Bài giảng Bài 22: Tính theo phương trình hóa học (tiết 4)

Phương trình chữ

 Khí hiđro + Khí Oxi  Nước

=>Viết sơ đồ của phản ứng

=> Cân bằng số nguyên tử

 mỗi nguyên tố.

=> Viết phương trình hóa học.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 22: Tính theo phương trình hóa học (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN HOÁ HỌC LỚP 8PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌCKính chào quý thầy - cô giáo và các em học sinh Về dự giờ thăm lớp1/ Hãy phát biểu định luật bảo toàn khối lượng?2/ Đốt cháy 4 gam khí hiđro H2 trong khí oxi O2 sinh ra 36 gam nước H2O. a) Viết phương trình chữ của phản ứng xảy rab) Tìm khối lượng khí Oxi đã dùng.Phương trình chữ: Khí hiđro + Khí Oxi  Nước Số nguyên tử Hiđro trước và sau phản ứng đều là 2. Số nguyên tử Oxi trước phản ứng là 2, sau phản ứng là 1. Hãy thay tên các chất bằng công thức hóa học?Sơ đồ phản ứng H2 + O2 ---> H2O Hãy cho biết số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng là bao nhiêu ?Phương trình chữ: Khí hiđro + Khí Oxi  Nước Sơ đồ phản ứng H2 + O2 ---> H2O HHOOHOHHOHSơ đồ phản ứng: H2 + O2 ---> H2O Điều này có phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng không? Vì sao?HHOOHOHHOHH2 + O2 H2O 2 HHOOHOHHOHHH H2 + O2 2H2O 2Phương trình chữ=> Viết phương trình hóa học. H2 + O2 ---> H2O Khí hiđro + Khí Oxi  Nước => Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố. =>Viết sơ đồ của phản ứng H2 + O2 ---> 2H2O 2H2 + O2 ---> 2H2O 2H2 + O2 2H2O Thí dụ1: Biết Nhôm tác dụng với khí oxi tạo ra Nhôm oxit ( Al2O3 )Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng trênNhôm + Khí Oxi Nhôm oxit Böôùc 1:Vieát sô ñoà cuûa phaûn öùng. Böôùc 2: Caân baèng soá nguyeân töû moãi nguyeân toá Böôùc 3: Vieát phöông trình hoaù hoïc Al + O2 Al2O3Al + O2 2Al2O3Al + 3O2 2Al2O34Al + 3O2 2Al2O34Al + 3O2 2Al2O3Phương trình chữThí dụ 2: Lập PTHH của phản ứng sauPhotpho + khí oxi  Điphotphopentaoxit ( P2O5)Thảo luận nhóm 3 phútThí dụ 3: Lập PTHH của phản ứng Natri cacbonat (Na2CO3) tác dụng với Canxi Hidroxit (Ca(OH)2 ) tạo ra Canxi cacbonat (CaCO3 ) và Natri hidroxit (NaOH)Phương trình chữ: Natri cacbonat + Canxi hidroxit  Canxi cacbonat + Natri hidroxitBước 1: Sơ đồ phản ứng	Na2CO3 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + NaOHBước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố	Na2CO3 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + 2NaOHBước 3: Viết PTHH	Na2CO3 +Ca(OH)2 CaCO3 + 2NaOHBaøi taäp 4a/58Cho sô ñoà cuûa phaûn öùng sau:Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + NaClLaäp phöông trình hoùa hoïc cuûa phaûn öùng. Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 + 2NaClÑaùp aùn :BT2/57 SGKCho sô ñoà cuûa caùc phaûn öùng sau:a) Na + O2 Na2Ob) P2O5 + H2O H3PO4Haõy laäp phöông trình hoùa hoïc cuûa caùc phaûn öùng treân4Na + O2 2Na2OP2O5 + 3H2O 2H3PO4Ñaùp aùn :Bài tập:Phương trình hóa học nào sau đây là đúng, phương trình nào sai ( đúng ghi Đ, sai ghi S) vào ôtrống thích hợp theo các phương trình hóa học sau: SĐ 2K + 2H2O  2KOH + H2 2) K2O + H2O  2KOH 3) Na + O2  Na2O5) SO3 + H2O  H2SO47) BaO + H2O  Ba(OH)28) Al + O2  2Al2O3ĐĐĐS  Đối với bài học ở tiết học này:phương trình hóa học  Học bài.  Lập được PTHH.  Hoàn thành vở bài tập(1,3,7/57,58 SGK). Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:  Xem “phần II: Ý nghĩa của phương trình hóa học ”.  Chuẩn bị các bài tập sách giáo khoa trang 57, 58Hướng dẫn học tậpHÖÔÙNG DAÃN BAØI TAÄPBT 7/58 SGKHaõy choïn heä soá vaø coâng thöùc hoùa hoïc thích hôïp ñaët vaøo nhöõng choã coù daáu hoûi trong caùc phöông trình hoùa hoïc sau:a) ?Cu + ? 2CuOb) Zn + ?HCl ZnCl2 + H2c) CaO + ?HNO3 Ca(NO3)2 + ?Löu yù: - Saûn phaåm coù nhöõng nguyeân toá naøo thì chaát tham gia coù nhöõng nguyeân toá ñoù- Ñôn chaát phi kim coù haït hôïp thaønh laø phaân töû. VD: H2, O2Bài học kết thúc thân ái chào các em & thầy cô 

File đính kèm:

  • pptBai_22_Tinh_theo_phuong_trinh_hoa_hoc.ppt
Bài giảng liên quan