Bài giảng Bài 27 : Khởi nghĩa yên thế và phong trào chống pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

 (1884-1913)

1. Căn cứ Yên Thế.

2. Dân cư.

3. Nguyên nhân.

 4. Diễn biến.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1070 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 27 : Khởi nghĩa yên thế và phong trào chống pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Huyện Hưng Hàphßng gi¸o dôcXin kính chào các thầy cô giáo về dự giờ và thăm lớp. Ng­êi thùc hiÖn : Nguyễn Thị Tuấn KhanhSở Giáo dục - Đào tạo Thái BìnhBµi gi¶ng m«n : LÞch sö 811. Hàm Nghi2 2.Tôn Thất Thuyết3 3. Phan Đình PhùngKiÓm tra bµi cò :Phong trào Cần vươngCác nhân vật trên liên quan tới sự kiện lịch sử nào? 	 Nh©n vËt lÞch sö trªn lµ ai?	 Nªu hiÓu biÕt cña em vÒ «ng?Bµi 27 : Khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX.I/ Khëi nghÜa Yªn ThÕ (1884-1913)1. Căn cứ Yên ThếYÊN THẾHố chuốiBµi 27 : Khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX.I/ Khëi nghÜa Yªn ThÕ (1884-1913)Bắc Giang1. Căn cứ Yên ThếYên ThếHố ChuốiBµi 27 : Khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX.I/ Khëi nghÜa Yªn ThÕ (1884-1913)1. Căn cứ Yên Thế- Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang. - Có nhiều ngả thông với miền thượng du sau lưng và đồng bằng trước mặt.- Là vùng trung du đất đồi, cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệtBắc GiangYên ThếHố ChuốiBµi 27 : Khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX.I/ Khëi nghÜa Yªn ThÕ (1884-1913)1. Căn cứ Yên ThếLược đồ: Căn cứ Yên ThếBên trong căn cứ Yên ThếBµi 27 : Khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX. Dân cư đa số là dân các nơi chạy loạn đến ( dân ngụ cư) I/ Khëi nghÜa Yªn ThÕ ( 1884 - 1913)2. Dân cư- Thùc d©n Ph¸p muốn b×nh ®Þnh Yên thế, 1. Căn cứ Yên Thế3. Nguyên nhân- Nông dân 2 lần bị mất đất nên rất căm phẫnHoµng Hoa Th¸m (1851- 1913)Các bộ tướng của Đề ThámBµi 27 : Khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX.I/ Khëi nghÜa Yªn ThÕ (1884-1913)L­îc ®å: Khëi nghÜa Yªn ThÕ1. Căn cứ Yên Thế.2. Dân cư.3. Nguyên nhân.Hải Phòng 4. Diễn biến.Phan Bội Châu (1867-1940)Phan Châu Trinh (1872-1926)Những nhà yêu nước này đã từng tìm đến Yên Thế, bắt liên lạc với Đề Thám.Bµi 27 : Khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX.I/ Khëi nghÜa Yªn ThÕ (1884-1913)L­îc ®å: Khëi nghÜa Yªn ThÕ1. Căn cứ Yên Thế.2. Dân cư.Thời gianDiễn biến chính1884-18921893-19081909-1913- Hoạt động riêng lẻ, chưa có sự thống nhất.- Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở.- Hai lần giảng hòa với Pháp.- Pháp tấn công lên Yên Thế, sát hại thủ lĩnh. Khởi nghĩa tan rã.3. Nguyên nhân.§Çu cña nh÷ng anh hïng nghi· qu©n §Ò Th¸m bÞ thùc d©n Ph¸p hµnh quyÕt.Hải Phòng 4. Diễn biến.Bµi 27 : Khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX. I/ Khëi nghÜa Yªn ThÕ( 1884 - 1913)II/ Phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói.T©y NinhThanh Ho¸S¬n LaLai Ch©u Qu¶ng NinhT©y NguyªnHµ GiangYªn B¸iL­îc ®å PT chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi TK XIXTuyªn QuangNghÖ AnQu¶ng TrÞKiªn Giang Nam Kú( T©y Ninh ) MiÒn Trung(T©y Thanh Ho¸ )Địa bàn hoạt độngThành phần tham giaNgười Thượng, Khơ me, XtiêngNgười Mường, người TháiT©y NguyªnÊ đê, Ba na T©y B¾c (L.Ch©u,S.La,..)Người Mường, người Thái, ViÖt B¾c ( Hµ Giang)Người Mông. §«ng B¾c (§«ng TriÒu Mãng C¸i)Người Dao, người HoaT©y NinhThanh Ho¸S¬n LaLai Ch©u Qu¶ng NinhT©y NguyªnHµ GiangYªn B¸iL­îc ®å PT chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi TK XIXTuyªn QuangNghÖ AnQu¶ng TrÞKiªn GiangII/ Phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói.6. H×nh thøc:Tõ gi÷a thÕ kØ XIX. C¶ n­íc Tï tr­ëng, thæ hµo c¸c d©n téc thiÓu sè miÒn nói.Khëi nghÜa vò trang. 2. Sè l­îng:4. Ph¹m vi:3. Thµnh phÇn tham gia:1. Thêi gian: 5. L·nh ®¹o :NhiÒuC¸c d©n téc miÒn nói.Bµi 27 : Khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX. I/ Khëi nghÜa Yªn ThÕ ( 1884 - 1913)II/ Phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói.III/ Nguyªn nh©n thÊt b¹i, ý nghÜa lÞch sö cña khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói.1.Nguyªn nh©n thÊt b¹i: Do t­¬ng quan lùc l­îng cã sù chªnh lÖch. C¸c cuéc khëi nghÜa næ ra nhiÒu song cßn mang tÝnh ®Þa ph­¬ng, ch­a cã sù liªn hÖ thèng nhÊt. Do h¹n chÕ vÒ l·nh ®¹o.Bµi 27 : Khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói cuèi thÕ kØ XIX.II/ Phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói.III/ Nguyªn nh©n thÊt b¹i, ý nghÜa lÞch sö cña khëi nghÜa Yªn ThÕ vµ phong trµo chèng Ph¸p cña ®ång bµo miÒn nói.1. Nguyªn nh©n thÊt b¹i.2. ý nghÜa lÞch sö. I/ Khëi nghÜa Yªn ThÕ( 1884 - 1913) H·y chän ý kiÕn ®óng:Lµm chËm qu¸ tr×nh x©m l­îc vµ b×nh ®Þnh cña thùc d©n Ph¸p.Kh¼ng ®Þnh søc m¹nh tiÒm tµng cña giai cÊp n«ng d©n.KÕ tôc xøng ®¸ng truyÒn thèng yªu n­íc cña tæ tiªn.Lµm chËm qu¸ tr×nh x©m l­îc vµ b×nh ®Þnh cña thùc d©n Ph¸p.4. C¶ ba ý trªn ®Òu ®óng.+ Giống nhau: a, ..................................................................................................................................................... Nh÷ng kh¸c biÖt Cần Vương Yên ThếThời gianbcMục tiêudeLãnh đạogh....Bµi tËp 1 : So s¸nh cuéc khëi nghÜa Yªn ThÕ víi phong trµo CÇn V­¬ng .+ Khác nhau:Nhãm 1Nhãm 2Nhãm 3Nhãm 4+ Gièng nhau:- §Òu thÓ hiÖn tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n ta.- H×nh thøc: §Òu lµ khëi nghÜa vò trang.- KÕt qu¶: §Òu bÞ thùc d©n Ph¸p ®µn ¸p. Nh÷ng kh¸c biÖt CÇn V­¬ngYªn ThÕ Thời gian 1885 - 18961884 - 1913 Mục tiêuGióp vua cøu n­íc.Chèng Ph¸p, b¶o vÖ cuéc sèng tù do. Lãnh đạoV¨n th©n, sÜ phu yªu n­íc.Nh÷ng n«ng d©n kiÖt xuÊt, tµi n¨ng, cã uy tÝn.+ Kh¸c nhau:Bµi tËp 1 : So s¸nh cuéc khëi nghÜa Yªn ThÕ víi phong trµo CÇn V­¬ng .Bµi tËp2: * ¤ng lµ nh©n vËt chÝnh cña bé phim: “Thñ lÜnh ¸o n©u”.* BiÖt danh cña «ng lµ: “Hïm thiªng Yªn ThÕ”.¤ng lµ ai?§éi 1: Kim §ång §éi 2: Lê Văn TámHoàng Hoa ThámLÔ héi t¹i ®Òn thê Hoµng Hoa Th¸m (B¾c Giang)MËt m· lÞch söHoàng Hoa Thám H­íng dÉn vÒ nhµ1. S­u tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ Hoµng Hoa Th¸m.2. Nªu nhËn xÐt chung cña em vÒ phong trµo vò trang chèng Ph¸p cuèi thÕ kû XIX.Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em!

File đính kèm:

  • pptSU_8_KHOI_NGHIA_YEN_THE.ppt
Bài giảng liên quan