Bài giảng Bài 18: Tiết 26: Mol (tiếp)

I. MOL LÀ GÌ ?

- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

 - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N)

II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 18: Tiết 26: Mol (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS AN NINHchµo mõng quý thÇy c« ®Õn dù giêm«n ho¸ häc 8Gi¸o viªn: NguyÔn §øc Qu¶ngCh­¬ng 3: Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häc Mol, khèi l­îng mol, thÓ tÝch mol lµ g×? ChuyÓn ®æi gi÷a khèi l­îng, thÓ tÝch vµ l­îng chÊt nh­ thÕ nµo? X¸c ®Þnh tØ khèi cña chÊt khÝ nµy ®èi víi chÊt khÝ kh¸c, tØ khèi cña chÊt khÝ ®èi víi kh«ng khÝ vµ sù vËn dông kh¸i niÖm nµy trong bµi to¸n ho¸ häc. C«ng thøc ho¸ häc vµ ph­¬ng tr×nh ho¸ häc ®­îc sö dông trong tÝnh to¸n ho¸ häc nh­ thÕ nµo?.Một lượng Fe có chứa 6.1023 nguyên tử Fe1 mol nguyên tử FeMột lượng nước có chứa 6.1023 phân tử nước1mol phân tử nước BµI 18: TiÕt 26: Mol I. MOL LÀ GÌ ?Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó. - Con sè 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N).I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó. - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N).A.Avogadro (1776 – 1856) BµI 18: TiÕt 26: Mol .Một lượng Fe có chứa 6.1023 nguyên tử Fe1 mol nguyên tử FeMột lượng nước có chứa 6.1023 phân tử nước1mol phân tử nước BµI 18: TiÕt 26: Mol I. MOL LÀ GÌ ?Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó. - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N).a) 1 mol nguyên tử đồng là lượng đồng có chứa nguyên tử Cu.b) 2 mol phân tử muối ăn là lượng muối ăn có chứa  phân tử muối ăn (NaCl). N2.NI. MOL LÀ GÌ ?Bài tập :Câu 1 : 1,5 mol nguyên tử Al là lượng nhôm có chứa . AlA.6.1023 nguyên tửB. 6.1023 phân tửC. 9.1023 nguyên tửVí dụ : D. 9.1023 phân tửChọn câu thích hợp điền vào chỗ trống:Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.Câu 2 : Số mol phân tử H2O có chứa 18.1023 phân tử H2O là A. 1 molB. 2 molC. 3 molD. 4 mol - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) BµI 18: TiÕt 26: Mol I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ? - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) BµI 18: TiÕt 26: Mol I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ? - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) BµI 18: TiÕt 26: Mol 56 g2 gMH2O = Fe H2H2N nguyên tử Fe N phân tử N phân tửMM18 g N phân tö H2O ==N nguyên tử Fe 2 g N phân tö H2O N phân tö H2O N nguyên tử Fe I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó. - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) BµI 18: TiÕt 26: Mol 56 g2 gH2N nguyên tử Fe N phân tử N phân tử18 g N phân tö H2O N nguyên tử Fe N phân tö H2O N phân tö H2O N nguyên tử Fe I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó. - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) BµI 18: TiÕt 26: Mol 56 g2 gH2N nguyên tử Fe N phân tử N phân tử18 g N phân tö H2O N nguyên tử Fe N phân tö H2O N phân tö H2O N nguyên tử Fe 56 g2 g18 g ? Hãy phân biệt 2 cách viết sau :a. M N2b.(khối lượng mol nguyên tử nitơ)= 14g(khối lượng mol phân tử nitơ)N= 28gM I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?- Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) BµI 18: TiÕt 26: Mol BµI 18: TiÕt 26: Mol Nguyên tử khối (1)Phân tử khối (2)Khối lượngmol (3)OO2CH2OEm có nhận xét gì gi÷a khối lượng mol nguyên tử hay phân tử so với nguyên tử khối hoÆc phân tử khối của chất ®ã? 16 đvC12 đvC32 đvC18 đvC16 g32 g12 g18 gI. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?- Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.Hãy tính nguyên tử khối và phân tử khối : - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) Khèi l­¬ng mol nguyªn tö hay ph©n tö cña mét chÊt cã cïng sè trÞ víi nguyªn tö khèi hay ph©n tö khèi cña chÊt ®ã. BµI 18: TiÕt 26: Mol Bài tập : Tính khối lượng mol của các chất: Al2O3 , Cl2 , ZnM = 27.2 + 16.3 = 102 g Al2O3Đáp án:I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?- Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.M = 65 g ZnM = 35,5 .2 = 71g Cl2 - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) BµI 18: TiÕt 26: Mol I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?- Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.III. THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ?1 mol H21 mol N21 mol CO2 - Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.- Kí hiệu là V, đơn vị là lít (l).Thể tích của 1mol H2 là thể tích bị chiếm bởi .............phân tử H2(Thể tích mol của H2)Thể tích của 1mol CO2 là thể tích bị chiếm bởi ......... phân tử CO2Thể tích của 1mol N2 là thể tích bị chiếm bởi ........ phân tử N2(Thể tích mol của CO2)(Thể tích mol của N2)NNN - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) BµI 18: TiÕt 26: Mol I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ?- Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.III. THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ?1 mol H21 mol N21 mol CO2Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suấtM =H2M =N2 M =CO2V H2V CO2V N2==Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1mol của bất kỳ chất khí nào cũng đều chiếm những thể tích bằng nhau.2g 44g 28g Em có nhận xét gì về thể tích của 1mol các chất khí, khi đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất? - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) BµI 18: TiÕt 26: Mol - Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.- Kí hiệu là V, đơn vị là lít (l).I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?- Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.III. THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ?1 mol H21 mol N21 mol CO2 - Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất- Kí hiệu là V, đơn vị là lít (l).V H2V CO2V N2==Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1mol của bất kỳ chất khí nào cũng đều chiếm những thể tích bằng nhau. ? Em có nhận xét gì về thể tích của 1mol các chất khí, khi đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất? - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N)- ë ®iÒu kiÖn th­êng (200C vµ 1atm), 1mol chÊt khÝ bÊt k× cã thÓ tÝch lµ 24 lÝt. BµI 18: TiÕt 26: Mol M =H2M =N2M =CO22g44g28gI. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?- Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.III. THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ? - Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất- Kí hiệu là V, đơn vị là lít (l).M =H2M =N2M =CO2V H2V CO2V N2==2g44g28g- Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc): 00C và áp suất 1 atm), thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít.Ở đktc:22,4 l=1 mol H21 mol N21 mol CO2V H2V CO2V N2== - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N) ThÓ tÝch chÊt khÝ (®ktc) = sè mol . 22,4( lÝt). . BµI 18: TiÕt 26: Mol I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?- Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.III. THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ? - Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.- Kí hiệu là V, đơn vị là lít (l)- Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc): 00C và áp suất 1 atm), thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít. - 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N)a . 1 mol O2b . 0,25 mol CO2Tìm thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của :V = 1 . 22,4 = 22,4 (l)V = 0,25 . 22,4 = 5,6 (l)O2CO2V = 0,5 . 24 = 12 (l)N2T×m thÓ tÝch cña 0.5 mol ph©n tö N2 ë ®iÒu kiÖn th­êng (200C vµ 1atm): BµI 18: TiÕt 26: Mol Bµi tËp 1: Có 1 mol H2 và 1 mol O2. Em hãy cho biết :a. Số phân tử của mỗi chất là bao nhiêu ?b . Khối lượng mol của mỗi chất là bao nhiêu ?c. Thể tích mol của các khí trên ở cùng điều kiện to và áp suất thì thế nào? Nếu ở đktc (O0C, 1 atm), chúng có thể tích là bao nhiêu ?Mỗi chất có 6 .1023 phân tử Ở cùng điều kiện to và áp suất thì: Bài tập củng cố :M = 2 g H2M = 16 . 2 = 32 g O2V H2V O2=Ở đktc : V H2V O2=22,4 l= BµI 18: TiÕt 26: Mol Bài tập củng cố :Bµi tËp 2:Hãy cho biết trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai? a. Ở cùng một điều kiện, thể tích của 0,5 mol khí N2 bằng thể tích của 0,5 mol . . ...........khí SO2. b. 2 mol H2O có chứa 2N nguyên tử nước. c. Ở đktc, thể tích của 0,25 mol khí Cl2 bằng 5,6 lit. d. 1 mol N2 và 1 mol Cu có số lượng nguyên tử như nhau.Đáp án:Câu đúng là: a, cCâu sai là: b, d BµI 18: TiÕt 26: Mol - Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc): 00C và áp suất 1 atm), thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít.I. MOL LÀ GÌ ?- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.- Con số 6.1023 được gọi là số Avogađro (kí hiệu là N)II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?- Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.III. THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ LÀ GÌ ? - Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.- Kí hiệu là V, đơn vị là lít (l).HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài, nắm chắc kiến thức Làm bài tập 1, 2, 3, 4 (Sgk/65) Đọc phần “Em có biết ?” (SGK/64) Đọc trước bài 19 : Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.Gợi ý bài 4 (Sgk/65): Khối lượng của N phân tử các chất chính là khối lượng mol của các chất đã cho. BµI 18: TiÕt 26: Mol 

File đính kèm:

  • pptTiet_26_Mol.ppt
Bài giảng liên quan