Bài giảng Bài 31: Tính chất và ứng dụng của Hiđro (tiết 2)

l Ở nhiệt độ thích hợp, khí hiđro không những hoá hợp được với đơn chất oxi, mà nó còn có thể hoá hợp được với nguyên tố oxi trong một số kim loại. Các phản ứng này đều toả nhiệt.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 31: Tính chất và ứng dụng của Hiđro (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bµi 31: TÝnh chÊt vµ øng dông cña Hi®roNéi dung bµi häcI. TÝnh chÊt vËt lÝII. TÝnh chÊt ho¸ häcIII. øng dôngI. TÝnh chÊt vËt lÝLµ chÊt khÝ, kh«ng mïi, kh«ng mµu, kh«ng vÞ.NhÑ h¬n kh«ng khÝ, lµ khÝ nhÑ nhÊt trong c¸c khÝ. (xem phim)Tan rÊt Ýt trong n­íc.II. TÝnh chÊt ho¸ häc 1. T¸c dông víi oxi. (Xem Phim) 2H2 + O2 	2H2O (Xem m« pháng)2. T¸c dông víi ®ång oxit. (Xem phim)H2(k) + CuO(r)	H2O(l) + Cu(r)t0®en ®ákhÝ hi®ro ®· chiÕm nguyªn tè oxi trong hîp chÊt CuOKÕt luËnë nhiÖt ®é thÝch hîp, khÝ hi®ro kh«ng nh÷ng ho¸ hîp ®­îc víi ®¬n chÊt oxi, mµ nã cßn cã thÓ ho¸ hîp ®­îc víi nguyªn tè oxi trong mét sè kim lo¹i. C¸c ph¶n øng nµy ®Òu to¶ nhiÖt.III. øng dôngN¹p vµo khÝ cÇu.Hµn c¾t kim lo¹i.S¶n xuÊt amoniac.Khö oxi cña 1 sè oxit kim lo¹i.S¶n xuÊt axit clohi®ric.Bµi tËpChän tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau:chÊt khöchÊt oxi ho¸tÝnh khöchiÕm oxinh­êng oxinhÑ nhÊtTrong c¸c chÊt khÝ, hi®ro lµ khÝ  KhÝ hi®ro cã .. Trong ph¶n øng gi÷a H2 vµ CuO, H2 lµ ..v× cña chÊt kh¸c; CuO lµ .. v× . cho chÊt kh¸c.nhÑ nhÊttÝnh khöchÊt khöchiÕm oxichÊt oxi ho¸nh­êng oxiViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng hi®ro khö c¸c oxit sauS¾t (III) oxitThuû ng©n (II) oxitCh× (II) oxitFe2O3 + 3H2	2Fe + 3H2OHgO + H2	Hg + H2OPbO + H2	 Pb + H2O	t0t0t0

File đính kèm:

  • pptngfnb.ppt