Bài giảng Bài 2: Chất (tiết 6)

a) Quan sát:

b) Dùng dụng cụ đo :

c) Làm thí nghiệm :

Mỗi chất bao gồm tình chất vật lý và tính chất hoá học khác nhau.

 +Tính chất vật lý gồm : trạng thái (thể), màu, mùi, vị, tính tan hay không tan trong nước, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng (tỉ khối), tình dẫn điện, dẫn nhiệt

 +Tính chất hoá học gồm: khả năng bị phân huỷ, tính cháy được

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 29/03/2016 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 2: Chất (tiết 6), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các bạn đến giáo án điện tử của chúng tôi!Hoaù hoïc 8 :ChaátBaøi 2 :I.Chaát coù ôû ñaâu?Chaát coù ôû ñaâu?Chaát coù ôû khaép nôi. ÔÛ ñaâu coù vaät theå laø ôû ñoù coù chaátII.Tính chaát cuûa chaáta) Quan sát:b) Dùng dụng cụ đo :c) Làm thí nghiệm :Mỗi chất bao gồm tình chất vật lý và tính chất hoá học khác nhau.	+Tính chất vật lý gồm : trạng thái (thể), màu, mùi, vị, tính tan hay không tan trong nước, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng (tỉ khối), tình dẫn điện, dẫn nhiệt	+Tính chất hoá học gồm: khả năng bị phân huỷ, tính cháy được1.Moãi chaát coù nhöõng tính chaát nhaát ñònh : Giuùp phaân bieät chaát naøy vôùi chaát khaùc, töùc nhaän bieát ñöôïc chaát.Bieát caùch söû duïng chaát.Bieát öùng duïng chaát thích hôïp trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát.2.Vieäc hieåu bieát tính chaát cuûa chaát coù lôïi gì? III.Chaát tinh khieát : 1.Hoãn hôïp : -Nöôùc töï nhieân goàm nhieàu chaát troän laãn goïi laø moät hoãn hôïp.-Nöôùc caát laø chaát tinh khieát.2.Chaát tinh khieát : Oh !Xem kìa!Thí nghieämDöïa vaøo söï khaùc nhau veà tính chaát vaät lí coù theå taùch moät chaát ra khoûi hoãn hôïpNöôùc caát soâi ôû 100oC3.Taùch chaát ra khoûi hoãn hôïp:

File đính kèm:

  • pptBai_2ChatNguyen_Hoang_Oanh.ppt
Bài giảng liên quan