Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 23)

2 . Tính chất hóa học .

a . Tác dụng với một số kim lọai ở nhiệt độ thường

 Thí nghiệm 1:

Em hãy thực hiện thí nghiệm theo nội dung sau :

** Cho một mẫu kim lọai natri ( Na ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ nhất .

 Na + H2O

** Cho một mẫu kim lọai đồng ( Cu ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ hai .

 Cu + H2O

 

ppt43 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 23), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
HỒNG BÀNGTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ñaëng Höõu HoaøngChào mừng quý đồng nghiệp đến tham dự tiết học.HÓA HỌC 8Giáo viên : MINH TÂMKiểm tra bài cũDùng các từ và cụm từ thích hợp, điền vào chỗ trống các câu sau :Nước là hợp chất tạo bởi hai __________________ là _________ và _________ . * Theo tỉ lệ thể tích là ____________ khí hiđro và __________ khí oxi .* Theo tỉ lệ khối lượng là ____________ hiđro và __________ oxi .* Ứng với ____ nguyên tử hiđro có ____nguyên tử oxi .* Công thức hóa học của nước : __________nguyên tố hóa họchiđrooxihai phầnmột phần1 phần8 phần21H2OChúng đã hóa hợp với nhau :HNƯỚCBài 36 OHNội dung toàn bàiI . THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC (TIẾT 1) II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .III .VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT. CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCTiết 2:TÍNH CHẤT & VAI TRÒ CỦA NƯỚCNước có tính chất như thế nào ?Nước có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ?Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?Nội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC :1 . Tính chất vật lí .Em hãy trình bày tính chất vật lí của nước :* Nước là chất lỏng không màu, không mùi * tos = 100oC .* tođđ = 0oC ( nước đá  tuyết ) .* DH2O = 1 g/ml ( 1kg/lít ) .* Hòa tan nhiều chất .2 . Tính chất hóa học .a . Tác dụng với một số kim lọai ở nhiệt độ thường Thí nghiệm 1:Em hãy thực hiện thí nghiệm theo nội dung sau : ** Cho một mẫu kim lọai natri ( Na ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ nhất . Na + H2O ** Cho một mẫu kim lọai đồng ( Cu ) vào 30 ml nước đựng trong cốc thủy tinh thứ hai . Cu + H2O Em thực hiện thí nghiệm và ghi nhận kết quả vào phiếu học tập theo nội dung sau: ** Cho đồng vào nước có hiện tượng gì xảy ra không ? ** Cho Na vào nước có hiện tượng gì ? Nhúng quì tím vào dung dịch có hiện tượng gì ? ** Chất rắn màu trắng thu được khi cô cạn sau phản ứng là chất gì ? Công thức hóa học ? Cho Cu vào H2O : không có phản ứngNa nóng chảy dần, có khí bay ra, quì tím chuyển màu xanh. Chất rắn thu được là: Natri hiđroxit Công thức hóa học : NaOHPhương trình phản ứng hóa học :** Natri phản ứng với nước :NaH2O+H_OHNa+H2222** Khí bay ra là khí gì ? ** Dung dịch làm cho quì tím chuyển xanh thuộc loại hợp chất gì ?** Khí Hiđro H2 . ** Dung dịch bazơ ( NaOH ).Na+H_OHH2ONa+NaOH+H2+Nội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .a . Tác dụng với một số kim lọai ở t0 thường  Khí hidro + bazơ ( tan ) .2Na + 2H2O  2NaOH + H2Thí nghiệm 2: CaO + H2O Em hãy thực hiện thí nghiệm theo nội dung sau: ** Cho vào cốc thủy tinh một cục nhỏ vôi sống ( canxi oxit ) CaO . Rót một ít nước vào vôi sống . Quan sát hiện tượng .** Nhúng một mẫu giấy quì tím vào dung dịch nước vôi . Hiện tượng xảy ra ?Em hãy thực hiện thí nghiệm và ghi nhận kết quả vào phiếu học tập theo nội dung sau : ** Khi cho nước vào CaO có hiện tượng gì xảy ra ?** Màu giấy quì tím thay đổi như thế nào khi nhúng vào dung dịch nước vôi ?** Chất thu được sau phản ứng là gì ? Công thức hóa học ?Khi cho nước vào CaO thì CaO từ thể rắn chuyễn thành chất nhảo .Quì tím chuyển màu xanh .Chất thu được là Canxi hiđroxit Công thức hóa học Ca(OH)2 ( vôi tôi )Phương trình phản ứng hóa học :** CaO phản ứng với nước :** Sản phẩm thu được khi cho oxit Canxi tác dụng với nước thuộc lọai hợp chất nào ** Dung dịch Bazơ có tác dụng như thế nào đối với quì tím ?** Hợp chất bazơ . * Dung dịch bazơ làm quì tím hóa xanh .H2OCaO+Ca(OH)2Nội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .a . Tác dụng với một số kim loại ở t0 thường: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2CaO + H2O  Ca(OH)2 Dung dịch bazơ làm quì tím chuyển màu xanh b . Tác dụng với một số oxit bazơ Bazơ tan Thí nghiệm 3: P2O5 + H2O Em hãy thực hiện thí nghiệm theo nội dung sau : ** Cho một ít bột trắng P2O5 vào cốc thủy tinh . Thêm 20ml nước vào . . Nhúng một mẫu giấy quì tím vào dung dịch  mới tạo thành . Hiện tượng xảy ra ?Em hãy nhận xét thí nghiệm và ghi nhận kết quả vào phiếu học tập theo nội dung sau : ** Nhúng quì tím vào dung dịch P2O5, quì tím đổi màu gì ? ** Sản phẩm tạo thành khi cho P2O5 tác dụng với nước là chất gì ? Công thức hóa học ?** Viết phương trình phản ứng hóa học ?Nhận xét và kết quả :Nhúng quì tím vào dung dịch P2O5, quì tím đổi màu gì ? ** Quì tím chuyển màu đỏ . Nhận xét và kết quả :Sản phẩm tạo thành khi cho P2O5 tác dụng với nước là chất gì ? Công thức hóa học ? ** Sản phẩm của phản ứng là axit photphoric ** Công thức hóa học H3PO4 .Phương trình phản ứng hóa học :** P2O5 phản ứng với nước : AxítH2OP2O5+** Dung dịch axit có tác dụng như thế nào đối với quì tím ?** Dung dịch axit làm quì tím hóa đỏ .H3PO432Nội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .a . Tác dụng với một số kim lọai ở t0 thường 2Na + 2H2O  2NaOH + H2b . Tác dụng với một số oxit bazơ CaO + H2O  Ca(OH)2 Dung dịch bazơ làm quì tím chuyển màu xanh c . Tác dụng với một số oxit axit:.P2O5 + 3 H2O  2 H3PO4Dung dịch axit làm quì tím chuyển màu đỏ .Nội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .1 . Vai trò của nước .III . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỂM NGUỒN NƯỚC .VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nöôùc ñem laïi nguoàn vui, cuoäc soáng vaø moâi tröôøng trong laønh cho chuùng taVAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nöôùc raát caàn cho quaù trình trao ñoåi chaát cuûa ngöôøi vaø ñoäng vaät VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nguoàn nöôùc giuùp ta chuyeân chôû haøng hoaù, giao thoâng vaø tạo caûnh quan moâi tröôøng VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nöôùc söû duïng nuoâi thuûy saûn ñeå taêng giaù trò saûn phaåm haøng hoaù noâng nghieäp, xuaát khaåu.VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nguoàn nöôùc coù chaát löôïng toát coù theå cho moät muøa maøng boäi thuVAI TRÒ CỦA NƯỚC :Ñaäp daâng moät trong nhöõng coâng trình daâng cao möïc nöôùc phuïc vuï töôùi, caáp nöôùc.Nội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .1 . Vai trò của nước .III . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC . Hòa tan chất dinh dưỡng trong cơ thể _ sinh hoạt . Sản xuất nông nghiệp : nuôi trồng. Công nghiệp _ xây dựng _ giao thông vận tải2 . Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước .NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCChaát thaûi sinh hoaït thaûi tröïc tieáp xuoáng soâng, raïch.NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCNguoàn nöôùc thaûi noâng nghieäp (nöôùc tieâu töø caùc caùnh ñoàng)NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCNguoàn nöôùc treân keânh bò oâ nhieãm do chaát thaûi sinh hoaït vaø coâng nghieäp.NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCNguoàn nöôùc bò oâ nhieãm do chaát thaûi cuûa caùc nhaø maùy coâng nghieäp ñaõ huyû hoaïi heä thöïc vaät vaø thuûy sinh.Nội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .1 . Vai trò của nước .III . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC . Chất thải trong sinh họat . Chất thải trong công nghiệp _ nông nghiệp .2 . Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước .3 . Biện pháp khắc phục .BIỆN PHÁP KHẮC PHỤCCaùc beå xöû lyù vaø beå chöùa cuûa khu xöû lyù nöôùc caáp sinh hoaït (nöôùc uoáng)BIỆN PHÁP KHẮC PHỤCVớt rác trên kênh rạch nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trườngNội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .1 . Vai trò của nước .III . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC . Không vứt rác xuống ao hồ, sông rạch . Xử lí nước thải sinh họat, công nghiệp .2 . Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước .3 . Biện pháp khắc phục .CỦNG CỐCâu 1 : 3 tính chất hóa học của nước.Câu 2 : Dùng phương pháp hóa học để phân biệt 3 oxit là bột trắng : CaO; P2O5 ; SiO2 ( cát ) đựng trong ống nghiệm ?* Nước tác dụng với một số kim loại ở t0 thường .* Nước tác dụng với một số oxit bazơ .* Nước tác dụng với một số oxit axit .Tác dụng với nướcNhúng quì tímSiO2CaOP2O5Không tanCa(OH)22H3PO4XanhĐỏCỦNG CỐCâu 3 : Viết phương trình hóa học các phản ứng hóa học sau (nếu có) Na + H2OCuO + H2OSO3 + H2OCâu 4 : Khoanh tròn vào phương trình hóa học đúng : NaOH H2+222H2SO4Ba + H2O BaOH + H2K + H2O KOHNa2O + H2O 2NaOHacdĐúng(không xảy ra phản ứng)Ghi nhớ ** Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100oC, hòa tan được nhiều chất rắn, chất lỏng, chất khí .** Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường ( như Na, K, Ca,  ) tạo thành bazơ và hidro ; tác dụng với một số oxit bazơ tạo ra bazơ như NaOH; KOH, Ca(OH)2 ; tác dụng với nhiều oxit axit tạo ra axitEm có biết ?** Khối lượng nước tiêu thụ trên thế giới được phân phối ?** Nước là chỉ tiêu xác định mức độ phát triển của nền kinh tế xã hội . Hoïc sinh xem tröôùc baøi 37 : Axit _ Bazơ _ Muối Hoïc sinh ñoïc : “ Em có bieát ? “ trang 125 saùch giaùo khoa . Hoïc sinh veà nhaø thöïc hieän caùc baøi taäp 1  6 trang 125 sách giáo khoa .Daën doøThöïc hieän 11 naêm 2008Baøi hoïc ñaõ Thaân AÙi Chaøo Caùc Em

File đính kèm:

  • pptBai_36_Nuoc.ppt
Bài giảng liên quan