Bài giảng Bài 33: Điều chế khí hiđro phản ứng thế (tiết 14)

 

*Các bước tiến hành:

B1: Cho khoảng 2-3 ml dung dịch axit clohiđric HCl vào ống nghiệm đựng 2-3 viên kẽm Zn.

B2: Đậy ống nghiệm có nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua (chờ khoảng 1 phút), đưa que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí.

B3: Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 33: Điều chế khí hiđro phản ứng thế (tiết 14), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viên : NGUYỄN THỊ CẨM VÂNHÓA HỌC 8GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎIBÀI GIẢNG HÓA HỌC 8Giáo viên : NGUYỄN THỊ TUYẾTKieåm tra baøi cuõ? Neâu tính chaát hoùa hoïc cuûa hiñro. Töø ñoù keát luaän veà tính chaát hoùa hoïc cuûa hiñro.* Keát luaän: Khí hiñro coù tính khöû, ôû nhieät ñoâ thích hôïp, hiñro khoâng nhöõng keát hôïp ñöôïc vôùi ñôn chaát oxi, maø noù coøn keát hôïp vôùi nguyeân toá oxi trong moät soá oxit kim loaïi. Caùc phaûn öùng naøy ñeàu toûa nhieàu nhieät. 1, Taùc duïng vôùi khí Oxi:	2H2 + O2 to 2H2O2, Taùc duïng vôùi một số oxit bazơ:	H2 + CuO to H2O + CuỨng dụng của hiđro Bµi 33: §iÒu chÕ khÝ Hi®roPh¶n øng thÕI §iÒu chÕ khÝ hi®r« 1.Trong phßng thÝ nghiÖmDiªm Thãng NhÊtèng dÉn khÝKÑp thÝ nghiÖmèng nghiÖmGi¸ thÝ nghiÖmChËu thuû tinhC«ng t¬ hótKÏm (Zn)dung dÞch HCl TiÕt 50 : ®iÒu chÕ khÝ hidro – ph¶n øng thÕDông cô – Ho¸ chÊt TÊm kÝnh§Ìn cånI/§iÒu chÕ hi®r« 1. Trong phoøng thí nghieäma. ThÝ nghiÖm TiÕt 50 : ®iÒu chÕ khÝ hidro – ph¶n øng thÕB1: Cho khoảng 2-3 ml dung dịch axit clohiđric HCl vào ống nghiệm đựng 2-3 viên kẽm Zn.B2: Đậy ống nghiệm có nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua (chờ khoảng 1 phút), đưa que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí.B3: Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí. B4: Cô cạn một ít dung dịch trong ống nghiệm.*Các bước tiến hành:dung dÞch HClKÏmI. Ñieàu cheá khí hiñro: Trong phòng thí nghiệm:Böôùc1: Cho 2 – 3 haït keõm vaøo oáng nghieäm vaø roùt 2 -3 ml dd axit HCl vaøo. Nhaän xeùt.Böôùc 2: Ñaäy oáng nghieäm baèng nuùt cao su coù oáng daãn khí xuyeân qua (chôø khoaûng 1 phuùt) ñöa que ñoùm coøn taøn ñoû vaøo ñaàu oáng daãn khí. Nhaän xeùt. Böôùc 3: Ñöa que ñoùm ñang chaùy vaøo ñaàu oáng daãn khí. Nhaän xeùt. Böôùc 4: Nhoû moät vaøi gioït dung dòch trong oáng nghieäm leân taám kính & ñem coâ caïn. Nhaän xeùt. TiÕt 50 : ®iÒu chÕ khÝ hidro – ph¶n øng thÕThí nghiệm Các bước tiến hànhHiện tượngĐiều chế khí hiđro trong ống nghiệm1- Cho khoảng 2-3 ml dung dịch axit clohiđric HCl vào ống nghiệm đựng 2-3 viên kẽm Zn. 2- Đậy ống nghiệm có nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua (chờ khoảng 1 phút), đưa que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí. 3- Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí. 4- Cô cạn một ít dung dịch trong ống nghiệm. Có các bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh kẽm rồi thoát ra khỏi chất lỏng, mảnh kẽm tan dần.Khí thoát ra không làm cho than hồng bùng cháy.Khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa xanh nhạt ( khí H2)Thu được chất rắn màu trắng (kẽm clorua)Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn và ghi lại hiện tượng theo bảng sau:-Em cã biÕt-Trong phòng thí nghiệm hóa học người ta còn dùng bình kíp để điều chế khí hidro.Có thể tự chế tạo bình kíp đơn giản : Khi cần điều chế H2 ,cho dung dich axit vào lọ thủy tinh sao cho dung dịch axit vừa ngập các viên kẽm đặt trong ống nghiệm. Mở kẹp Mo, khí H2 được tạo thành sẽ thoát ra theo ống dẫn khí. Muốn cho phản ứng ngừng lại, ta khóa kẹp Mo. Bình kípBình kíp ñơn giảnBình Kíp đơn giản KhÝ Hidro ®­îc thu b»ng c¸ch nµo trong phßng thÝ nghiÖm.Đẩy nướcĐẩy không khí C¸ch thu khÝ Hidro gièng vµ kh¸c c¸ch thu khÝ Oxi nh­ thÕ nµo? V× sao?Zn + 2 HCl  ZnCl2+ H22H·y nhËn xÐt thµnh phÇn c¸c chÊt tr­íc vµ sau ph¶n øng?HZnHClClHZnHClClNguyªn tö cña nguyªn tè Zn ®· thay thÕ nguyªn tö cña nguyªn tè Hidro trong hîp chÊt axit. Ph¶n øng thÕ Nguyªn tö cña nguyªn tè Zn ®· thay thÕ nguyªn tö cña nguyªn tè nµo trong hîp chÊt axit? Baøi taäp 1: Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng cho sau đây và cho biết loại phản ứng?a. Mg + H2SO4 MgSO4 + H2b. KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2c. Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu.to d. P + O2 P2O5t0BT2: Cho hình vẽ sau:AB Các hóa chất A và B có thể là: A là: Zn, Fe, Mg...B là: HCl, H2SO4...Trong phòng thí nghiệm có các kim loại: Nhôm và Kẽm, các dung dịch axit: axit clohidric HCl, axit sunfuric H2SO4. Hãy viết các phương trình phản ứng có thể để điều chế được khí hidro?Ñaùp aùn: 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4 )3 + 3H2 Phương trình hóa học:Bài tập 4:	Viết phương trình hóa học điều chế hidro từ Nhôm và dung dịch H2SO4 loãng .Tính thể tích khí hidro thu được (ở đktc) khi cho 2,7 gam Nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. nZn = m : M = 2,7: 27 =0,1 (mol)Theo phương trình: nhidro = 3/2nkẽm =3/2.0,1 =0,15(mol)Vậy thể tích của hidro thu được ở (đktc) là:VH2 =n . 22,4 = 0,15 . 22,4 = 3,36 (lít) Zn+2HCl ZnCl2+H2 Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 TiÕt 50 : ®iÒu chÕ khÝ hidro – ph¶n øng thÕ * Häc bµi ®iÒu chÕ Hidro- ph¶n øng thÕ * Lµm BT 1,3,4,5 tr/117 * ¤n tËp kiÕn thøc cÇn nhí trong bµi luyÖn tËp 6/ sgk118 * Xem tr­íc bµi tËp trong bµi luyÖn tËp 6.DÆn dß:

File đính kèm:

  • pptDieu_che_khi_hidrophan_ung_the.ppt
Bài giảng liên quan