Bài giảng Bài 36 – Tiết 56: Nước (tiếp theo)

I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC

1. Sự phân hủy nước

2. Sự tổng hợp nước

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 36 – Tiết 56: Nước (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hoùa Hoïc 9Trường THCS Thạnh TrịGiaùo vieân: Tröông Vieãn Ñan TaâmChaøo Möøng Quyù Thaày Coâ !I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC1. Sự phân hủy nướcBài 36 – Tiết 56NÖÔÙCI. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC1. Sự phân hủy nướcBài 36 – Tiết 56NÖÔÙC_+Moâ hình söï phaân huûy nöôùc.1) Hieän töôïng khi cho doøng ñieän 1 chieàu ñi qua nöôùc 2) Döï ñoaùn khí sinh ra ôû 2 oáng nghieäm. Tæ leä theå tích giöõa chuùng .3) Vieát PTHH bieåu dieãn söï phaân huûy nöôùc baèng doøng ñieän.H2O2Coù suûi boït khí ôû 2 ñieän cöïc.V H2 : V O2 = 2 : 1. 2H2O (l) 2H2(k )+ O2(k)®pI. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC1. Sự phân hủy nước2. Sự tổng hợp nướcBài 36 – Tiết 56NÖÔÙC1243-+OxiBài 36 – Tiết 56NÖÔÙCI. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC1. Sự phân hủy nước2. Sự tổng hợp nướcI. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC1. Sự phân hủy nướcBài 36 – Tiết 56NÖÔÙC2. Sự tổng hợp nước_+Moâ hình söï toång hôïp nöôùc.1) Theå tích khí H2 vaø O2 cho vaøo oáng luùc ñaàu laø bao nhieâu?2) Theå tích khí coøn laïi sau khi ñoát baèng tia löûa ñieän laø bao nhieâu? Ñoù laø khí gì?3) Tæ leä veà theå tích giöõa hiñro vaø oxi khi chuùng hoùa hôïp vôùi nhau taïo thaønh nöôùc laø bao nhieâu?2 theå tích khí H2, 2 theå tích khí O2.Coøn laïi 1 theå tích khí O2.2 theå tích khí hidro hoùa hôïp vôùi 1 theå tích khí oxi taïo thaønh nöôùc.4321TOÅ TOAÙN LYÙ TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO!

File đính kèm:

  • pptNuoc.ppt
Bài giảng liên quan