Bài giảng Bài 36 : Nước (tiết 24)

? Mô tả hiện tượng xảy ra khi phân hủy nước bằng dòng điện?

? Nhận xét tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 sinh ra?

? Viết PTHH biểu diễn sự phân huỷ nước bằng dòng điện?

 

pptx17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 36 : Nước (tiết 24), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 36 : NƯỚC GV thực hiện: Mai Văn ViệtBài 36 : NƯỚC (tiÕt 1) 1/ Sự phân hủy nước:I/ Thành phần hóa học của nước:Nước pha dd NaOH I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC:1. Sự phân hủy nước:-+H2O2??? Nhận xét tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 sinh ra? H2O → H2 + O2đp22BÌNH ĐIỆN PHÂN? Viết PTHH biểu diễn sự phân huỷ nước bằng dòng điện?? Mô tả hiện tượng xảy ra khi phân hủy nước bằng dòng điện?Bài 36 : NƯỚC I/ Thành phần hóa học của nước:1/ Sự phân hủy nước:2/ Sự tổng hợp nước:1342O2H2+Theo dõi sơ đồ thí nghiệm và trả lời câu hỏi: Trước thí nghiệm thể tích hidro và oxi được bơm vào mấy phần?1342+ Nêu kết luận rút ra được từ thí nghiệm đốt hỗn hợp khí hiđro và khí oxi bằng tia lửa điện?2 H2 + O2 → 2 H2O 3. Kết luận:? Qua thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 em hãy rút ra kết luận về thành phần hoá học của nước?? Nhận xét tỉ lệ hoá hợp của các nguyên tố hoá học có trong nước?I. Thành phần hóa học của nước :Sự phân hủy nước : Sự tổng hợp nước : Kết luận :- Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hiđro và oxi . - Chúng hóa hợp với nhau :+ Theo tỉ lệ thể tích là hai phần khí hiđro và một phần khí oxi.+ Theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần hiđro và 8 phần oxi hoặc 2 phần hiđro và 16 phần oxi.- Vậy : ứng với 2 nguyên tử hidro có 1 nguyên tử oxi.Em có kết luận gì về thành phần hóa học của nước Hidro và oxi hóa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích và khối lượng bao nhiêu ?11Bài 36 - Tiết 54 : NƯỚC Các em hãy quan sát 1 cốc nước và nhận xét về 1 số tính chất vật lí của nước mà em biết?II . Tính chất của nướcTiết 54 : Nước (tt). 1. Tính chất vật lý :II . Tính chất của nướcTiết 54 : Nước (tt). 1. Tính chất vật lý :- Nöôùc laø chaát loûng, khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò.- Soâi ôû 1000C, hoùa raén ôû 00C.- Khoái löôïng rieâng ôû 40C laø 1g/ml.- Nöôùc coù theå hoøa tan ñöôïc nhieàu chaát Bài tập 2 (SGK - tr125): Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hoá học xảy ra.Đáp án: Bằng các phương pháp thực nghiệm có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước1- Phân huỷ nước bằng dòng điện: 2H2O ®iÖn ph©n 2H2 + O2 2- Tæng hîp n­ưíc: 2H2 + O2 2 H2OtoBài tập 3 (SGK – 125): Tính thÓ tÝch khÝ H2 và khÝ O2 (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 gam H2O ? - Số mol nước tạo thành: 2H2 + O2 2H2O to- Phương trình hoá học: - Thể tích khí hi®ro và thể tích của khí oxi cần dùng (đktc): = n . 22,4= 0,1 . 22,4 = 2,24 (l)vO2 = n . 22,4= 0,05 . 22,4 = 1,12 (l)- Sè mol oxi vµ hi®ro cÇn dïng 2H2 + O2 2H2O 2.22,4lÝt 22,4lit 2.18gx lÝt y lÝt 1,8gThÓ tÝch H2 cÇn dïng ®Ó t¹o ra 1,8g H2O:to– Phương trình hoá học: ThÓ tÝch O2 cÇn dïng ®Ó t¹o ra 1,8g H2O:C¸ch 2:DAËN DOØ - Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp 2, 3, 4 trong saùch giaùo khoa trang 125 - Sưu tầm một số tranh ảnh về vai trò của nước, một số thực trạng về ô nhiễm nguồn nước hiện nay. - Xem tröôùc phaàn tieáp theo cuûa baøi hoïc.

File đính kèm:

  • pptxbai_36_nuoc_tiet_1.pptx
Bài giảng liên quan