Bài giảng Bài 33 - Tiết 52: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

1. Trong phßng thÝ nghiƯm

2. Trong công nghiệp

- Điện phân nước.

Dùng than khử hơi nước

Điều chế từ khí thiên nhiên, khí dầu mỏ.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 33 - Tiết 52: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NhiƯt liƯt chµo mõng c¸c vÞ ®¹i biĨu, c¸c thÇy c« gi¸oThùc hiƯn : Thanh Bình vỊ dù giê, th¨m lípNgµy 1/3/2010øng dơng cđa khÝ Hi®roBài 33 – Tiết 52®iỊu chÕ khÝ hi®ro - ph¶n øng thÕBÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI. Điều chế khí hiđro.1. Trong phòng thí nghiệma. Thí nghiệm Cho 2-3 hạt Zn vào ống nghiệm.Đưa ống nghiệm vào giá thí nghiệm.Nhỏ vào 2- 3 ml dung dịch axit HClLắp nút cao su có ống vuốt nhọn.Chờ khoảng 30 giây -> đưa que đóm có tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí.Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí. Nhỏ 1 giọt dung dịch vào lam kính đem cô cạn.Quan sát và nhận xét hiện tượng.? Cách tiến hànhBÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI. Điều chế khí hiđro. Các nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn và ghi lại hiện tượng vào bảng sau:?1. Cho 2 – 3 ml dung dÞch axit Clohi®ric vµo èng nghiƯm chøa 2 – 3 h¹t KÏm2. Đây ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua ( chờ khỏang 30 giây )  đưa tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí3. Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí4. Nhỏ một giọt dung dịch lên mặt kính và đem cô cạnCách tiến hànhHiện tượng1. Cho 2 – 3 viên kẽm vào ống nghiệm Rót 2 – 3 ml dung dịch axit HClCã c¸c bät khÝ xuÊt hiƯn trªn bỊ mỈt m¶nh KÏm råi tho¸t ra khái chÊt láng, m¶nh kÏm tan dÇnKhÝ tho¸t ra kh«ng lµm cho than hång bïng ch¸yKhÝ tho¸t ra ch¸y ®­ỵc trong kh«ng khÝ víi ngän lưa xanh nh¹t ( H2 )Thu ®­ỵc chÊt r¾n mµu tr¾ng ( KÏm clorua ZnCl2 )BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ1. Trong phòng thí nghiệmThí nghiệm b. Nhận xétĐể điều chế hiđro có thể thay dung dịch axit HCl bằng dung dịch axit H2SO4 lo·ng, thay kẽm bằng các kim loại khác như sắt Fe hay nhôm AlCho kẽm tác dụng với dung dịch Axit clohiđric.PTHH: 2HCl Zn + H2 ZnCl2(Kẽm clorua)Bài tâp: Viết các phương trình phản ứng sau:Al + HClFe + H2SO4 l? Cách điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm?a. 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2b. Fe + H2SO4 l FeSO4 + H2* Trong phòng thí nghiệm khí hiđro được điều bằng cách cho một số Kim loại: Zn (hoặc Al, Fe) tác dụng với một số dung dịch axit như HCl hoặc H2SO4 loãng I. Điều chế khí hiđro.+ ? N­ícH×nh 1H×nh 2H×nh 3 Quan sát hình vẽ sau: Hình vẽ mô tả cách thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm là: A. 1, 2B. 1, 3C. 2, 3D.1, 2, 3BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ C¸ch thu khÝ Hi®ro vµo èng nghiƯm ? ?®Èy n­ícĐẩy không khíc. C¸ch thu: - ®Èy n­íc - ®Èy kh«ng khÝ1. Trong phßng thÝ nghiƯmThÝ nghiƯm b. NhËn xÐt : I. ®iỊu chÕ hi®ro2. Trong công nghiệpĐể thu được Hiđro với lượng lớn hơn chúng ta có thể sử dụng một số dụng cụ sau:B×nh ¾c quy_+Phương pháp điện phân nước BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI. ®iỊu chÕ hi®ro1. Trong phßng thÝ nghiƯm2. Trong công nghiệp- Điện phân nước.Dùng than khử hơi nướcĐiều chế từ khí thiên nhiên, khí dầu mỏ.VÝ dơ : 2H2O 2 H2 + O2 ®iƯn ph©n? Các phương trình hoá học sau thuộc loại phản ứng nào? Phương trình hoá họcLoại phản ứngMg + O2 MgO22Hoá hợp Oxi hoá - khử KMnO4K2MnO4+MnO2+O2 to2toPhân hủyFe + CuCl2 FeCl2+ CuThế BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI. ®iỊu chÕ hi®ro1. Trong phßng thÝ nghiƯm2. Trong c«ng nghiƯpII. Ph¶n øng thÕ Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2 Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2VÝ dơ : Fe + CuSO4  FeSO4 + CuKhái niệm: Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chấtKh¸m ph¸7K× quan thÕ giíi®Ịn thÇn mỈt Trêi, Hy L¹p Taj Mahal, Ên ®éAngkor Wat, CampuchiaV¹n Lý Tr­êng Tµnh, Trung QuècKim Tù Th¸p, Ai CËp®Ịn thÇn Artemis, Thỉ NhÜ KiNgän h¶i ®ăng Alexandria, Ai CËp1256734Ph¶n øng ho¸ häc nµo d­íi ®©y cã thĨ ®­ỵc dïng ®iỊu chÕ Hi®ro trong phßng thÝ nghiƯm:1. Zn + H2SO4  Zn SO4 + H22. 2 H2O 2 H2 + O23. 2 Al + 6 HCl  2AlCl3 + 3 H2®iƯn ph©n10987654321HÕt giêa. 1, 2b. 1, 3c. 2, 3d. 1, 2, 310987654321HÕt giêPh¶n øng ho¸ häc nµo d­íi ®©y lµ ph¶n øng thÕ :1. 2 Mg + O2  2 MgO 2. 2 KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O23. Fe + CuCl2  FeCl2 + CutOtOtOa. 1, 3b. 3c. 1d. 1, 2B¹n lµ ng­êi may m¾nT­¬ng lai B¹n sÏ ®­ỵc mét chuyÕn du lÞch ®Õn ®Êt n­íc Trung quèc miƠn phÝ ! Theo em, khi thu khÝ Hi®ro vµo èng nghiƯm b»ng c¸ch ®Èy kh«ng khÝ ph¶i ®Ĩ èng nghiƯm nh­ thÕ nµo ? Vì sao ?èng nghiƯm cã miƯng quay xuèng d­íi. Vì khÝ Hi®ro nhĐ h¬n kh«ng khÝ10987654321HÕt giê Theo em, mét ph¶n øng ho¸ häc cã thĨ võa lµ ph¶n øng oxi ho¸ - khư l¹i võa lµ ph¶n øng thÕ ®­ỵc kh«ng ? NÕu ®­ỵc h·y cho mét vÝ dơ ?10987654321HÕt giêCã thĨ. VÝ dơ:2Mg + CO2  2 MgO + CtOH·y nªu nguån nguyªn liƯu ®Ĩ s¶n xuÊt Hi®ro trong phßng thÝ nghiƯm?Trong phßng thÝ nghiƯm:Dïng kim lo¹i nh­ Zn ; Fe ; Al vµ axit nh­ : HCl ; H2SO4 lo·ng  10987654321HÕt giêH·y nªu nguån nguyªn liƯu ®Ĩ s¶n xuÊt Hi®ro trong c«ng nghiƯp ?Trong c«ng nghiƯp:Dïng N­íc ; Than ; KhÝ tù nhiªn ; khÝ dÇu má 10987654321HÕt giê Häc bµi ®iỊu chÕ hi®ro, ph¶n øng thÕ Lµm c¸c BT 1,4,5/117 ¤n tËp kiÕn thøc cã trong bµi luyƯn tËp 6/ sgk118 Xem tr­íc c¸c bµi tËp trong bµi luyƯn t©p 6H­íng dÉn vỊ nhµdung dÞch HClKÏmZnCl2:::::Axit HClAxit HClPhễuB×nh th¾t cỉ bångKhóaỐng dẫn khí H2 Lỗ lấy Axit KẽmKhe hỡMë kho¸KhÝ Đóng khóaCÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cđa b×nh KÝp KhÝ Bình chứa AxitOáng nghiệm gắn nút bình chứa axit 1 đầu là màng có lỗ thủng 1 đầu hở.Kẹp MoỐng thủy tinh gắn nút cao suỐng nối Cao suKim LoạiCÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cđa b×nh KÝp ®¬n gi¶n

File đính kèm:

  • pptDieu_che_Hidro.ppt
Bài giảng liên quan