Bài giảng Bài 20 : Tỉ khối của chất khí (tiết 7)

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

 dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.

 MA : Khối lượng mol của khí A.

 MB : Khối lượng mol của khí B.

2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A đối với không khí?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 20 : Tỉ khối của chất khí (tiết 7), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giaùo vieân: Phaïm Vaên SônChaøo möøng quí thaày, coâ cuøng caùc em hoïc sinh lôùp 81Kiểm tra bài cũ1/ Em haõy vieát coâng thöùc tính khoái löôïng vaø soá mol (theo khoái löôïng).2/ Em haõy vieát coâng thöùc tính theå tích chaát khí vaø soá mol (theo theå tích chaát khí) ôû ñktc.- Coâng thöùc tính khoái löôïng chaát (m): m = n.M (g) - Coâng thöùc tính soá mol (n) (löôïng chaát).1/2/- Coâng thöùc tính theå tích chaát khí ôû ñktc.V= n . 22,4 (lít) - Coâng thöùc tính soá mol (n) chaát khí ôû ñktc.Ñaùp aùn:H2CO21. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA, MB (1)=>Hình 1Hình 2BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍEm hãy dùng những từ sau : , hoặc để điền vào các chỗ trống sau:dA/B>1: Khí A .. khí BdA/BChú ý:BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>Giaûia/ Tìm khoái löôïng mol cuûa nhöõng khí: MA = - Coù tæ khoái ñoái vôùi khí oxi: 0,0625Ta coù: - Coù tæ khoái ñoái vôùi khí oxi = 1,375Ta coù:Bài tập 2 SGK tr 69.Hãy tìm khối lượng mol của những khí:a/ Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375; 0,0625.BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, em hãy viết công thức tính tỉ khối khí A đối với không khí?Trong đó :Thay giá trị Mkk vào công thức trên?Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A đối với không khí?=>BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khí khoâng khí. BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khí khoâng khí. Bài tập 3: Cho biết khí oxi, khí cacbonoxit CO nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Giaûi - Khí O2 nặng hơn không khí 1,1 lần- Khí CO nhẹ hơn không khí 0,97 lầnVaäy:BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khí khoâng khí. 	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.Giaûib// Tìm khoái löôïng mol cuûa nhöõng khí: MA = - Coù tæ khoái ñoái vôùi kk: 0,0625Ta coù: - Coù tæ khoái ñoái vôùi kk = 2,207Ta coù:Bài tập 2 SGK tr 69.Hãy tìm khối lượng mol của những khí:b/ Có tỉ khối đối với kk là: 2,207; 1,172.Khí ABài tập 5: Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ:Chất lỏngKhí A được thu trong thí nghiệm trên có thể là khí nào trong số các khí sau? (cách thu đúng nhất).a) Khí O2;c) Khí H2b) Khí CO2;1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?(1)=>2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)dA/kk : Laø tæ khoái cuûa khí A ñoái vôùi khí khoâng khí. 	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A.	MB : Khối lượng mol của khí B.BAØI 20 : TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ- Veà nhaø hoïc baøi.- Laøm baøi taäp 1,3 trang 69 SGK. Xem tröôùc baøi 21: “TÍNH THEO COÂNG THÖÙC HOAÙ HOÏC”.Xem kĩ phần 1, thử tìm hiểu xem các bước tiến hành xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất khi biết CTHH như thế nào?DAËN DOØ Đọc mục “Em có biết” SGK trang 69.

File đính kèm:

  • pptHOA_HOC.ppt
Bài giảng liên quan