Bài giảng Bài 2 : Chất (tiết 3)

Bµi 1: a)

Vật thể tự nhiên: thân cây, khí quyển

Vật thể nhân tạo: bàn, ghế

b) Xung quanh chúng ta có vô số vật thể, phân làm 2 loại:

-Vật thể tự nhiên: cấu tạo từ chất

-Vật thể nhân tạo: làm từ vật liệu (do chất tạo nên)

 Ta nói: Ở đâu có vật thể, ở đó có chất.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 29/03/2016 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 2 : Chất (tiết 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chương 1 : Chất – nguyên tử - phân tửBài 2 : CHẤT* ChÊt cã ë ®©u ?* N­íc tù nhiªn lµ chÊt hay hçn hîp ?* Nguyªn tö lµ g× gåm nh÷ng thµnh phÇn cÊu t¹o nµo ?* Nguyªn tè hãa häc vµ nguyªn tö khèi lµ g× ?* §¬n chÊt vµ hîp chÊt kh¸c nhau nh­ thÕ nµo , chóng hîp thµnh tõ nh÷ng lo¹i h¹t nµo.* C«ng thøc hãa häc dïng ®Ó biÓu diÔn chÊt cho biÕt nh÷ng g× vÒ chÊt ?* Hãa trÞ lµ g× ? Dùa vµo ®©u ®Ó viÕt ®óng còng nh­ lËp ®­îc c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt.Môc tiªu cña ch­¬ng cÇn n¾m ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò sau ;Chương 1 : CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬBÀI 2 : CHẤT Quan sát những vật sau đây ta gọi chung là gì?I.- Chất có ở đâu? Vật thể được chia thành mấy loại?BÀI 2 : CHẤT I.- Chất có ở đâu? Hãy cho biết các vật thể sau đây được cấu tạo bằng chất nào? Chất là những nguyên liệu ban đầu tạo ra vật thể.VậyChất là gì ?BÀI 2 : CHẤT I.- Chất có ở đâu? Chất có ở chung quanh chúng ta nơi nào có vật thể thì nơi đó có chất. Một vật thể có thể được tạo từ một chất hoặc nhiều chất. Một chất có thể tạo ra nhiều vật thể khác nhau. BÀI 2 : CHẤT II.- Tính chất của chất Các em hãy cho biết đặc điểm của các chất sau:MàuMùiVịThểDạngTan Cháy Muối ĐườngTinh bộtTrắngKhông MặnTrắng Không NgọtTrắng Không NgọtRắnHạtTan Có Có Không RắnRắnHạtHạtTan Không Những đặc điểm trên của các chất ta gọi là gì? Những đặc điểm đó có thay đổi không? Vậy tính chất của chất là gì? Mỗi chất đều có những tính chất nhất định không bao giờ thay đổi. Nếu tính chất của chất thay đổi thì chất đó cũng thay đổi.BÀI 2 : CHẤT II.- Tính chất của chất 1.- Tính chất của chấtMuốn biết được tính chất của chất ta phải làm sao?Quan sátCân đo Làm thí nghiệmQuan sát các vật sau ta biết được những tính chất nào ?Màu Quan sát các vật sau ta biết được những tính chất nào ?ThểDạngDùng dụng cụ đo ta biết được những tính chất nào ?Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêngLàm thí nghiệm ta biết được những tính chất nào ?Tính tan, tính dẫn điện, dẫn nhiệtGióp ph©n biÖt chÊt nµy víi chÊt kh¸c, tøc lµ nhËn biÕt chÊtVÝ dô: n­íc vµ r­îu etylic ®Òu lµ chÊt láng r­îu ch¸y ®­îc cßn n­íc kh«ng ch¸y ®­îc.-BiÕt c¸ch sö dông chÊt; ChÊt c¸ch ®iÖn lµm vËt liÖu c¸ch ®iÖn, chÊt dÉn ®iÖn lµm vËt liÖu dÉn ®iÖn , axit sunfuric lµm báng ch¸y da , thÞt , v¶i khi sö dông cÇn ph¶i cÈn träng2.ViÖc hiÓu biÕt tÝnh chÊt cña chÊt cã lîi g× ?-BiÕt c¸ch øng dông chÊt thÝch hîp trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Nh­ cao su lµ chÊt ®µn håi sö dông lµm s¨m lèp xe, silic lµ chÊt b¸n dÉn øng dông trong c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng nghÖ ®iÖn tö.BÀI 2 : CHẤT II.- Tính chất của chất Cñng cè vµ h­íng dÉn lµm bµi tËp(sgk)Bµi 1: a)Vật thể tự nhiên: thân cây, khí quyểnVật thể nhân tạo: bàn, ghếb) Xung quanh chúng ta có vô số vật thể, phân làm 2 loại:-Vật thể tự nhiên: cấu tạo từ chất-Vật thể nhân tạo: làm từ vật liệu (do chất tạo nên) Ta nói: Ở đâu có vật thể, ở đó có chất.BÀI 2 : CHẤT Bài 2: Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng :Nhôm	b) Thủy tinh	c) Chất dẻoBài làmNhôm : mâm, thau, xoongThủy tinh : ly, kính, chén thủy tinhChất dẻo : ca nhựa, lốp xe, thau nhựaBÀI 2 : CHẤT Bµi 3: H·y chØ ra ®©u lµ vËt thÓ ®©u lµ chÊt trong nh÷ng tõ (in nghiªng) sau;C¬ thÓ ng­êi cã 63-68 % khèi l­îng lµ n­íc.b) Than ch× lµ chÊt dïng lµm lâi bót ch×.c) D©y ®iÖn lµm b»ng ®ång ®­îc bäc mét líp chÊt dÎo.d) ¸o may b»ng sîi b«ng ( 95-98%lµ xenlulozo) mÆc tho¸ng m¸t h¬n may b»ng Ninol ( mét thø t¬ tæng hîp).e) Xe ®¹p ®­îc chÕ t¹o tõ; s¾t , nh«m , cao suVËt thÓ: C¬ thÓ , bót ch×, d©y ®iÖn, ¸o , xe ®¹pChÊt: Than ch×, n­íc, ®ång, chÊt dÎo, xenlulozo, ninol, s¾t, nh«m, cao su.BÀI 2 : CHẤT VÒ nhµHäc bµi lµm bµi tËp (1,2,3,4,5,6) trong (sgk) trang11 vµo vë bµi tËp.- ChuÈn bÞ phÇn (III -ChÊt tinh khiÕt) cho giê häc sau.N­íc kho¸ng vµ n­íc cÊt kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?BÀI 2 : CHẤT III.- Chất tinh khiết – hỗn hợp ChØ do mét chÊt t¹o nªn lµ n­ícN­íc kho¸ng gåm nhiÒu chÊt t¹o nªn ( có lẫn một số chất tan)N­íc kho¸ng vµ n­íc cÊt kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?N­íc kho¸ngN­íc cÊtBÀI 2 : CHẤT III.- Chất tinh khiết – hỗn hợp Hỗn hợp Chất tinh khiết Vậy hỗn hợp – chất tinh khiết là gì? Sơ đồ trưng cất nước tự nhiên1. Hçn hîpHçn hîp lµ do hai hay nhiÒu chÊt trén lÉn VÝ dô; N­íc kho¸ng , n­íc ao, n­íc m­a , n­íc biÓn, n­íc ®­êng2. ChÊt tinh khiÕtBÀI 2 : CHẤT ChÊt tinh khiÕt lµ chÊt cã thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt x¸c ®Þnh ( ë hçn hîp kh«ng cã tÝnh chÊt nµy)VÝ dô : ChÊt vµng, ®ång , hidro, oxi III.- Chất tinh khiết – hỗn hợp 1.- Chất tinh khiết – hỗn hợp BÀI 2 : CHẤT III.- Chất tinh khiết – hỗn hợp 3.- Tách chất ra khỏi hỗn hợp Nước biển là một hỗn hợp gồm nước và muối, làm thế nào để tách muối ra khỏi nước biểnDầu ăn lẫn với nước làm thế nào tách riêng dầu ăn ra.Dầu hỏa lẫn với muối làm thế nào tách riêng dầu và muối.Muối lẫn với cát làm thế nào tách riêng 2 chất trên ra.BÀI 2 : CHẤT III.- Chất tinh khiết – hỗn hợp 3.- Tách chất ra khỏi hỗn hợp Dựa vào tính chất của các chất có trong hỗn hợp không thay đổi, người ta đã dùng các phương pháp : bay hơi, chiết, lọc, chưng cất, từ tính, để tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp.Cñng cè vµ h­íng dÉn lµm bµi tËp(sgk)Bµi 6: Cho biÕt khÝ cacbondioxit( cacbonnic) lµm ®ôc n­íc v«i trong . Lµm thÕ nµo cã thÓ nhËn biÕt ®­îc khÝ nµy trong h¬i thë chóng ta.Dïng dông cô thu khÝ tõ h¬i thë .-Thö b»ng dung dÞch n­íc v«i trong nÕu vÈn ®ôc th× h¬i thë cña chóng ta cã khÝ cacbonnic.BÀI 2 : CHẤT Bài 7: Hãy kể hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất.BÀI 2 : CHẤT -Giống nhau : Đều là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị.-Khác nhau : +Nước cất có nhệt độ sôi là 100 độ C và có D=1g/cm khối+Nước khoáng sôi khác 100 độ C, khối lượng riêng khác 1g/cm khối§em hãa láng hai khÝ h¹ nhiÖt ®é.-Ch­ng cÊt ë -183 ®é C ta thu ®­îc oxi , ë -196 ®é C ta thu ®­îc nitoBµi 8: KhÝ nito vµ khÝ oxi lµ hai thµnh phÇn chÝnh cña kh«ng khÝ. Trong kü thuËt ng­êi ta cã thÓ h¹ thÊp nhiÖt ®é ®Ó hãa láng hai khÝ. BiÕt nito hãa láng ë -196 ®é C , Oxi hãa láng ë -183 ®é C. Lµm thÕ nµo cã thÓ t¸ch riªng khÝ oxi vµ nito tõ kh«ng khÝ.BÀI 2 : CHẤT VÒ nhµHäc, bµi lµm bµi tËp cßn l¹i trong (sgk) trang 11 vµo vë bµi tËp.- ChuÈn bÞ t­êng tr×nh lµm thùc hµnh ( Bµi 3: Bµi thùc hµnh sè 1 : TÝnh chÊt nãng ch¶y cña chÊt vµ t¸ch chÊt tõ hçn hîp).GOOD BYE

File đính kèm:

  • pptBai_2_Chat.ppt
Bài giảng liên quan