Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 25)

a/ Quan sát thí nghiệm.

 b/ Nhận xét.

 - Sau khi đốt bằng tia lửa điện, hỗn hợp gồm 4 thể tích H2 và O2 chỉ còn 1 thể tích O2.

- Khí H2 và khí O2 đã hóa hợp với nhau tạo thành H2O theo tỉ lệ thể tích là 2 :1.

 to

 2H2 + O2  2H2O

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 25), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂMoân Hoaù Hoïc 8Giaùo vieân : NGOÂ THÒ THUØY DUNGNƯỚCBÀI 36 HÓA HỌC 8( Tiết 1)I/ THAØNH PHAÀN HOÙA HOÏC CUÛA NÖÔÙCSöï phaân huûy nöôùcSöï toång hôïp nöôùcKết luậnII/ TÍNH CHAÁT CUÛA NÖÔÙCTính chaát vaät lyùTính chaát hoùa hoïcIII/ VAI TROØ CUÛA NÖÔÙC TRONG ÑÔØI SOÁNG VAØ SAÛN XUAÁT. CHOÁNG OÂ NHIEÃM NGUOÀN NÖÔÙC.NÖÔÙCBAØI 36:( tieát 1 )I/ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC 1. Sự phân hủy nước a/ Thí nghiệm: b/ Nhận xét - Khi có dòng điện một chiều chạy qua trên bề mặt của hai điện cực xuất hiện nhiều bọt khí, nước bị phân hủy thành khí hiđro và khí oxi. - Thể tích khí hiđro bằng 2 lần thể tích khí oxi. - Phương trình hoá học:2H2O2H2 + O2Điện phânPhân hủy nước bằng dòng điện._+Mô hình sự phân hủy nước H2O2 1. Khi có dòng điện một chiều chạy qua, trên bề mặt của hai điện cực có hiện tượng gì? 2. Hãy cho biết khí trong ống nghiệm A là khí gì? Khí trong ống nghiệm B là khí gì? 3. Hãy so sánh thế tích giữa khí hidro và khí oxi thu được trong thí nghiệm?4. Viết phương trình hóa học? 1. Khi có dòng điện một chiều chạy qua trên bề mặt của hai điện cực xuất hiện nhiều bọt khí, mực nước trong 2 ống nghiệm tụt xuống.2. Ống nghiệm A: khí H2Ống nghiệm B: khí O23. Thể tích khí hiđro bằng 2 lần thể tích khí oxi. 4. Phương trình hóa học: điện phân 2H2O  2H2  + O22. Sự tổng hợp nướca/ Quan sát thí nghiệm. b/ Nhận xét. - Sau khi đốt bằng tia lửa điện, hỗn hợp gồm 4 thể tích H2 và O2 chỉ còn 1 thể tích O2.- Khí H2 và khí O2 đã hóa hợp với nhau tạo thành H2O theo tỉ lệ thể tích là 2 :1. to 2H2 + O2  2H2O- Tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố Hiđro và Oxi trong H2O là: 4: 32 = 1: 8 - +1 4 2 3O2H2PINCâu hỏi thảo luậnMực nước trong ống có gì thay đổi trước và sau khi đốt bằng tia lửa điện?Hỗn hợp khí ban đầu có phản ứng hết không?3. Tỉ lệ về thể tích giữa khí hiđro và khí oxi khi chúng hóa hợp với nhau để tạo thành nước?4. Viết phương trình hóa học?1/ -Trước khi phóng tia lửa điện: mực nước đang ở vạch số 4.- Sau khi phóng tia lửa điện: mực nước dâng lên đến vạch số 1.2/ Hỗn hợp khí ban đầu không phản ứng hết.3/ Tỉ lệ về thể tích giữa khí hiđro và khí oxi khi chúng hóa hợp với nhau để tạo thành nước là: 2 : 14.Phương trình hóa học: to 2H2 + O2  2H2O132O23. KẾT LUẬNNước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hidro và oxi, chúng hóa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là 2 phần khí hiđro và 1 phần khí oxi, hóa hợp theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần hiđro và 8 phần oxi.Bằng thực nghiệm người ta tìm ra công thức hóa học của nước là H2O. LUYỆN TẬPBài tập 1: Hai phản ứng sau thuộc loại phản ứng gì? 2H2 + O2  2H2O2. 2H2O  2H2 + O2t0Điện phânPhản ứng hóa hợpPhản ứng phân hủyLUYỆN TẬPBaøi taäp 2: Tính thể tích khí hiđro vaø khí oxi ( ở đktc ) cần taùc dụng với nhau để tạo ra 1,8 gam nước?Số mol nước là:Phương trình: 2H2 + O2 2H2O	 2 mol 1 mol 2 mol t00,1 mol()Theo phương trình ta có:Thể tích các chất khí cần lấy là:0,1 mol0,1 mol0,05 molBài tập 3: a/ Cho biết tỉ lệ thể tích giữa khí hiđro và khí oxi khi chúng hóa hợp với nhau tạo thành nước?b/ Hãy viết phương trình biểu diễn sự phân hủy và sự tổng hợp nước?LUYỆN TẬPBài tập 4: Đốt cháy hỗn hợp khí gồm 1,12 lít H2 và 1,68 lít O2 (ở đktc). Tính khối lượng nước tạo thành sau phản ứng?LUYỆN TẬPDAËN DOØ - Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp 2, 3, 4 trong saùch giaùo khoa trang 125 - Xem tröôùc phaàn tieáp theo cuûa baøi hoïc.CÙAM ÔN QUÙY THÀAY CÂOVØA C ÙAC EM HOÏC SINHTIEÁT HOÏC ÑEÁN ÑAÂY KEÁT THUÙC

File đính kèm:

  • pptBAI_36_NUOC_TIET_1.ppt
Bài giảng liên quan