Bài giảng Bài 36 - Tiết 2: Nước (tiết 1)

II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .

1 . Tính chất vật lí .

2 . Tính chất hóa học .

III . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC .

1 . Vai trò của nước .

2 . Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước .

3 . Biện pháp khắc phục .

 Không vứt rác xuống ao hồ, sông rạch .

 Sử lí nước thải sinh họat, công nghiệp .

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 36 - Tiết 2: Nước (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HỒNG BÀNGTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG CAO Ñaëng Höõu HoaøngFont UNICODE - ARIALHÓA HỌC 8HNƯỚCBài 36 _ Tiết 2OHNội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .1 . Vai trò của nước .III . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC . Hòa tan chất dinh dưỡng trong cơ thể _ sinh họat . Sản xuất nông nghiệp : nuôi trồng. Công nghiệp _ xây dựng _ giao thông vận tải2 . Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước .NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCNhaø oå chuoät thaûi tröïc tieáp chaát thaûi sinh hoaït xuoáng soâng, raïch laø nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc.NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCNguoàn nöôùc thaûi noâng nghieäp (nöôùc tieâu töø caùc caùnh ñoàng) cuõng laø nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc.NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCNguoàn nöôùc treân keânh bò oâ nhieãm do chaát thaûi sinh hoaït vaø coâng nghieäp TP. Hoà Chí Minh.NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚCNguoàn nöôùc bò oâ nhieãm do chaát thaûi cuûa caùc nhaø maùy coâng nghieäp ñaõ huyû hoaïi heä thöïc vaät vaø thuûy sinh.Nội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .1 . Vai trò của nước .III . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC . Chất thải trong sinh họat . Chất thải trong công nghiệp _ nông nghiệp .2 . Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước .3 . Biện pháp khắc phục .BIỆN PHÁP KHẮC PHỤCCaùc beå xöû lyù vaø beå chöùa cuûa khu xöû lyù nöôùc caáp sinh hoaït (nöôùc uoáng)BIỆN PHÁP KHẮC PHỤCVớt rác trên kênh rạch nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trườngNội dung bài II . TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC .1 . Tính chất vật lí .2 . Tính chất hóa học .1 . Vai trò của nước .III . VAI TRÒ CỦA NƯỚC, CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC . Không vứt rác xuống ao hồ, sông rạch . Sử lí nước thải sinh họat, công nghiệp .2 . Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước .3 . Biện pháp khắc phục .CỦNG CỐCâu 1 : Nêu 3 tính chát hóa học của nước .Câu 2 : Dùng phương pháp hóa học để phân biệt 3 oxit là bột trắng : CaO; P2O5; SiO2 ( cát ) đựng trong ống nghiệm ?* Nước tác dụng với một số kim lọai ở t0 thường .* Nước tác dụng với một số oxit bazơ .* Nước tác dụng với một số oxit axit .Tác dụng với nướcNhúng quì tímSiO2CaOP2O5Không tanCa(OH)22H3PO4XanhĐỏCỦNG CỐCâu 3 : Viết phương trình hóa học các phản ứng hóa học sau Na + H2OCaO + H2OCO2 + H2OSO3 + H2OCâu 4 : Khoanh tròn vào phương trình hóa học đúng : NaOH+2H222Ca(OH)2H2CO32H2SO4Ba + H2O BaOH + H2SO2 + H2O H2SO4K + H2O KOHNa2O + H2O 2NaOHabcdĐúngGhi nhớ ** Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100oC, hòa tan được nhiều chất rắn, chất lỏng, chất khí .** Nước tác dụng với một số kim lọai ở nhiệt độ thường ( như Na, K, Ca,  ) tạo thành bazơ và hidro ; tác dụng với một số oxit bazơ tạo ra bazơ như NaOH; KOH, Ca(OH)2 ; tác dụng với nhiều oxit axit tạo ra axitEm có biết ?** Khối lượng nước tiêu thụ trên thế giới được phân phối** Nước là chỉ tiêu xác định mức độ phát triển của nền kinh tế xã hội . Hoïc sinh xem tröôùc baøi 37 : Axit _ Bazơ _ Muối Hoïc sinh ñoïc : “ Em có bieát ? “ trang 125 saùch giaùo khoa . Hoïc sinh veà nhaø thöïc hieän caùc baøi taäp 1  6 trang 125 sách giáo khoa .Daën doøThöïc hieän 02 naêm 2005Baøi hoïc ñaõ KEÁT THUÙCThaân AÙi Chaøo Caùc Em

File đính kèm:

  • pptBai_36_Nuoc.ppt
Bài giảng liên quan