Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 38)

1) Thể tích khí H2 vào O2 cho vào ống lúc đầu là bao nhiêu?

2 thể tích khí H2, 2 thể tích khí O2.

2) Thể tích khí còn lại sau khi đốt bằng tia lửa điện là bao nhiêu? Đó là khí gì?

3)Tỉ lệ về thể tích giữa hiđro và oxi khi chúng hóa hợp nhau tạo thành nước là bao nhiêu?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 36: Nước (tiết 38), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Gi¸o viªn: Ph¹m V¨n BiÓn1. Më bµi 2. Bµi míi3. VËn dông4. H­­­ướng dÉn vÒ nhµBµi gi¶ng ®iÖn töHãa häc 8Các em hãy quan sát các thí nghiệm trên màn chiếu, sau đó trả lời câu hỏi trong phiếu học tập- Thí nghiệm sự phân hủy nước (1)- Thí nghiệm sự phân hủy nước (2)1. Hiện tượng khi cho dòng điện một chiều đi qua nước?1. Hiện tượng : Có bọt khí thoát ra ở 2 cực2. Hãy cho biết tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và O2 thu được trong thí nghiệm2. Tỉ lệ: V(H2) : V(O2) = 2:13. Viết PTHH biểu diễn sự điện phân nước bằng dòng điện?3. 2H2O (l) 2H2(k ) + O2(k) đpdd- Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước, trên bề mặt 2 điện cực ............................................................................. - Thể tích khí hiđro bằng  lần thể tích khí oxi- Phương trình hóa học:................................................................sẽ sinh ra khí hiđro và khí oxi22H2O (l) 2H2(k ) + O2(k) đpdd_+Mô hình sự tổng hợp nước43212 thể tích khí H2, 2 thể tích khí O2.Còn lại 1 thể tích khí O2.2 thể tích khí hidro hóa hợp với 1 thể tích khí oxi tạo thành nước.1) Thể tích khí H2 vào O2 cho vào ống lúc đầu là bao nhiêu?2) Thể tích khí còn lại sau khi đốt bằng tia lửa điện là bao nhiêu? Đó là khí gì?3)Tỉ lệ về thể tích giữa hiđro và oxi khi chúng hóa hợp nhau tạo thành nước là bao nhiêu? 2H2 (k) + O2 (k) 2H2O (h)toTheå tích:Soá mol:Khoái löôïng:2 mol1 mol2V1. 32 g1V2 . 2 gmmH O=43218=11,1% %H1.100%1 + 8=%O1 + 88 . 100%88,9%=Tæ leä khoái löôïng cuûa H vaø O trong H2O :Thaønh phaàn khoái löôïng cuûa H vaø O trong H2O4 g32 gTừ sự phân hủy và tổng hợp nước ta thấy: Nước là hợp chất tạo bởi Chúng đã hóa hợp với nhau:a) Theo tỉ lệ thể tích là ...b) Theo tỉ lệ khối lượng là ... Suy ra ứng với 2 nguyên tử ... có một nguyên tử 2 nguyên tố là hiđro và oxi2V(H2) : 1V(O2)mH : mO = 2: 16 = 1:8hiđrooxiNhư vậy: Bằng thực nghiệm người ta cũng tìm ra công thức hóa học của nước là: H2O - Häc thuéc néi dung kÕt luËn trong SGK - Lµm c¸c bµi tËp: 2,3,4 trong SGK - §äc trước phần 2. Tính chất hóa học và vai trò của nướcChóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh kháe h¹nh phócChóc c¸c em häc giái, ch¨m ngoan !

File đính kèm:

  • pptBai 36 - Nuoc - T1.ppt
Bài giảng liên quan