Bài giảng Bài 36 - Tiết 55: Nước (tiết 8)

 1. Tính chất vật lý :

 2. Tính chất hoá học :

Em hãy thực hiện TN theo nội dung sau :

** Cho vào cốc thủy tinh một cục nhỏ vôi sống ( canxi oxit ) CaO . Rót một ít nước vào vôi sống . Quan sát hiện tượng .

** Nhúng một mẫu giấy quì tím vào dung dịch nước vôi . Hiện tượng xảy ra ?

 CaO + H2O

 

ppt33 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 36 - Tiết 55: Nước (tiết 8), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NƯỚCBài 36 _ Tiết 55TRÖÔØNG THCS LOÄC THAÉNGGiaùo vieân: nguyeãn Thò NghiKiểm tra bài cũDùng các từ và cụm từ thích hợp, điền vào chỗ trống các câu sau :Nước là hợp chất tạo bởi hai ...... là .và .. .* Theo tỉ lệ thể tích là ____________ khí hiđro và __________ khí oxi .* Theo tỉ lệ khối lượng là ____________ hiđro và __________ oxi .* Ứng với __ nguyên tử hiđro có __nguyên tử oxi .* Công thức hóa học của nước : __________nguyên tố hóa họchiđrooxihai phầnmột phần1 phần8 phần21H2OChúng đã hóa hợp với nhau :Nước( tt)Bài 36 _ Tiết 55Các em hãy quan sát 1 cốc nước và nhận xét về 1 số tính chất vật lí của nước mà em biết?I . II. Tính chaát cuûa nöôùc.* Nước là chất lỏng không màu, không mùi * tos = 100oC .* tođđ = 0oC( nước lỏng nước đá) * DH2O = 1 g/ml ( 1Kg/lít ) .* Hòa tan nhiều chất .Tiết 55 : Nước . 1. Tính chất vật lý : (SGK) 2. Tính chất hoá học :Thí nghiệm và quan sát hiện tượng :Em hãy quan sát 2 thí nghiệm sau : ** Cho vaøo 2 cheùn söù moãi chen moät ít nöôùc roài nhuùng maåu giaáy quyø tím vaøo quan saùt. - Coác 1 cho moät löông nhoû :Na + H2O - Coác 2 cho : Cu + H2O Quan saùt hieän töïông vaø quan saùt maåu qiaáy quyø nhaän xeùt. Ruùt ra keát luaän 1. Nhận xét và ghi nhận kết quả :Em hãy nhận xét thí nghiệm và ghi kết quả thu được theo nội dung sau:** Cho đồng vào nước có hiện tượng gì xảy ra không ? ** Cho Na vào nước có hiện tượng gì ? Maåu quyø tím coù hieän töôïng gì ? ** Phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt ? Cho Cu vào H2O : không có phản ứngCho Na vào H2O : Na nóng chảy, có khí bay ra, dung dịch thu được làm quì tím chuyển màu xanh .Phản ứng tỏa nhiệt a. Taùc duïng vôùi kim loïai.** Natri phản ứng với nước :NaH2O+H_OHNa+H2222** Khí bay ra là khí gì ? ** Dung dịch làm cho quì tím chuyển xanh thuộc loïai hợp chất gì ?** Khí Hiđro H2 . ** Dung dịch bazơ ( NaOH ).Na+H_OHH2ONa+NaOH+H2+Tại sao phải dùng 1 lượng nhỏ Na mà không dùng lượng lớn?Ngoài Na nước còn có thể tác dụng với những kim loại nào khác nữa ?II . Tính chất của nước .Tiết 55 : Nước . 1. Tính chất vật lý : (SGK) 2. Tính chất hoá học :a . Taùc duïng với kim loại .Thí nghiệm và quan sát hiện tượng :** Cho vào cốc thủy tinh một cục nhỏ vôi sống ( canxi oxit ) CaO . Rót một ít nước vào vôi sống . Quan sát hiện tượng .** Nhúng một mẫu giấy quì tím vào dung dịch nước vôi . Hiện tượng xảy ra ? CaO + H2O Em hãy thực hiện TN theo nội dung sau : TN: Cho voâi soâng t/d vôùi nôc.Nhận xét và ghi nhận kết quả :Em hãy nhận xét thí nghiệm và ghi nhận kết quả vào phiếu học tập theo nội dung sau : ** Khi cho nước vào CaO có hiện tượng gì xảy ra ? ** Màu giấy quì tím thay đổi như thế nào khi nhúng vào dung dịch nước vôi ?** Chất thu được sau phản ứng là gì ? Công thức hóa học ?** Phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt ?Khi cho nước vào CaO thì CaO từ thể rắn chuyển thành chất nhão .Quì tím chuyển màu xanh .Chất thu được là Canxi hiđroxit Công thức hóa học Ca(OH)2 ( vôi tôi )Phản ứng tỏa nhiều nhiệtPhương trình phản ứng hóa học :** CaO phản ứng với nước : ** Tính chất thứ 2 của nước là gì ?** Dung dịch bazơ có tác dụng như thế nào đối với quì tím ? ** Nước tác dụng với oxit bazơ .** Dung dịch bazơ làm quì tím hóa xanh .H2OCaO+Ca(OH)2II . Tính chất của nước .Tiết 55 : Nước . 1. Tính chất vật lý : (SGK) 2. Tính chất hoá học :a . Td với một số kim loại ở t0 thường2Na + 2H2O  2NaOH + H2 Khí hidro + bazơ ( tan ) b.Tác dụng với một số oxit bazơ Sản phẩm thu được là hợp chất bazơ . Dung dịch bazơ làm quì tím chuyển màu xanh .c> Tác dụng với một số oxit axit- Hoïc sinh quan saùt thí nghieäm.Phương trình phản ứng :P2O5 + 3H2O  2H3PO4NƯỚC (tt)O NÖÔÙC (TT)Tieát:55:I- Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa nöôùc.II- Tính chaát cuûa nöôùc.HH- * Quan saùt moät soá hình aûnh sau vaø cho bieát. - Vai troø cuûa nöôùc? - Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc? - Haäu quaû cuûa nöôùc bò oâ nhieãm? - Bieän phaùp choáng oâ nhieãm nguoàn nöôùc?III- Vaøi troø cuûa nöôùc trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát. Choáng oâ nhieãm nguoàn nöôùc.VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nöôùc ñem laïi nguoàn vui, cuoäc soáng vaø moâi tröôøng trong laønh cho chuùng taVAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nguoàn nöôùc cuõng giuùp ta chuyeân chôû haøng hoaù, giao thoâng vaø caûnh quan moâi tröôøng VAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nöôùc söû duïng nuoâi thuûy saûn ñeå taêng giaù trò saûn phaåm haøng hoaù noâng nghieäp vaø xuaát khaåuVAI TRÒ CỦA NƯỚC :Nguoàn nöôùc coù chaát löôïng toát coù theå cho moät muøa maøng boäi thuVAI TRÒ CỦA NƯỚC :Ñaäp daâng moät trong nhöõng coâng trình daâng cao möïc nöôùc phuïc vuï töôùi, caáp nöôùc.NOHH * Vai troø:- Nöôùc haøo tan nhieàu chaát caàn thieát cho cô theå- Tham gia nhieàu quaù tình hoùa hoïc cuûa cô theå sinh vaät- Caàn thieát cho ñôøi soáng haøng ngaøy, saûn xuaát noâng nghieäp, coâng nghieäp, thuûy lôi , xaây döïng , giao thoâng vaân taûi , thuûy ñieän .. * Bieän phaùp - Khoâng vöùt raùc xuoáng ao hoà, soâng suoái. - Xöû lyù chaát thaûi sinh hoïat vaø nöôùc thaûi coâng nghieäp tröôùc khi cho chaûy vaøo moâi tröôøng töï nhieân.Câu 1: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Nước là hợp chất tạo bởi hai (1)là(2) và(3).Nước tác dụng với một số (4) ở nhiệt độ thường và một số (5) tạo ra bazơ ; tác dụng với một số (6).tạo ra axit.Câu hỏi củng cố:Câu hỏi củng cố:Câu 2: Nhận biết hai chất bột đựng trong hai lọ bị mất nhãn : CaO , H2O, P2O5 bằng cách nào sau đây?A. Hoà tan vào nướcB. Hoà tan vào nước và dùng quỳ tímC. Dùng quỳ tímD. Cho kim loại kẽm vào☻Câu 3: Có thể nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng nước ,dung dịch axit và dung dịch bazơ bằng thuốc thử sau: A. quỳ tím B. Nước C. Zn D. Cu☻Câu 4: Cho 14 gam vôi sống CaO phản ứng hoàn toàn với nước.Khối lượng vôi tôi Ca(OH)2 thu được là: A. 1,85 g B. 0,25 g C. 18,5 g D. 5,6 g☻Bài tập về nhà: Bài 1; 5 ; 6/125/sgkXem trước bài 37Liệt kê CTHH của các axit, bazơ mà em biết.

File đính kèm:

  • pptnuoctiet_55.ppt
Bài giảng liên quan