Bài giảng Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử (tiết 20)

Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

 Chất khử

 Chất khử là chất chi?m oxi của chất khác.

 Chất oxi hóa

 Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử (tiết 20), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 32phản ứng oxi hóa - khửBloghoahoc.tkhoahoc.tkKiểm tra bài cũ1) Nờu tớnh chất húa học của hiđrụ? Viết PTPƯ minh họa? ẹaựp aựn: Taực duùng vụựi oxi PT: 2H2 + O2 2H2O Taực duùng vụựi moọt soỏ oxit kim loaùi PT: H2 + CuO H2O + Cu toto2) Phaỷn ửựng H2 + CuO H2O + Cu thuoọc loaùi phaỷn ửựng hoựa hoùc naứo?a. Phaỷn ửựng hoựa hụùpb. Phaỷn ửựng phaõn huỷyc. Caõu a, b said. Caõu a, b ủuựngtohoahoc.tk CuO + H2  Cu + H2O(1)(2)CuOH2t0OOXét phản ứng sau: Quá trình (1): CuO tách nguyên tử O tạo thành Cu (Quá trình này gọi là sự khử) Quá trình (2): H2 chiếm oxi của CuO tạo thành H2O (Quá trình này gọi là sự oxi hóa)a. Sự khửSự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.b. Sự oxi hóaSự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.Sự khử CuOSự oxi húa H2? CuO và H2 đóng vai trò như thế nào trong sự khử (quá trình nhường O) và sự oxi hoá (quá trình chiếm O) Bài tập: Một bạn xác định sự khử và sự oxi hoá trong các phản ứng sau. Em hãy cho biết phản ứng nào xác định đúng phản ứng nào xác định sai ? Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O (1) t0Sự khử Sự oxi hoá CO2 + 2Mg C + 2MgO (2) t0Sự khử Sự oxi hoá Sự khử Sự oxi hoáSaiĐúngĐúngĐúngSaihoahoc.tk*Thảo luận nhóm  Đánh dấu (+) vào ô thích hợp để xác định tính chất của các chất Dựa vào kết quả bảng cho biết:Chất khử là gì?Chất oxi hoá là gì?Phương trình phản ứngTính chất của chấtChất tham giaNhường oxiChiếm oxiCuO + H2 Cu + H2OCuOH2 C + O2  CO2CO2t0t0Chất chiếm oxi của chất khácChất nhường oxi cho chất khác++++++Chất oxi hoáChất khử++hoahoc.tka. Sự khửSự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.b. Sự oxi hóaSự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất. CuO + H2  Cu + H2Ot0Sự khử CuOSự oxi húa H2(Chất khử)(Chất oxi hóa) Chất khử Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. Chất oxi hóa Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.hoahoc.tkPhản ứng oxi hoá khửBài tậpXác định sự khử, sự oxi hoá, chất khử, chất oxi hoá của các phản ứng saua) 4P + 5O2  2P2O5 Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O c) HgO + H2  Hg + H2OSự khử Fe2O3Sự oxi húa P(Chất khử)(Chất oxi hóa)(Chất khử)(Chất oxi hóa)(Chất khử)(Chất oxi hóa)Sự khử HgOSự oxi húa H2Sự khử O2Sự oxi húa H2t0t0t0Lưu ý: Bản thân oxi khi tham gia phản ứng cũng được gọi là chất oxi hoá.4P + 5O2  2P2O5hoahoc.tka. Sự khửSự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.b. Sự oxi hóaSự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất. Chất khử Chất khử là chất chiêm oxi của chất khác. Chất oxi hóa Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xẩy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.sự oxi hóa sự khử CuO + H2  Cu + H2O(1)(2)CuOH2t0OOSự khử CuOSự oxi húa H2 Dấu hiệu để phân biệt phản ứng oxi hoá - khử với những loại phản ứng khác là gì?(Chất khử)(Chất oxi hóa)*Lưu ý:Chất khử xảy ra sự oxi hoáChất oxi hoá xảy ra sự khửMuốn biết 1 phản ứng có phải là phản ứng oxi hoá khử hay không, phải dựa trên cơ sở nào?- Xác định sự khử, sự oxi hoá.- Xác định chất khử, chất oxi hoá.? Sự khác biệt giữa sự khử và sự oxi hóaSự khử và sự oxi hóa là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học này gọi là phản ứng oxi hóa - khử.hoahoc.tk? Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá khử ? a. Đốt lò than C + O2 CO2 b. Nung vôi CaCO3 CaO + CO2 c. Sắt bị gỉ trong không khí 3Fe + 2O2 Fe3O4 d. Dùng cacbon oxit khử sắt Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 totototoa. Đốt lò than C + O2 CO2 c. Sắt bị gỉ trong không khí 3Fe + 2O2 Fe3O4 d. Dùng cacbon oxit khử sắt Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 toto? Em hãy xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình sự khử, sự oxi hóa?Sự oxi húa CSự oxi húa FeSự oxi húa COSự khử O2Sự khử O2Sự khử Fe2O3(Chất khử)(Chất khử)(Chất khử)(Chất oxi hóa)(Chất oxi hóa)(Chất oxi hóa)? Em hãy cho biết lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng oxi hóa - khử ?tohoahoc.tk3CO+Fe2O3→2Fe+3CO2toC + O2 → CO2to* Mặt lợi: Dựng trong cụng nghiệp hoỏ học, luyện kim, giao thụng vận tải, đời sống,123465hoahoc.tk* Mặt hại: Phỏ huỷ kim loại.78910Sắt bị gỉ trong không khí: 3Fe + 2O2  Fe3O4hoahoc.tka. Sự khửSự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất.b. Sự oxi hóaSự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất. Chất khử Chất khử là chất chiêm oxi của chất khác. Chất oxi hóa Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xẩy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.*Lợi ích: Làm cơ sở cho công nghệ sản xuất trong luyện kim và trong công nghiệp hoá học *Tác hại: Phá huỷ kim loại trong tự nhiênhoahoc.tkGhi nhớ: Chất chiếm oxi của chất khác là............ , chất nhường oxi cho chất khác là................... Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là .............. , sự tác dụng của oxi với một chất là ..............- Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời ............................chất khử chất oxi hoá.sự khửsự oxi hoá.sự oxi hoá và sự khử.hoahoc.tk3214Chỳc mựng em. Phần thưởng của em là điểm 10Phần thưởng của em là một tràng vỗ tay.Phần thưởng của em là một quyển vởPhần thưởng của em là một chiếc bỳt 1 2 3 41234hoahoc.tkBài tập về nhà: 1;2;3;4;5 SGK trang 113Đọc và chuẩn bị bài 33: Điều chế và thu khí Hiđro hoahoc.tkCõu 1 Phản ứng nào là phản ứng oxi húa - khử trong cỏc phản ứng sau: A- H2 + PbO  H2O + Pb B- 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O C- CaO + H2O  Ca(OH)2 D- Caõu A, B, C ủuựngt0hoahoc.tkCõu 2 Chaỏt naứo laứ chaỏt khửỷ trong phaỷn ửựng hoựa hoùc S + O2  SO2? A- O2 B- S C- SO2 D- Caõu A, B, C sai.hoahoc.tk Chaỏt naứo laứ chaỏt oxi hoựa trong phaỷn ửựng hoựa hoùc S + O2  SO2? A- O2 B- S C- SO2 D- Caõu A, B, C sai.Cõu 3hoahoc.tkCõu 42 bạn HS: Nam, Bình cùng biểu diễn1phương trình phản ứng oxi hoá- khử sau, Em hãy nhận xét bạn nào đúng, bạn nào sai ?CO2 + Mg C + MgOChất oxi hoáChất khửSự oxi hoá CO2 Sự khử MgCO2 + 2Mg C + 2MgOtoChất oxi hoáChất khửSự oxi hoá MgSự khử CO2Nam:Bình:SaiĐúnghoahoc.tk

File đính kèm:

  • pptPu oxi hoa khu().ppt
Bài giảng liên quan