Bài giảng Bài 20: Tỷ khối của chất khí (Tiết 2)

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

 dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.

 MA: Khối lượng mol của A.

 MB: Khối lượng mol của B.

Cho biết người ta đã bơm

khí nào vào khí cầu và

bóng bay để những vật thể

này bay đươc? Giải thích?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 20/04/2016 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 20: Tỷ khối của chất khí (Tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bµi 20Tû khèi cña chÊt khݧÆt vÊn ®ÒKhi nghiªn cøu vÒ tÝnh chÊt cña mét chÊt khÝ nµo ®ã,mét c©u hái ®Æt ra lµ chÊt khÝ nµy nÆng hay nhÑ h¬n chÊt khÝ ®· biÕt lµ bao nhiªu,hoÆc nÆng hay nhÑ h¬n kh«ng khÝ bao nhiªu lÇn?§Æt vÊn ®Ò?T¹i sao qu¶ bãng b¬m khÝ Hi®r« th× bay ®­îcH2H2H2H2CO2CO2Cßn qu¶ bãng b¬m khÝ CO2 th× kh«ng bay ®­îc1 mol H21molCO2(44g)1 mol H2(2g)1.B»ng c¸ch nµo biÕt ®­îc khÝ A nÆng hay nhÑ h¬n khÝ B?TỈ KHỐI CHẤT KHÍTiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A	MB: Khối lượng mol của khí B.*Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA,, MB .(1)1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?*Ta so s¸nh khèi l­îng mol cña khÝ A(MA) víi khèi l­îng mol cña khÝ B(MB)Hay:MAMBdA/B =TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.(1)=>Em hãy dùng những từ : nặng hơn, nhẹ hơn hoặc bằng để điền vào các chỗ trống sau:dA/B>1: Khí A .. khí BdA/B=1: Khí A .. khí BdA/B1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?BiÕt MCO2 = 44g MH2= 2g dA/B =MCO2MH2=442=22=>TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:MAdA/H21642223164163244832(1)=>Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây?CO2; SO2; O2; Cl2; CH4; SO3SO2CO2CH4O21. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Khinh khí cầuBong bóng bayCho biết người ta đã bơm khí nào vào khí cầu vàbóng bay để những vật thểnày bay đươc? Giải thích?(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?Trong đó Mkk là khối lượng mol trung bình của không khí.Thay giá trị Mkk vào công thức trên?(1)(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?=>(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Bài tập 3: Cho biết khí SO2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Bài làm:- Khí SO2 nặng hơn không khí 2,2069 lần- Khí Cl2 nặng hơn không khí 2,448 lầnKết luận:(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Khí ABài tập 4: Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ:Chất lỏngKhí A được thu trong thí nghiệm trên có thể là khí nào trong số các khí sau (thì cách thu được cho là đúng)?a) Khí O2(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?c) Khí H2b) Khí CH4TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Bài tập 5: Hợp chất A có tỉ khối so với khí hidro là 17. hãy cho biết 5,6 lít khí A (đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?Biểu thức tính khối lượng?m=n x MTừ dữ kiện đề bài ta có thể tính được đại lượng nào?=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Em có biết?Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO2. Khí CO2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?- Bµi tËp vÒ nhµ: làm các bài tập trong SGK- tr -ChuÈn bÞ tr­íc bµi “ TÝnh theo c«ng thøc ho¸ häc”HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

File đính kèm:

  • pptty_khoi_cua_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan