Bài giảng Bài 35: Thực hành (tiếp)

Hãy cho biết nguyên liệu điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm ?

Trả lời:

 - Trong phòng thí nghiệm, thường dùng kim loại (Zn, Al, Fe) và axit (HCl, H2SO4 loãng) để điều chế hiđro.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 35: Thực hành (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚPGIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ HOÀI THANHTRƯỜNG THCS ĐỨC THUẬN Các thí nghiệm tiến hành:1) TN1: Điều chế và thu khí hiđro từ axit clohđric HCl, kẽm. Đốt cháy khí hiđro trong không khí2) TN 2 :Thu khí hiđro bằng cách đẩy khí3) TN 3 : Hiđro khử đồng (II) oxit.1) Dụng cụ (dành cho mỗi nhóm)- Đèn cồn : (1 chiếc),máy lửa, que đóm- Ống nghiệm cỡ lớn không có nhánh (3 ống nghiệm)- Giá sắt: (1 chiếc)Kẹp ống nghiệm (1 chiếc), găng tay cao su(1 đôi)Ống nghiệm có nhánh,có ống dẫn, nút cao su đặc,ống hút (1 chiếc)Ống dẫn khí chữ V có nút cao su (1 chiếc) + ống dẫn khí vuốt nhọn có nút cao su (1 chiếc) + ống nối bằng cao su.Chậu thuỷ tinh đựng nước.Hoá chất: - Kẽm : ZnDung dịch axit clohrric: HCl.Đồng (II) oxit: CuO.Nước.Hãy cho biết nguyên liệu điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm ?Trả lời: - Trong phòng thí nghiệm, thường dùng kim loại (Zn, Al, Fe) và axit (HCl, H2SO4 loãng) để điều chế hiđro.*Câu hỏi:Trước khi đốt dòng khí hiđro ở ống dẫn khí người ta phải làm gì ?.Trả lời: - Cách 1: Phải thử độ tinh khiết của dòng khí hiđro: Ta thu khí hiđro đó vào ống nghiệm nhỏ rồi đốt ở miệng ống nghiệm. Nếu hiđro tinh khiết chỉ nghe tiếng nổ nhỏ. Nếu hiđro lẫn oxi hoặc không khí thì nghe tiếng nổ mạnh. - Cách 2 : Chờ một thời gian cho khí hiđro đẩy hết không khí ra ngoài. Chọn đáp án đúng:*Câu hỏi: Để thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí, ta đặt miệng ống nghiệm như thế nào? a) Ống nghiệm đặt hơi nghiêng, miệng ống nghiệm hướng lên trên. b). Ống nghiệm đặt thẳng đứng, miệng ống nghiệm hướng xuống dưới.ĐúngSaiYêu cầu:1) Làm thực hành nghiêm túc, chỉ làm theo những hướng dẫn của giáo viên.2) Ghi chép các bước tiến hành và hiện tượng để viết bản tường trình theo mẫu:Tên thí nghiệmHiện tượngGiải thích – viết PTHH – kết luậnLưu ý:- Phải thử độ tinh khiết của hiđro trước khi đốt- Cẩn thận khi lấy dung dịch axit (lấy vừa đủ)- Đậy kín nút cao su- Tiến hành liên tục cả thí nghiệm 1 và 2 1. Lắp ống nghiệm vào giá sắt.2. Cho vào ống nghiệm 6 ml dung dịch axitclohiđric.3. Cho vào ống nghiệm 5 viên kẽm.4. Đậy nút cao su có ống dẫn vuốt nhọn5, Chờ khoảng một phút.6. Đốt dòng khí hiđro ngay đầu ống dẫn bằngthuỷ tinh vuốt nhọn. Nhận xét hiện tượng.7. Úp ống nghiệm đứng thẳng phía trên ốngdẫn thu khí hiđro. Sau một phút đưa miệngống nghiệm vào gần ngọn lửa đèn côn. Quansát, nhận xét.TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: 2) Thu khí hiđro bằng cách đẩy nước. - Bước 1: Cho nước vào đầy ống nghiệm úpngược sao cho trong ống nghiệm không có bọt khí.Bước 2: Nối ống dẫn, dẫn khí vào trong ốngnghiệm úp ngược.Bước 3: Giữ thẳng ống nghiệm và đưa miệngống nghiệm vào sát ngọn lửa đèn cồn. Quan sát,nhận xét hiện tượng. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: 3) HIĐRO KHỬ ĐỒNG (II) OXIT 1. Cho CuO vào điểm cong của ống dẫn. 2 . Lắp ống nghiệm vào giá sắt. 3. Cho 10 ml dung dịch HCl vào ống nghiệm. 4. Cho 5 viên kẽm vào ống nghiệm.Quan sát màu sắc của CuO. 5. Sau một phút, hơ đều ống dẫn, sau đóđun nóng mạnh ở chổ có CuO. Nhận xét màusắc của chất tạo thành. Giải thích.II) TƯỜNG TRÌNHTrình bày kết quả thí nghiệm điều chế - thu khí hiđro, và thử tính chất của khí hiđro theo mẫu:Tên thí nghiệmHiện tượngGiải thích – viết PTHH – kết luận Tªn TN HiÖn t­îngGi¶i thÝch - ViÕt PTHH - KÕt luËn.TN1-điÒu chÕ khÝ H2 tõ axit HCl, kÏm.- Cã bät khÝ kh«ng mµu tho¸t ra.- m¶nh kÏm tan dÇn.-KhÝ t¹o ra lµ khÝ hi®ro.Vì x·y ra ph¶n øng: Zn(r) + 2HCl(dd) -> ZnCl2(dd) + H2(k) -KL: Trong PTN, khÝ hi®ro ®­îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch cho axit (HCl ) t¸c dông víi kim lo¹i (Zn, Al ..)-đèt ch¸y khÝ H2 trong kh«ng khÝ.-KhÝ hi®ro ch¸y víi ngän löa mµu: xanh nh¹t- Trªn thµnh phÓu: cã h¬i n­íc ®äng l¹i. -Vì xảy ra ph¶n øng: 2H2(k) + O2(k) -> 2H2O(h)-KL: KhÝ hi®ro ch¸y trong kh«ng khÝ víi ngän lửa mµu xanh nh¹t t¹o thµnh h¬i n­íc.t0 TN2: Thu khÝ hi®ro b»ng c¸ch ®Èy kh«ng khÝ.-Khi ®èt H2 ë ®Çu ON: chØ nghe tiÕng næ nhá.-KL: §· thu ®­îc khÝ hi®ro (khÝ hi®ro trong ống nghiệm ®· tinh khiÕt)TN3 Hi®ro khö ®ång (II) oxit-Mµu cña CuO: tõ ®en chuyÓn dÇn sang mµu ®á g¹ch. -Trªn thµnh èng thuû tinh: cã h¬i n­íc ng­ng tô.-V× ®· x·y ra ph¶n øng: CuO(r) + H2(k) -> Cu(r) + H2O(h) (®en) (®á)-KL: Hi®ro khö ®ång (II) oxit t¹o thµnh ®ång vµ n­íc.=> Hi®ro cã tÝnh khö.totoNhãmĐiÓm thao t¸c TN ( kÜ năng lµm TN)ĐiÓm kÕt qu¶ TNĐiÓm ý thøcTæng ®iÓmM« t¶ hiÖn t­îngGi¶i thÝch, ViÕt PTHH3 ®iÓm2 ®iÓm3 ®iÓm2 ®iÓm10 ®iÓm1234KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn

File đính kèm:

  • pptbai_35_Thuc_hanh.ppt
Bài giảng liên quan