Bài giảng Bài 34 - Tiết 53: Bài luyện tập 6

Trong phòng thí nghiệm nguyên liệu dùng để điều chế H2 . . . .

Phương trình hóa học: .

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng: .

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 34 - Tiết 53: Bài luyện tập 6, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MOÂN HOÙA HOÏC 8NAÊM HOÏC : 2011-2012TRÖÔØNG THCS TAÂN LAÂNKIEÅM TRA BAØI CUÕLaäp caùc phöông trình phaûn öùng sau vaø cho bieát chuùng thuoäc loaïi phaûn öùng gì?P + O2 --to---> P2O5KClO3 ---to---> KCl + O2Al + CuCl2 ----> AlCl3 + CuZn + HCl ----> ZnCl2 + H22Al + 3CuCl2 2 AlCl3 + 3Cu (PƯ thế)2KClO3 2KCl + 3O2 ( PƯ phân hủy)Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 ( PƯ thế )P + O2 P2O5 ( PƯ hóa hợp)Bài 34/Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6MÔN: HÓA HỌC 8Tuaàn : 8Tieát : 53Ngaøy daïy: 27/02/12 Nội dung 1Hoàn thành bảng sau:Tính chất của H2Ứng dụng của H2Vật lýHóa học Bài 34/Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ:- Laø chaát khí khoâng maøu, khoâng muøi , khoâng vò,ít tan trong nöôùc , nheï nhaát....... - T/duïng vôùi O2- T/duïng vôùi CuO- Naïp vaøo khí caàu- Boùng thaùm khoâng -Laøm nhieân lieäu-Làm chất khử - Nguoàn nguyeân lieäu Nội dung 2Bài 34/Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ:Tính chất hóa học đặc trưng của H2: Viết phương trình phản ứng minh họa:.Phản ứng trên thuộc loại phản ứng hóa học gì ?.(Nếu là phản ứng oxi hóa - khử thì hãy chỉ ra chất nào là chất khử, chất oxi hóa; biểu diễn sơ đồ sự khử , sự oxi hóa) Phản ứng oxi hóa - khửTính khửCuO + H2  Cu + H2Ot0 Chất khửChất oxi-hóaSự oxi-hóa H2Sự khử CuOÑieàn vaøo choå troáng : Nội dung 3Bài 34/Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ:Trong phòng thí nghiệm nguyên liệu dùng để điều chế H2 ............................................ ...... ...................................................................Phương trình hóa học: ...............................................................Phản ứng trên thuộc loại phản ứng: ...................................................... baèng caùch cho Axit HCl (hoaëc H2SO4 loaõng) taùc duïng vôùi kim loaïi Zn (hoaëc Fe , Al )Em haõy cho bieát :Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 ↑Phaûn öùng treân thuoâïc phaûn öùng theáBài 34/Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ:(SGK trang 118)II. BÀI TẬP1/ Bài tập 1(118/SGK)Bài tập 1Bài 34/Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6Lập các PTHH sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào ?Phương trình hóa họcLoại phản ứng hóa họcHóa hợpPhân hủyOxi hóa -khửThếa) H2 + O2 → b) H2 + Fe2O3  ......+ ......c) H2 + Fe3O4  .+d) H2 + PbO  .+2H2 + O2 → 2H2Ot03H2 + Fe2O3  2 Fe + 3H2Ot04H2 + Fe3O4  3 Fe + 4H2Ot0H2 + PbO  Pb + H2Ot0xxxxxxxxtotototoBài tập 2Bài 34/Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ:(SGK trang 118)II. BÀI TẬP1/ Bài tập 12/ Bài tập 2Coù 3 loï ñöïng rieâng bieät caùc khí sau :Loï chöùa khí oxi .Loï chöùa khoâng khí .Loï chöùa khí hyñroâ.132Có ngọn lửa xanh mờ.Dùng que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ ta thấy kết quả như sau: Làm que đóm bùng cháyKhông làm thay đổi ngọn lửa que đómabcdLàm tắt que đómHãy chọn các lọ ghép với kết quả sao cho phù hợp ?123Không làm thay đổi ngọn lửa que đómQue đóm bùng cháyCó ngọn lửa xanh mờ.Hãy quan sát mô hình thí nghiệm nhận biết ba lọ chứa 3 chất khí H2, O2 và không khí sau: Nêu hiện tượng khi cho que đóm đang cháy vào 3 lọ ?Qua các hiện tượng trên em hãy nhận biết 3 lọ khí trên ?Không khíKhí OxiKhí HiđroBài 34/Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6Bài 34/ Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ:(SGK trang 118)II. BÀI TẬP1/ Bài tập 1(118/SGK)2/ Bài tập 2 (118/SGK)3/ Bài tập 3:Bài tâp 3: Có 2 hình vẽ bên: Theo em đâu là cách thu khí Hiđro, đâu là cách thu khí Oxi ? Giải thích vì sao ? Hình 1 Hình 2THU KHÍ OXITHU KHÍ HIĐRONướcHình 1Hình 2Hình 3 QUAN SÁT HÌNH VẼ SAU Hình vẽ mô tả cách thu khí Hiđro trong phòng thí nghiệm là:A. 1, 2B. 1, 3C. 2, 3D.1, 2, 3BÀI TẬP 3Bài 34/ Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6Bài 34/ Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ:(SGK trang 118)II. BÀI TẬP1/ Bài tập 12/ Bài tập 23/ Bài tập 3:4/ Bài tập 4:Laäp phöông trình hoùa hoïc cuûa caùc phaûn öùng sau:Cacbon ñioxit + nöôùc ---> axit cacbonic (H2CO3)Löu huyønh ñioxit + nöôùc ---> axitsunfurô (H2SO3)Keõm + axit clohiñic ---> keõm clorua + H2↑Ñiphotpho pentaoxit + nöôùc ---> axitphotphoric (H3PO4)5. a) Haõy vieát PTHH giöõa khí hiñroâ vôùi hoãn hôïp ñoàng (II) oxit vaø saét (III) oxit ôû nhieät ñoä thích hôïp.b) Trong caùc P ÖHH treân, chaát naøo laø chaát khöû , chaát naøo laø chaát oxi hoùa ? c) Neáu thu ñöôïc 6g hoãn hôïp 2 kim loaïi, trong ñoù coù 2,8 g saét thì theå tích ( ôû ñkc) khí hiñroâ vöøa ñuû caàn duøng ñeå khöû ñoàng (II) oxit vaø saét (III) oxit laø bao nhieâu ? CuO + H2 Cu + H2O (2)Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O (1)toVH2 n H2n Fe m FeV= n . 22,4Theo PTHHn =mhh - mFe mCu nCuVH2 (®ktc)+PT (1)PT (2)2,8gto1 mol? (l)3 mol2 mol1 mol1 mol1 mol1 mol3 mol? (l)3,2gn =MmCuV= n . 22,4LÍ THUYẾTBÀI TẬPKIẾN THỨC CẦN NHỚBài 34/ Tiết 53: BÀI LUYỆN TẬP 6CỦNG CỐTRÒ CHƠI LẬT MIẾNG GHÉP: (Phía sau các miếng ghép là hình gì ?)12Câu 1. Quá trình tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là gì?Đáp án: Sự khửCâu 4: Hiđro cháy trong Oxi sinh ra sản phẩm là gì ? Câu 2: Định nghĩa phản ứng oxi hóa – khử ?Caâu 3: So saùnh söï naëng, nheï cuûa hiñro vaø oxi so vôùi khoâng khí ?Đáp án : Là phản ứng hoùa hoïc xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khửÑaùp aùn : Hiñroâ nheï hôn khoâng khí 	 - Oxi naëng hôn khoâng khíĐáp án: Nước (H2O)34HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ -Laøm tieáp nhöõng baøi taäp coøn laïi trong SGK- Chuaån bò tieát thí nghieäm-Ñoïc tröôùc baøi thöïc haønh 5 ñeå naém caùch laøm thí nghieäm-Vieát tröôùc baøi thöïc haønh vaøo vôûTHAÂN AÙI CHAØO CAÙC EM

File đính kèm:

  • pptluyen_tap_6.ppt
Bài giảng liên quan