Bài giảng Bài 31: Vẽ tranh: Hoạt động trong những ngày nghỉ hè

[?] Những hoạt động nào không nên tham gia khi nghỉ hè? Vì sao?

- Các trò chơi ăn thua

bằng tiền: đánh bài, đá gà,

- Chơi game

 

ppt14 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 31: Vẽ tranh: Hoạt động trong những ngày nghỉ hè, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNGCAÙC THAÀY COÂVEÀ DÖÏ GIÔØ MOÂN MÓ THUAÄTKhôûi ñoäng:[?] Noäi dung baøi haùt noùi veà muøa gì?[?] Ñoái vôùi caùc em muøa heø coù yù nghóa nhö theá naøo?Mùa hèLà thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳngBAØI 31: VEÕ TRANHHOAÏT ÑOÄNG TRONG NHÖÕNG NGAØY NGHÆ HEØÑEÀ TAØITHÖÏC HIEÄN: NGUYEÃN THÒ THUYØ TRANGI . Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøiCaùc em xem tranh[?] Tröôùc khi veõ tranh ta phaûi laøm gì?Quan saùt 4 böùc tranh treân vaø cho bieát:H.1H.2H.31/ Noäi dung cuûa töøng tranh?2/ Ngoaøi ra coøn coù theå veõ nhöõng noäi dung naøo khaùc?3/ Hình aûnh chính, phuï trong tranh?4/ Maøu saéc?Thaû dieàuOân taäpChôi bòt maét baét deâ Muøa heø coù raát nhieàu hoaït ñoäng:I . Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøiHaõy tìm cho mình noäi dung thích hôïp ñeå veõ- Ñi caém traïi, du lòch, chôi theå thao, oân baøi, giuùp ñôõ coâng vieäc nhaø, veà thaêm oâng baø,.[?] Những hoạt động nào không nên tham gia khi nghỉ hè? Vì sao?I . Tìm vaø choïn noäi dung ñeà taøi- Các trò chơi ăn thua bằng tiền: đánh bài, đá gà,- Chơi gameVì những hoạt động trên không lành mạnhII . Caùch veõ:[?] Để vẽ được một bức tranh đề tài, ta cần tiến hành những bước nào? Tìm bố cục ( sắp xếp mảng chính, phụ ) Tìm hình ảnh ñặt vaøo mảng cho phuø hợp Vẽ maøuTìm vaø choïn noäi dung ñeà taøiCaùc em xem tranhcuûa hoïc sinh naêm tröôùc1234[?] em haõy cho bieát baøi veõ naøo chöa hôïp lí? Vì sao?SSVẽ một bức tranh về đề tài hoạt động trong những ngày nghỉ hè Bài tập:Chú ý:Trong thời gian 20’ tối thiểu học sinh phải hoàn thành được phần hình của bài vẽ. Nhận xét, đánh giá bài vẽ:[?] Quan sát và cho biết bài vẽ nào chưa hợp lí? Chỉ ra điểm chưa hợp lí?[?] Hướng giải quyết những điểm chưa hợp lí trong bài vẽ? Dặn dò:Về nhà hoàn thành tiếp bài vẽ.Có thể tìm thêm nội dung mới.Chuẩn bị bài 32:	+ Ôn lại các nguyên tắc trang trí	+ Vẽ phác thảo bài trước ở nhà	+ Mang đầy đủ dụng cụ khi vào lớp. Nhaän xeùt tieát hoïcTieát hoïc ñeán ñaây laø keát thuùcCAÙM ÔN CAÙC THAÀY COÂ ÑAÕ ÑEÁN DÖÏ

File đính kèm:

  • ppttiet_31_mt_7.ppt
Bài giảng liên quan