Bài giảng Bài 19: Thường thức mĩ thuật: Tranh dân gian Việt Nam (tiếp theo)

Tìm hiểu về tranh dân gian

+ Nằm trong dòng nghệ thuật cổ Việt nam, tranh dân gian có từ lâu, đời này truyền qua đời khác và cứ mỗi dịp xuân về, Tết đến lại được bày bán cho mọi người dân treo trong dịp Tết.

+ Tranh dân gian do một tập thể nghệ nhân dựa trên cơ sở của một cá nhân có tài trong cộng đồng nào đó sáng tạo ra đầu tiên, sau đó, tập thể bắt chước và phát triển đến chỗ hoàn chỉnh

+ Tranh được sản xuất ở một số địa phương và mang phong cách từng vùng như: tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), tranh Hàng Trống (Hà Nội), tranh Kim Hoàng (Hà Tây)

+ Tranh dân gian nói chung đều mang ý nghĩa chúc tụng, gần gũi với đời sống nhân dân lao động.

 

 

 

ppt27 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1287 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 19: Thường thức mĩ thuật: Tranh dân gian Việt Nam (tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 Tranh d©n gian viÖt nam Th­êng thøc mÜ thuËt Bµi 19I. T×m hiÓu vµi nÕt vÒ tranh d©n gian Tranh d©n gian viÖt nam Th­êng thøc mÜ thuËt Bµi 19I. T×m hiÓu vµi nÕt vÒ tranh d©n gian+ Lµ lo¹i tranh ®­îc l­u truyÒn réng r·i trong d©n gian, ®­îc nh©n d©n ­a thÝch. N»m trong dßng nghÖ thuËt cæ ViÖt Nam.+ Tranh ®­îc trang trÝ ®ãn xu©n gäi lµ tranh tÕt. Tranh ®Ó thê cóng nªn gäi lµ tranh thê+ Tranh d©n gian ®­îc s¶n xuÊt ë lµng §«ng Hå ( B¾c Ninh), Hµng Trèng ( Hµ Néi) Kim Hoµng (Hµ T©y) .+ §Òu mang ý nghÜa chóc tông, ®Ò tµi gÇn gòi víi ®êi sèng ng­êi d©n II. Hai dßng tranh ®«ng hå vµ hµng trèngGà đànĐấu vật Tranh d©n gian viÖt nam Th­êng thøc mÜ thuËt Bµi 191. Tranh ®«ng HåNghØ CµyVinh hoaGµ m¸iCh¨n Tr©u+ N¬i S¶n XuÊt: + Quy tr×nh s¶n xuÊt. TaÞ lµng §«ng Hå, huyÖn ThuËn Thµnh, tØnh B¾c Ninh Hµng lo¹t b»ng nh÷ng khu«n v¸n gç, kh¾c in trªn giÊy dã quÐt mµu ®iÖp mçi mµu lµ mét b¶n in ( Cßn gäi tranh lµng Hå) Tranh d©n gian viÖt nam Th­êng thøc mÜ thuËt Bµi 19II. Hai dßng tranh ®«ng hå vµ hµng trèng1. Tranh ®«ng Hå+ N¬i S¶n XuÊt: + Quy tr×nh s¶n xuÊt.+ §­êng NÐt: TaÞ lµng §«ng Hå, huyÖn ThuËn Thµnh, tØnh B¾c Ninh Hµng lo¹t b»ng nh÷ng khu«n v¸n gç, kh¾c in trªn giÊy dã quÐt mµu ®iÖp mçi mµu lµ mét b¶n in §¬n gi¶n, khoÎ vµ dø kho¸t, nÐt ®en in sau cïng ®Ó ®Þnh h×nh c¸c m¶ng. + MÇu: Tõ c¸c nguyªn liÖu s½n cã dÔ t×m. tõ c©y cá nh­ ®en (than xoan hay than l¸ tre), Xanh (gỉ đồng, lá chàm), vàng (hoa hòe), đỏ (sỏi son, gỗ vang), v.v ( Cßn gäi tranh lµng Hå) Tranh d©n gian viÖt nam Th­êng thøc mÜ thuËt Bµi 19II. Hai dßng tranh ®«ng hå vµ hµng trèng1. Tranh ®«ng HåTứ phủNgũ Hổ Tranh d©n gian viÖt nam Th­êng thøc mÜ thuËt Bµi 19( Cßn gäi tranh lµng Hå)II. Hai dßng tranh ®«ng hå vµ hµng trèng1. Tranh ®«ng Hå2. Tranh Hµng Trèng+ N¬i s¶n xuÊt? + Quy tr×nh lµm ? + Mµu?X­a kia ®­îc lµm vµ bµy b¸n chñ yÕu lµ ë phè Hµng Trèng nay thuéc quËn hoµn kiÕm Hµ Néi B»ng mét b¶n kh¾c ®en lµm ®­êng viÒn cho h×nh sau ®ã trùc tiÕp t« mµu b»ng tay + §­êng nÐt ? M¶nh mai trau chuèt vµ tinh tÕ Lµ c¸c mµu phÈm nhuén nguyªn chÊt NghÖ thuËt t« mµu t¹o lªn sù lung linh vµ chiÒu s©u bøc tranh Tranh d©n gian viÖt nam Th­êng thøc mÜ thuËt Bµi 19( Cßn gäi tranh lµng Hå)II. Hai dßng tranh ®«ng hå vµ hµng trèng1. Tranh ®«ng Hå2. Tranh Hµng Trèngbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt namTìm hiểu về tranh dân gian+ Tranh dân gian Làng Sình	+ Tranh Kim Hoàng ( Hà Tây)bµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt namTìm hiểu về tranh dân gian+ 	Nằm trong dòng nghệ thuật cổ Việt nam, tranh dân gian có từ lâu, đời này truyền qua đời khác và cứ mỗi dịp xuân về, Tết đến lại được bày bán cho mọi người dân treo trong dịp Tết.+	Tranh dân gian do một tập thể nghệ nhân dựa trên cơ sở của một cá nhân có tài trong cộng đồng nào đó sáng tạo ra đầu tiên, sau đó, tập thể bắt chước và phát triển đến chỗ hoàn chỉnh+ 	Tranh được sản xuất ở một số địa phương và mang phong cách từng vùng như: tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), tranh Hàng Trống (Hà Nội), tranh Kim Hoàng (Hà Tây)+	Tranh dân gian nói chung đều mang ý nghĩa chúc tụng, gần gũi với đời sống nhân dân lao động.bµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam2) Tìm hiểu về kĩ thuật làm tranh khắc gỗ dân gian Việt Nam+ Bức tranh Gà đàn có bao nhiêu màu?+ Các màu được ngăn cách như thế nào?+ Bức tranh Ngũ Hổ được vẽ bằng những màu nào?Gà đànNgũ Hổbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam2) 	Tìm hiểu về kĩ thuật làm tranh khắc gỗ dân gian Việt Nam+	 Bức tranh Gà đàn và Ngũ Hổ đều là tranh khắc gỗ dân gian. Tranh dân gian Đông Hồ các màu được in bằng các bản gỗ khác nhau (mỗi màu một bản), sau đó in nét viền hình bằng màu đen. Tranh Ngũ Hổ chỉ có một bản khắc nét màu đen còn các màu đều tô bằng bút lông.+ 	 Tranh dân gian Đông Hồ (Gà đàn) thường viền nét to, khỏe khoắn, các mảng màu rõ ràng. Bức tranh Ngũ Hổ nét đen mảnh, trau chuốt, màu tô bằng tay nên nét viền đen nhiều chỗ lẩn với màuGà đànNgũ Hổbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam2) Tìm hiểu về kĩ thuật làm tranh khắc gỗ dân gian Việt Nam* Kĩ thuật làm tranh Đông Hồ- Vẽ mẫu - Khắc ván - In tranh* Kĩ thuật làm tranh Hàng Trống- Vẽ mẫu - Khắc ván- In nét đen sau đó tô màu bằng tayNhững ván in tranh Lợn đànQuét giấy điệpbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam3) Tìm hiểu về đề tài tranh dân gian	*	Tranh khắc gỗ dân gian phục vụ quảng đại quần chúng nên đề cập tới nhiều đề tài khác nhau và rất gần gũi với đời sống của người lao động.+ Tranh chúc tụng Nhân nghĩaPhú quýTử tôn vạn đạibµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam3) Tìm hiểu về đề tài tranh dân gian+ Tranh về đề tài sinh hoạt, vui chơiBịt mắt bắt dêĐấu vậtBịt mắt bắt dêbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam.3) Tìm hiểu về đề tài tranh dân gian+ Tranh về đề tài lao động sản xuấtLợn ăn cây ráyNhà nôngCông việc nhà nôngbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam3) Tìm hiểu về đề tài tranh dân gian+ Tranh về đề tài lịch sử và truyền thuyếtVua Đinh Tiên HoàngBà TriệuKiều gặp Kim Trọngbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam3) Tìm hiểu về đề tài tranh dân gian+ Tranh vẽ mang tính chất trào lộng, phê phán thói hư tật xấu trong xã hộiĐánh nghenĐám cưới chuộtbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam3) Tìm hiểu về đề tài tranh dân gian+ Tranh ca ngợi cảnh đẹp của thiên nhiên đất nướcLý ngư vọng nguyệtTranh phong cảnhbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam3) Tìm hiểu về đề tài tranh dân gian+ Tranh phục vụ tôn giáo để thờ cúngNgũ HổTứ phủPhật bà Quan Âmbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam3) Tìm hiểu về đề tài tranh dân gian+ Tranh phục vụ tôn giáo để thờ cúngÔng CôngÔng TáoÔng Tơbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam4) Tìm hiểu giá trị nghệ thuật tranh dân gian+ Tranh dân gian đã chứng tỏ sự thống nhất, hoàn chỉnh trong nếp nghĩ và lao động có truyền thống của một dân tộc; là những sáng tạo tập thể của quần chúng nhân dân lao động, vì thế mang bản sắc dân tộc đậm đà.+ Dù phản ánh đề tài nào , tranh dân gian cũng hết sức hồn nhiên, trực cảm,tạo ra được cái đẹp hài hòa giữa ý tứ và bố cục, nét vẽ và màu sắc.+ Hình tượng trong tranh có sức khái quát cao.+ Bố cục tranh theo lối ước lệ, thuận mắt. Chữ và thơ trên tranh giúp cho bố cục thêm ổn định minh họa thêm cho chủ đề bức tranh.+ Các nghệ nhân dân gian đã biết khai thác nguyên liệu, họa phẩm dễ tìm kiếm trong thiên nhiên.bµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt namTìm hiểu về tranh dân gian2) Tìm hiểu về kĩ thuật làm tranh khắc gỗ dân gian Việt Nam3) Tìm hiểu về đề tài tranh dân gian4) Tìm hiểu giá trị nghệ thuật tranh dân gianbµi 19: th­êng thøc mÜ thuËtXem tranh d©n gian viÖt nam* Đánh giá kết quả học tập Xuất sứ của tranh dân gian? Kĩ thuật làm tranh khắc gỗ dân gian? Đề tài trong tranh dân gian? Giá trị nghệ thuật trong tranh dân gian?

File đính kèm:

  • pptTiet_19_Tranh_dan_gian_viet_nam.ppt
Bài giảng liên quan