Bài giảng Bài 20 - Tiết 29: Tỉ khối của chất khí

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

 dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.

 MA : Khối lượng mol của A.

 MB : Khối lượng mol của B.

Bài tập 2: a) Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 20 - Tiết 29: Tỉ khối của chất khí, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN THAÙI BÌNHSINH HOAÏT CHUYEÂN MOÂN CUÏM LAÀN 2Moân: Hoùa HoïcGV: Trieäu Thò HieànCHAØO MÖØNG QUÍ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ GIÔØ, THAÊM LÔÙP 8.1Tính khối lượng mol của các chất sau: O2, H2,N2, CO2 Đáp án: MO2 =32g; MH2 = 2gKIEÅM TRA BAØI CUÕ MN2=28g; MCO2=44gKhí O2Khí H2Khí O2Khí H2Khí O2Khí H2Bài 20 _ Tiết 29	dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của khí A	MB : Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (1) => Hãy viết biểu thức tính MA,, MB ?(1)1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍKhí AKhí B*Công thức:TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của A.	MB : Khối lượng mol của B.(1)=>dA/B>1: Khí A . khí BdA/B=1: Khí A.. khí BdA/B1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍTa có:	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của A.	MB : Khối lượng mol của B.Bài tập 2: a) Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:MAdA/H21)642) 223)164)163244832(1)=>b) Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây?CO2; SO2; O2; Cl2; CH4; SO3SO2CO2CH4O21. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?CTHHBài 20 _ Tiết 29TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của A.	MB : Khối lượng mol của B.Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?Trong đó Mkk là khối lượng mol trung bình của không khí.Thay giá trị Mkk vào công thức trên:(1)(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Bài 20 _ Tiết 29TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ M = (28x0,8)+(32x0,2)=29kkMKKdA/kk=MAdA/KK: Tỉ khối của khí A đối với không khí	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)Bài 20 _ Tiết 29TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ=>dA/KK: Tỉ khối của khí A đối với không khí	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Bài tập 3: Cho biết khí SO2, khí H2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Bài làm:- Khí SO2nặng hơn không khí 2,2069 lần- Khí H2 nhẹ hơn không khí 0,07 lầnKết luận:(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Bài 20 _ Tiết 29TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ(1)dA/KK: Tỉ khối của khí A đối với không khí? Cho biết người ta đã bơm khí nào vào khí cầu và bóngbay để những vật thể này bay đươc? Giải thíchĐáp án:Người ta đã bơm khí H2 vào khí cầu và bóng bay. Hai vật thể này bay được. Vì khí H2 có khối lượng nhẹ hơn không khí.	dA/B: Tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA : Khối lượng mol của A.	MB : Khối lượng mol của B.=>Bài tập 4: Cho khí A có công thức chung RO2 . Biết tỉ khối của khí A so với không khí là 1,5862a. xác định khối lượng mol của chất khí A.b. xác định CTHH của chất khí A=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Bài 20 _ Tiết 29TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ(1)(2)Bài Giải:dA/KK: Tỉ khối của khí A đối với không khí	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Em có biết?Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO2. Khí CO2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?Bài 20 _ Tiết 29TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ(1)(2)dA/KK: Tỉ khối của khí A đối với không khí	- Bài tập về nhà: Bài 1, 2, 3 SGK trang 69	- Chuẩn bị trước bài 21 “TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC”Bài 20 _ Tiết 29TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

File đính kèm:

  • ppttiet 29 Bai 20 Ty khoi chat khi da sua xong.ppt
Bài giảng liên quan