Bài giảng Bài 37: Axit-Bazơ-muối (tiết 16)

4. Tªn gäi:

-Nguyên tắc:

+Gốc axit đuôi at  đuôi ic

ví dụ: -NO3: nitrat

+Gốc axit đuôi it  đuôi ơ

+Axit không có oxi thì đọc kèm theo “hidric”

 

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 19/04/2016 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 37: Axit-Bazơ-muối (tiết 16), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bµi 37: Axit-baz¬-muèiGiáo viên thực hiện: Cao Hồng TháiTrường THCS Chi Lăng, Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh HoàNéi dung chÝnhAxitBaz¬MuèiBµi 37: Axit-baz¬-muèiI. axit§Þnh nghÜa Bµi 37: Axit-baz¬-muèiBµi 37: Axit-baz¬-muèiHãy kể tên một số axit thường gặp?HClH2SO4 HNO3nguyên tử H gốc axitAXITHãy nhận xét điểm giống nhau giữa các phân tử axit ?Hãy nhận xét điểm khác nhau giữa các phân tử axit ?Axit là đơn chất hay hợp chất ?Từ đó em hãy định nghĩa axit ?1. §Þnh nghÜa:Axit là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với 1 gốc axit. Các nguyên tử H có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.I. axit2. C«ng thøc ho¸ häc :Bµi 37: Axit-baz¬-muèiBµi 37: Axit-baz¬-muèiHClH2SO4 HNO3AXITA nHãy suy ra công thức hoá học tổng quát của axit?HHnA1. §Þnh nghÜa:I. axit2. C«ng thøc ho¸ häc :Bµi 37: Axit-baz¬-muèiHnATrong đó gốc axit A có hoá trị n+Axit không có oxi thì đọc kèm theo “hidric” I. axit HNO3:Axit nitric4. Tªn gäi:-Nguyên tắc:+Gốc axit đuôi at  đuôi icví dụ: -NO3: nitrat+Gốc axit đuôi it  đuôi ơví dụ: =SO3: sunfit H2SO3:Axit sunfurơví dụ: HCl : axit clohidricH2S :axit sunfuhidric HBr :Axit brômhidric 3. Ph©n lo¹i I. axitAxit axit cã oxi (HNO3, H2SO4) axit kh«ng cã oxi (HCl, H2S II. Baz¬Hãy kể tên một số bazơ thường gặp?Bµi 37: Axit-baz¬-muèiNaOHCa(OH)2 Fe(OH)3bazơHãy nhận xét điểm giống nhau giữa các phân tử bazơ ?nguyên tử kim loạiNhóm hidroxit(OH)Bazơ là đơn chất hay hợp chất ?Từ đó em hãy định nghĩa bazơ ?1. §Þnh nghÜa1. §Þnh nghÜaBaz¬ lµ hîp chÊt mµ ph©n tử cã 1 nguyªn tö kim lo¹i liªn kÕt víi 1 hay nhiÒu nhãm hi®roxit (-OH).2. C«ng thøc: 	II. Baz¬Bµi 37: Axit-baz¬-muèiNaOHCa(OH)2 Fe(OH)3bazơBµi 37: Axit-baz¬-muèiM nHãy suy ra công thức hoá học tổng quát của bazơ?M(OH) n1. §Þnh nghÜa2. C«ng thøc: 	II. Baz¬Bµi 37: Axit-baz¬-muèiM(OH) nTrong đó kim loại M có hoá trị n3. Tªn gäi	Tªn baz¬ = tªn kim lo¹i + hi®roxit( nÕu kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ đọc kèm theo hoá trị)VD:NaOH : Ca(OH)2 :Cu(OH)2 : Fe(OH)2 :II. Baz¬natri hidroxitcanxi hi®roxit®ång (II) hidroxits¾t (II) hidroxitII. Baz¬baz¬ tan ®­îc trong n­ícbaz¬ kh«ng tan trong n­ícBaz¬ (kiÒm)VD:NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2VD:Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3Tra cứu SGK trang 156 để biết tính tan của các bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2, KOHTiết 56 : Axit – bazơ – muốiBài tập 1 :phân loại và gọi tên các axit và bazơ sau:Công thức hóa họcLoại hợp chấtTên gọiNaOHMg(OH)2HClH2SCa(OH)2H2SO3BazơBazơAxitaxitBazơaxitNatri hiđroxitAxit clohiđricAxit sunfuhidricCanxi hidroxitAxit sunfurơMagie hiđroxitBài tập 2:Trong các chất sau chất nào là axít :	 a-H2O ; 	b-NH3 ; 	c-HCl ; 	d-NaHCO3 Bài tập 3 :Trong các chất sau chất nào được gọi là kiềm :	 a-NaCl ; b-Cu(OH)2 ; c-Ba(OH)2 ; Fe(OH)3 Bài tập 4 :Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là : 	a-H2O 	b-Dung dịch NaOH 	c-Dung dịch H2SO4 	d-Dung dịch K2SO4Tiết 56 : Axit – bazơ – muốiBài tập 5: viết công thức hoá học của các oxit axit tương ứng với các axit sau: axitOxit axitH2SO3H2SO4HNO3SO2SO3N2O5Bài tập 6: viết công thức hoá học của các oxit bazơ tương ứng với các bazơ sau: BazơOxit bazơCa(OH)2Fe(OH)2NaOHCaOFeONa2OHướng dẫn học ở nhàHướng dẫn về nhà:2,3,4,5 trang 130Bài tập về nhà :2,3,4,5 trang 130 SGKHọc hoá trị gốc axit, -OH,Kim loại:	-NO3 :nitrat	-HSO4 :hidro sunfat	=SO4 :sunfat 	=HPO4: hidro photphat	= PO4 :photphat –H2PO4 :đihidro photphat	=SO3 :sunfit	 –HCO3 :hidro cacbonat	=CO3 :cacbonat1, 2, 3, 4, 5, 6S¸ch gi¸o khoa trang 130Bµi tËp vÒ nhµ Tiết học đã kết thúc Kính chúc các thầy cô giáo và các em mạnh khỏe 

File đính kèm:

  • ppttiet56axitbazomuoi.ppt
Bài giảng liên quan