Bài giảng Bài 31: Tính chất – ứng dụng của hiđro (tiết 18)

Vụ nổ khinh khí cầu “Hindenburg”

năm 1937.

Trong 97 người có mặt trên khinh khí cầu số người sống sót gây ngạc nhiên lµ 62 người. Trong khi hạ cánh tại sân bay Leikharst, bang New Jersy, sau khi cất cánh từ Đức đã bị nổ. Quả cầu khí chứa đầy khí Hidro, không phải loại khí trơ Helli như ngày nay người ta vẫn sử dụng, bởi vì vào thời bấy giờ Mỹ từ chối bán helli cho một địch thủ đáng gờm đang muốn gây ra cuộc chiến tranh thế giới như Đức. 22 bức ảnh lưu lại sự kiện này đã được lưu trên phim. Sau sự kiện này người ta không cho rằng phương tiên giao thông này là an toàn nữa và chấm dứt lịch sử của ngành thiết kế khinh khí cầu.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 31: Tính chất – ứng dụng của hiđro (tiết 18), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Company Logo*I- TÝnh chÊt vËt lÝKÕt luËn: Hi®ro lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ, tan rÊt Ýt trong n­íc.1 lÝt n­íc ë 150C hoµ tan ®­îc 20ml khÝ H21 lÝt n­íc ë 200C hoµ tan ®­îc 700 lÝt khÝ amoniac NhÑ h¬n kh«ng khÝ Tan rÊt Ýt trong n­ícBµi 31: tÝnh chÊt – øng dông cña hi®roCh­¬ng 5: Hi®ro - n­ícKHHH: H	NTK: 1CTHH: H2	PTK: 2NhÑC¸ch tiÕn hµnhHiÖn t­îng1. Cho vµo èng nghiÖm kho¶ng 3 - 4 ml dung dÞch axit clohi®ric (dd HCl) cho tiÕp 5 - 7 viªn kÏm vµo èng nghiÖm. ĐËy èng nghiÖm b»ng nót cao su ®Çu cã g¾n èng dÉn khÝ. ĐÓ khÝ tho¸t kho¶ng 20 gi©y råi ch©m löa ®èt khÝ hidro ë ®Çu èng vuèt.óp cèc thuû tinh kh« lªn phÝa trªn cña ngän löa ®ang ch¸y. Quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra. 2. óp ng­îc lä ®ùng khÝ oxi vµo ngän löa hidro ®ang ch¸y. Quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra? II- TÝnh chÊt ho¸ häc1- T¸c dông víi oxia- ThÝ nghiÖm H2O2+?DiÔn biÕn cña ph¶n øng ho¸ häc- Lµ chÊt khÝ, kh«ng mµuL­u ý khi lµm thÝ nghiÖm - Chê cho khÝ hi®ro tho¸t ra kho¶ng 20 gi©y råi míi ®­îc ®èt ch¸y.- Kh«ng ®­îc ®Ó axit tiÕp xóc víi da tay, b¾n vµo quÇn ¸o.- H­íng miÖng èng nghiÖm vÒ phÝa kh«ng cã ng­êi.Ch­¬ng 5: Hi®ro – n­ícBµi 31: TÝnh chÊt – øng dông cña hi®roKHHH: H	NTK: 1CTHH: H2	PTK: 2I- TÝnh chÊt vËt lÝHi®ro lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ, tan rÊt Ýt trong n­íc.II- TÝnh chÊt ho¸ häc1- T¸c dông víi oxia- ThÝ nghiÖmC¸ch tiÕn hµnhHiÖn t­îng1. Cho vµo èng nghiÖm kho¶ng 3 - 4 ml dung dÞch axit clohi®ric (dd HCl) cho tiÕp 5 - 7 viªn kÏm vµo èng nghiÖm. ĐËy èng nghiÖm b»ng nót cao su ®Çu cã g¾n èng dÉn khÝ. ĐÓ khÝ tho¸t kho¶ng 20 gi©y råi ch©m löa ®èt khÝ hidro ë ®Çu èng vuèt. óp cèc thuû tinh kh« lªn phÝa trªn cña ngän löa ®ang ch¸y. Quan s¸t hiÖn t­îng ?2. óp ng­îc lä ®ùng khÝ oxi vµo ngän löa hidro ®ang ch¸y. Quan s¸t hiÖn t­îng ?Hi®ro ch¸y cã ngän löa nhá, cã n­íc ë thµnh cèc.Hi®ro ch¸y m¹nh, ngän löa s¸ng, cã n­íc ë thµnh lä.Ch­¬ng 5: Hi®ro – n­ícBµi 31: TÝnh chÊt – øng dông cña hi®roKHHH: H	NTK: 1CTHH: H2	PTK: 2I- TÝnh chÊt vËt lÝHi®ro lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ, tan rÊt Ýt trong n­íc.II- TÝnh chÊt ho¸ häc1- T¸c dông víi oxia- ThÝ nghiÖmb- HiÖn t­îngc- PTHH:2H2 (k) + O2 (k) 2H2 O (h)t0Hçn hîp khÝ hidro vµ khÝ oxi lµ hçn hîp næ khi cã nhiÖt ®é. Thu khÝ H2 ngay råi ®èt liÖu cã sao nhØ ?T¹i sao l¹i ph¶i ®Ó khÝ H2 tho¸t ra 20 gi©y råi míi ®èt?Vụ nổ khinh khí cầu “Hindenburg” năm 1937. Trong 97 người có mặt trên khinh khí cầu số người sống sót gây ngạc nhiên lµ 62 người. Trong khi hạ cánh tại sân bay Leikharst, bang New Jersy, sau khi cất cánh từ Đức đã bị nổ. Quả cầu khí chứa đầy khí Hidro, không phải loại khí trơ Helli như ngày nay người ta vẫn sử dụng, bởi vì vào thời bấy giờ Mỹ từ chối bán helli cho một địch thủ đáng gờm đang muốn gây ra cuộc chiến tranh thế giới như Đức. 22 bức ảnh lưu lại sự kiện này đã được lưu trên phim. Sau sự kiện này người ta không cho rằng phương tiên giao thông này là an toàn nữa và chấm dứt lịch sử của ngành thiết kế khinh khí cầu.Nhiªn liÖu khÝ hi®roHiđro cháy toả nhiều nhiệt và đặc biệt khi cháy với oxi tạo thành nước, điều này vô cùng có lợi cho môi trường sống của chúng ta. Các nhà nghiên cứu đã sáng chế ra khá nhiều những loại phương tiện giao thông chạy bằng khí hiđro. Nước của những phương tiện giao thông này sinh ra tinh khiết đến mức có thể uống được. Tuy nhiên việc điều chế ra được một lượng lớn khí hiđro vẫn còn là một vấn đề khó khăn... Chia líp thµnh 4 nhãm: ThÓ lÖ cuéc ch¬iMçi nhãm ®­îc quyÒn lùa chän tõ hµng ngang 2 lÇn. Tr¶ lêi ®óng ®­îc 100 ®iÓm, nÕu kh«ng tr¶ lêi ®óng nhãm kÕ tiÕp ®­îc quyÒn tr¶ lêi. Tr¶ lêi sai kh«ng bÞ trõ ®iÓm.Sau 4 tõ hµng ngang ®­îc më, c¸c nhãm cã quyÒn ra tÝn hiÖu ®Ó tr¶ lêi tõ kho¸. Tr¶ lêi ®óng ®¹t 400 ®iÓm. Tr¶ lêi sai mÊt quyÒn thi ®Êu.Tõ kho¸ ®­îc më tæng sè ®iÓm cña nhãm nµo cao nhÊt lµ th¾ng cuéc.TRß ch¬i « ch÷Trò chơi ô chữCh­¬ng 5: Hi®ro – n­ícBµi 31: TÝnh chÊt – øng dông cña hi®roKHHH: H	NTK: 1CTHH: H2	PTK: 2I- TÝnh chÊt vËt lÝKhÝ hi®ro lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ, tan rÊt Ýt trong n­íc.II- TÝnh chÊt ho¸ häc1- T¸c dông víi oxia- ThÝ nghiÖmb- HiÖn t­îngc- PTHH:2H2 (k) + O2 (k) 2H2 O (h)t0TÝnh thÓ tÝch khÝ hi®ro cÇn dïng ®Ó ph¶n øng võa hÕt víi 1,25 mol khÝ oxi (biÕt c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc).Bµi tËpBµi gi¶i:PT: 2H2 + O2 2H2Ot0Theo ph­¬ng tr×nh ta cã:Hçn hîp khÝ hidro vµ khÝ oxi lµ hçn hîp næ khi cã nhiÖt ®é. (lÝt)Ch­¬ng 5: Hi®ro – n­ícBµi 31: TÝnh chÊt – øng dông cña hi®roKHHH: H	NTK: 1CTHH: H2	PTK: 2I- TÝnh chÊt vËt lÝKhÝ hi®ro lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, nhÑ nhÊt trong c¸c chÊt khÝ, tan rÊt Ýt trong n­íc.II- TÝnh chÊt ho¸ häc1- T¸c dông víi oxia- ThÝ nghiÖmb- HiÖn t­îngc- PTHH:2H2 (k) + O2 (k) 2H2 O (h)t0 VÒ nhµ häc bµi vµ ®äc tr­íc phÇn tiÕp theo.Lµm bµi tËp: Bµi tËp 6 (SGK) S¸ch bµi tËp: 31.1 ; 31.3 ; 31.5 trang 90H­íng dÉn vÒ nhµH­íng dÉn bµi 6 (SGK):2H2 + O2 2H2Ot0Theo PT 2(mol) 1(mol)Theo bµi .(mol) .(mol)So s¸nh tØ lÖ. TÝnh:KÕt luËn chÊt nµo d­ chÊt nµo hÕt.Hçn hîp khÝ hidro vµ khÝ oxi lµ hçn hîp næ khi cã nhiÖt ®é. Chóc c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh m¹nh khoÎCh©n thµnh c¶m ¬n !Bµi gi¶ng kÕt thócLÔ héi th¶ bãng bayB¬m vµo khinh khÝ cÇu hoÆc bãng th¸m kh«ng

File đính kèm:

  • pptTrung1.ppt