Bài giảng Bài 27: Điều chế oxi - Phản ứng phân hủy (tiếp)

I/ Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

II/ Sản xuất khí oxi trong công nghiệp:

Bằng 2 cách : Đẩy không khí và đẩy nước . Vì khí oxi nặng hơn không khí và ít tan trong nước

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 27: Điều chế oxi - Phản ứng phân hủy (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HOÙA HOÏC 8GV: NGUYỄN THỊ NHƯ ÝKIỂM TRA BÀI CŨCaâu 1 : - Ñònh nghóa oxit ?- Coù theå phaân chia oxit laøm maáy loaïi ? Cho ví duï oxit ?Caâu 2 : Cho caùc oxit coù coâng thöùc hoaù hoïc sau :a) SO3 	b) N2O5 	c) CO2d) Fe2O3 	 e) CuO 	g) CaONhöõng chaát naøo thuoäc loaïi oxit bazô, nhöõng chaátnaøo thuoäc oxit axit ?KIỂM TRA BÀI CŨCaâu 1 : - Ñònh nghóa oxit ? Oxit laø hôïp chaát cuûa hai nguyeân toá, trong ñoù coù moät nguyeân toá laø oxi.- Coù theå phaân chia oxit laøm maáy loaïi ? Cho ví duï oxit ? Coù theå phaân chia oxit laøm hai loaïi : oxit axit vaø oxit bazôOxit bazôNa2O : natri oxitFeO : saét (II) oxitVD : oxit axitCO2 : cacbon ñioxitSO3 : löu huyønh trioxitCaâu 2 : Cho caùc oxit coù coâng thöùc hoaù hoïc sau :a) SO3 	b) N2O5 	c) CO2d) Fe2O3 	 e) CuO 	g) CaONhöõng chaát naøo thuoäc loaïi oxit bazô, nhöõng chaátnaøo thuoäc oxit axit ? Oxit axit : a) SO3 ; b) N2O5 ; c) CO2  Oxit bazô : d) Fe2O3 ; e) CuO ; g) CaO KIỂM TRA BÀI CŨBAØI 27ÑIEÀU CHEÁ KHÍ OXI -I. Ñieàu cheá oxi trong phoøng thí nghieäm 1. Thí nghieäm (SGK) a) Cho moät löôïng nhoû kalipemanganat KMnO4 (thuoác tím) vaøo oáng nghieäm, duøng keïp goã keïp oáng nghieäm roài ñun noùng treân ngoïn löûa ñeøn coàn. Ñöa que ñoám chaùy dôû coøn ñoû vaøo mieäng oáng nghieäm. Hình 4.5 trang 92 (SGK) Nhaän xeùt hieän töôïng vaø giaûi thích ?Chaát khí sinh ra trong oáng nghieäm laøm que ñoám buøng chaùy thaønh ngoïn löûa, chaát khí ñoù chính laø khí oxi.KClO3Tiết 41:ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶI/ Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:1/ Thí nghiệm:a/ Với KMnO4:(Thuốc tím)PTHH:t0K2MnO4 + MnO2 + O2 2KMnO4b/ Với KClO3 : (Kali clorat)KClO2Qua mô hình TN có nhận xét gì về phương pháp điều chế oxi trong PTN ? Viết PTHH ?KClO3KCl + O2 223t0 Quan sát các hình sau đây , Hãy cho biết có thể thu khí oxi vào ống nghiệm bằng mấy cách ?Có 2 cách :Cho Oxi đẩy nước .Cho Oxi đẩy không khí(a)(b)ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI BẰNG CÁCH ĐẨY NƯỚCTiết 41:I/ Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:1/ Thí nghiệm:a/ Với KMnO4:(Thuốc tím)PTHH:t0K2MnO4 + MnO2 + O2 2KMnO4b/ Với KClO3 : (Kali clorat)ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ2KClO3 2KCl + 3O2t02/ Kết luận:Trong phòng thí nghiệm:- Khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3.- Khí oxi được thu bằng 2 cách : Đẩy không khí và đẩy nướcBài tập:Những chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong PTN?a) Fe3O4 b) KClO3 c) KMnO4 d) CaCO3 e) Al2O3Chỉ có KMnO4 và KClO3 2/ Có thể thu khí oxi bằng mấy cách ? Vì sao?Bằng 2 cách : Đẩy không khí và đẩy nước . Vì khí oxi nặng hơn không khí và ít tan trong nướcII/ Sản xuất khí oxi trong công nghiệp:Nitơ bay hơi ở nhiệt độ -1960CTháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng.1. Saûn xuaát khí oxi töø khoâng khí.Ôxi bay hơi ở nhiệt độ -1830CKhông khí nénKhông khí lỏngVan điều chỉnhống ruột gàBể bốc hơiII. Saûn xuaát khí oxi trong coâng nghieäp : Không khí ( hóa lỏng) Không khí lỏng Khí nitơ (-1960C) Khí oxi (-1830C) t0 thấp, P caobay hơi1. Saûn xuaát khí oxi töø khoâng khí.II. Saûn xuaát khí oxi trong coâng nghieäp :2. Saûn xuaát khí oxi töø nöôùc.H2 + O2đpH2O22III. Phaûn öùng phaân huyû : 1. Traû lôøi caâu hoûi (SGK). a) Haõy ñieàn vaøo choå troáng caùc coät öùng vôùi caùc phaûn öùng sau. Phaûn öùng hoaù hoïc Soá chaát phaûn öùng Soá chaát saûn phaåm t0a/ 2KClO3 2KCl + 3O2b/2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2t0c/ CaCO3 CaO + CO2t0111223b. Nhöõng phaûn öùng hoaù hoïc treân ñaây ñöôïc goïi laø phaûn öùng phaân huyû, vaäy coù theå ñònh nghóa phaûn öùng phaân huyû laø gì ?2. Ñònh nghóa :Phaûn öùng phaân huyû laø laø phaûn öùng hoaù hoïc trong ñoù moät chaát sinh ra hai hay nhieàu chaát môùi. VD : CaCO3 CaO + CO2t0III. Phaûn öùng phaân huyû :Kieåm tra –ñaùnh giaù : 1-Baøi taäp 1 (trang 94 SGK)Nhöõng chaát naøo trong soá nhöõng chaát sau ñöôïc duøng ñeå ñieàu cheá oxi trong phoøng thí nghieäm. a) Fe3O4 b) KClO3 c) KMnO4 d) K2MnO4 e) khoâng khí f) H2O 2-Phản ứng phân hủyPhản ứng phân hủyHÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ - Hoïc baøi. - Laøm baøi taäp: 2, 3,4, 5, 6 trang 94 SGK. - Xem tröôùc baøi 28 –Khoâng Khí +Caùch tieán haønh thí nghieäm. +Khoâng khí coù thaønh phaàn nhö theá naøo?Chúc Sức KhỏeXin Chân Thành Cảm Ơn

File đính kèm:

  • pptdieu che oxi.ppt
Bài giảng liên quan