PTK với khối lượng mol(M) ?  Hãy phân biệt 2 cách viết sau : a . b . (khối lượng mol nguyên tử nitơ)(khối lượng mol phân tử nitơ)= 14g= 28gAi nhanh h¬n!1mol nguyªn tö Al cã khèi l­îng lµ :27g2mol nguyªn tö Al cã khèi l­îng lµ:2 . 27 = 54g0,1 mol nguyªn tö Al cã khèi l­îng lµ: 0,1. 27 = 2,7gKhèi l­îng chÊt= sè molxKhèi l­îng molN phân tửH2N phân tửCO2N phân tửN2Thể tích mol của chất khí là gì ?Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, thể tích mol của các chất khí khác nhau có bằng nhau không?Thể tích molkhí H2Thể tích molkhí CO2Thể tích molkhí N21 mol H21 mol O21mol CO222,4 lÝt22,4 lÝt22,4 lÝt24 lÝt24 lÝt24 lÝt1 mol H21 mol O21mol CO2ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (®ktc)(00C – 1atm)ë ®iÒu kiÖn th­êng (200C – 1atm)Ở điều kiện thường, 1mol chất khí bất kỳ có thể tích là bao nhiêu lít?Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1mol chất khí bất kỳ có thể tích là bao nhiêu lít?Ai nhanh h¬n!1mol N2 ë ®ktc chiÕm thÓ tÝch lµ: 22,4 lÝt2 mol H2 ë ®ktc chiÕm thÓ tÝch lµ: 2 . 22,4 = 44,8 lÝt 0,5 mol CO2 ë ®ktc chiÕm thÓ tÝch lµ:0,5 . 22,4 = 11,2 lÝtThÓ tÝch chÊt khÝ ë ®ktc = Sè molx22,4

File đính kèm:

  • pptBai_18_Mol.ppt
Bài giảng liên quan