Bài giảng Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

1. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa ban bố.

- Ngày 14-8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, kẻ thù đang rệu rã, thời cơ cách mạng đã đến.

- Từ ngày 13 đến 15-8-1945, TW Đảng đã họp và quyết định phát động khởi nghĩa trong cả nước, thành lập ủy ban khởi nghĩa.

- Ngày 16-8-1945, Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào cũng tán thành với chủ trương khởi nghĩa

- Ngày hôm đó, Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đôi quân tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên mở đầu cho tổng khởi nghĩa.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1471 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
häc sinh tr­êng thcs Hỵp TiÕn thi ®ua häc tètchµo mõng C¸C THµY C¤ VỊ Dù GIê TH¨M LíPgi¸o viªn: ph¹m thÞ thÞnhthcs hỵp tiÕnKIỂM TRA BÀI CŨTỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23VII. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước 1. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa ban bố: 2. Giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội. 3. Giành chính quyền trong toàn quốc. H: Chủ trương của Đảng sau khi Nhật đầu hàng đồng minh? vì sao nói đây là thời cơ ngàn năm có một ?- Ngày 14-8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, thời cơ cách mạng đã đến. Câu hỏiVII. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước 1. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa ban bố.Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23H: Chủ trương của Đảng sau khi Nhật đầu hàng đồng minh? vì sao nói đây là thời cơ ngàn năm có một ?- Ngày 14-8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, thời cơ cách mạng đã đến. VII. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước 1. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa ban bố.- Từ ngày 13 đến 15-8-1945, TW Đảng đã họp và quyết định phát động khởi nghĩa trong cả nước, thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.- Ngày 16-8-1945, Quốc Dân Đại Hội họp ở Tân Trào cũng tán thành với chủ trương khởi nghĩa Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23- Ngày 14-8-1945, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, kẻ thù đang rệu rã, thời cơ cách mạng đã đến. VII. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước 1. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa ban bố.- Từ ngày 13 đến 15-8-1945, TW Đảng đã họp và quyết định phát động khởi nghĩa trong cả nước, thành lập ủy ban khởi nghĩa.- Ngày 16-8-1945, Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào cũng tán thành với chủ trương khởi nghĩa - Ngày hôm đó, Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đôïi quân tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên mở đầu cho tổng khởi nghĩa. Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23H: Sơ lược về khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ?- Ngày 15-8-1945, lệnh tổng khởi nghĩa đã về đến Hà Nội. Câu hỏi- Ngày 16-8-1945, truyền đơn biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa khắp nơi. - Ngày 17-8-1945, Đảng bộ Hà Nội đã biến cuộc mít tinh thân Nhật thành cuộc mít tinh ủng hộ mặt trận Việt Minh.- Ngày 19-8-1945, Khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở Hà Nội. 2. Giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội. Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23H: Sơ lược về khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc?- Ngày 23-8-1945, quần chúng kéo về giải phóng Huế.Câu hỏi- Ngày 14->18-8-1945, Khởi nghĩa diễn ra khắp cả nước và nhiều tỉnh lị được giải phóng như Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam3. Giành chính quyền trong toàn quốc. - 25-8-1945, Sài Gòn giải phóng - Ngày 30-8-1945, Bảo Đaị thoái vị. Chế độ phong kiến sụp đổ -Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cách mạng tháng Tám thắng lợi.Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23H: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám?- Lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chế độ phong kiến lập nên một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.Câu hỏia. Ý nghĩa lịch sử: 4. ÝÙ nghĩa lịch sử , nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.- Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. - Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân thế giới (Nhất là châu Á và châu Phi) Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23H: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám?b. Nguyên nhân:Câu hỏiBài 7.a. Ý nghĩa lịch sử: 4. ÝÙ nghĩa lịch sử , nguyên nhân thắng lợi - Tinh thần yêu nước đoàn kết và truyền thống kiên cường đấu tranh của nhân ta - Sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. - Chủ nghĩa phát xít Nhật đã bị tiêu diệt (14-8-1945) Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23H: Những bài học kinh nghiệm?b. Nguyên nhân:Câu hỏia. Ý nghĩa lịch sử: 4. ÝÙ nghĩa lịch sử , nguyên nhân thắng lợi - Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giải quyết đúng đắn sáng tạo nhiệm vụ DT và DC - Biết tập hợp lực lượng lấy công nông làm nòng cốt, phân hóa cô lập kẻ thù. c. Bài học kinh nghiệm:- Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang, chớp đúng thời cơ cách mạng . Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23DẶN DỊ* Häc thuéc bµi,lµm c¸c bµi tËpChuÈn bÞ bµi 24: Cuéc ®Êu tranh b¶o vƯvµ x©y dùng chÝnh quyỊn d©n chđ nh©n d©n.Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23Tỉng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc viƯt nam d©n chđ céng hoµBài 23

File đính kèm:

  • ppttiet_28_tong_khoi_nghia_thang_tamsu9.ppt
Bài giảng liên quan