Bài giảng Bài 37: Axit - Bazo- muối (tiết 22)Trong các công thức sau công thức hóa học nào viết sai ? Công thức viết sai sửa lại cho đúng ?
NaCl , CaNO3 , FeCl3 , MgCl , BaSO4 Giải :

 Công thức hóa học viết sai là :

 CaNO3 , MgCl

 Sửa lại :

 Ca(NO3)2 , MgCl2

 

ppt47 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 37: Axit - Bazo- muối (tiết 22), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Viết công thức hóa học của các axit có gốc cho dưới đây và cho biết tên gọi : - Cl ; = SO4 ; = CO3 Câu 2: Viết công thức hóa học của các bazơ tạo bởi các kim loại dưới đây và cho biết tên gọi : Ba (II) , Na (I) ,Fe (III) ĐÁP ÁNC©u 1: HCl : Axit clohiđric H2SO4 : Axit sunfuricH2CO3 : Axit cacbonicC©u 2 : Ba(OH)2 : Bari hiđroxit NaOH : Natri hiđroxit Fe(OH)3 : Sắt (III) hiđroxitKIỂM TRA BÀI CŨCTHHOxitAxitBazơTên gọiH2SO4Mg(OH)2CaCO3SO2NaCl Câu3: Hãy cho biết các chất trong bảng sau, chất nào là Oxit, Axit, Bazơ? và gọi tên các oxit, axit, bazơ đó ?XXXAxit sunfuricMagiê hiđrôxitLưu huỳnh đioxitCanxi cacbonat CaCO3 Natri clorua NaCl1.2.3.AxitBazơMuối4. 1.Khái niệmThí dụ:NaCl, CuSO4, Ca3 (PO4)2, NaHCO3, Al2(SO4)3  Cho thí dụ về một số muối đã biết, Hãy nhận xét thành phần phân tử trên?	I. Axit II. Baz¬ III. Muèi1. Kh¸i niÖm:STTCTHH muốiThành phần phân tử của muối1 NaCl2 CuSO43 NaHCO34 Ca3(PO4)25 Al2(SO4)3Gốc axitNguyên tử kim loại– HCO3– Cl≡ PO4= SO4= SO4CuCaNaAlNaNguyªn tö kim lo¹iGèc axit(1 hay nhiều)(1 hay nhiều)Muèi11132 Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit .VD: NaCl,K2CO31.AxitBazơMuốiTrong những chất dưới đây chất nào là muối?A. CaO B. KOH C. KNO3 D. HNO3Trong những chất có công thức hoá học sau, hãy cho biết chất nào là hợp chất muối.CaO, H2SO4, Fe(OH)2, FeSO4, CaSO4, HCl, CuCl2, Mn(OH)2, SO2.Muèi - Baz¬Muèi -AxitGièng nhau - Cã nguyªn tö kim lo¹i - Cã gèc axit H·y t×m ®Æc ®iÓm gièng nhau trong thµnh phÇn ph©n tö cña muèi víi: + Bazơ? + Axit? Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit .VD: NaCl,K2CO31.AxitBazơMuối2.M AM: Kim loạiVíi A: Gèc axita: Hãa trÞ cña kim lo¹i b: Hãa trÞ cña gèc axit x: chỉ số nguyên tử kim loạiy: chỉ số gốc axitxyabĐúng theo quy tắc hóa trị: a . x = b . y (x, y là những số nguyên)Na(SO4)xyIIINa2SO4Cu(SO4)xyIIIICuSO4I. Axit II. Baz¬ III. Muèi1. Kh¸i niÖm:2. C«ng thøc ho¸ häc:Thí dụ1: Hãy lập công thức hóa học của muối tạo bởi kim loại và gốc axit trong bảng sau:STTKim loạiGốc axitCTHH của muối1Ca (II)= SO42Fe (III)– Cl3K (I) – HSO44Na (I)≡ PO4 CaSO4FeCl3Na3PO4KHSO4 Trong các công thức sau công thức hóa học nào viết sai ? Công thức viết sai sửa lại cho đúng ? NaCl , CaNO3 , FeCl3 , MgCl , BaSO4 Giải : Công thức hóa học viết sai là : CaNO3 , MgCl Sửa lại : Ca(NO3)2 , MgCl2Thí dụ2:  Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit .VD: NaCl,K2CO31.AxitBazơMuối2. MxAy M: Kim loại A: Gốc axit ? Tên của muối được gọi theo trình tự nào?Cho biết tên gọi của các muối có công thức hoá học sau.STTKim loạiGốc axitCTHH của muối1Ca (II)= SO42Fe (III)– Cl3K (I)– HSO44Na (I)≡ PO4 Na3PO4KHSO4CaSO4FeCl3 1. CaSO4 2. NaHCO3 3. KH2PO4 4. Fe(NO3)35. NaClNaClKH2PO4 Natri clorua Natri hi®rocacbonat Canxi sunfat Kali ®ihi®rophotphatThí dụ: Gäi tªn c¸c muèi cã c«ng thøc ho¸ häc sau: Fe(NO3)3 Sắt(III) nitratCaSO4NaHCO3Tên muối : Tên kim loại ( kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc axit Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit .VD: NaCl,K2CO31.AxitBazơMuối2. MxAy M: Kim loại A: Gốc axitTªn muèi: Tªn kim lo¹i(kÌm ho¸ trÞ nÕu kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ) + tªn gèc axit. VD:CaCl2:Can xi cloruaKHCO3: Kali hidrocacbonatFe2(SO4)3:Sắt (III) sunfat3. Thí dụ: Viết công thức của các muối có tên gọi sauKẽm cloruaSắt (II) sunfatNhôm nitratNatri sunfit-> ZnCl2-> FeSO4-> Al(NO3)3-> Na2SO3 Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit .VD: NaCl,K2CO31.AxitBazơMuối2. MxAy M: Kim loại A: Gốc axitTªn muèi: Tªn kim lo¹i(kÌm ho¸ trÞ nÕu kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ) + tªn gèc axit. VD:CaCl2:Can xi cloruaKHCO3: Kali hidrocacbonatFe2(SO4)3:Sắt (III) sunfat3.4.CTHH AxitSố nguyên tử H được thay thếGốc axitTên gốc axitHCl– ClHBr– BrHNO3– NO3H2SO4= SO4H2CO3= CO3H3PO4 ≡ PO4CloruaBromuaNitratCacbonatSunfat1112Hiđrosunfat12Hiđrocacbonat113ĐihiđrophotphatPhotphat – HSO4 – HCO3 – H2PO4?Cho biết số nguyên tử H được thay thế trong ô trống 1. CaSO4 2. NaHCO3 3. KH2PO4 4. Fe(NO3)35. NaClNaClKH2PO4 Fe(NO3)3CaSO4NaHCO3 ?. Em hãy đọc tên những muối dưới đây: 1. CaSO4 2. NaHCO3 3. KH2PO4 4. Fe(NO3)35. NaClNaClKH2PO4 Natri clorua Natri hi®rocacbonat Canxi sunfat Kali ®ihi®rophotphat Fe(NO3)3Sắt (III) nitratCaSO4NaHCO3 1. Dựa vào thành phần, muối có thể chia làm mấy loại? 2. Em hãy phân loại những muối dưới đây: Muèi trung hoµMuèi axit Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit .VD: NaCl,K2CO31.AxitBazơMuối2. MxAy M: Kim loại A: Gốc axitTªn muèi: Tªn kim lo¹i(kÌm ho¸ trÞ nÕu kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ) + tªn gèc axit. 3.4.Muối trung hòa: lµ muèi mµ trong gèc axit kh«ng cã nguyªn tö hi®ro cã thÓ thay thÕ b»ng nguyªn tö kim lo¹i. VD: Na2SO4Muối axit: lµ muèi mµ trong gèc axit còn nguyªn tö hi®ro chưa được thay thÕ b»ng nguyªn tö kim lo¹i. VD: NaHCO3,Thí dụ1: H·y lùa chän c©u tr¶ lêi ®óng ?a/D·y gåm toµn muèi trung hoµ lµ:D. NaCl , Na2SO3 , FeSO4B. Mg(HCO3)2 , Na2SO3 , FeSO4C. FeSO4, Mg(NO3)2 , KHSO3®SSA. Na2SO3 , KHSO3 , FeSO4Sb/ Cho biÕt d·y nµo toµn muèi axit?C.Ca(HSO4)2 , FeSO4 , Mg(NO3)2A. KHSO3 , FeSO4 , Mg(HCO3)2D. Na2SO3 , KHSO3 , FeSO4B. Mg(HCO3)2 , KHSO3 , Ca(HSO4)2Sai.Sai®óngSai.Thí dụ 2. Hãy viết công thức hóa học hoặc ghi tên gọi và phân loại các muối sau : Tên của muối Công thức hóa họcMuối trung hòa Muối a xitMgSO4Kali nitratBa(HCO3)2Canxi cacbonatMagie sunfatKNO3Bari hiđrocacbonatCaCO3XXXX Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit .VD: NaCl,K2CO31.AxitBazơMuối2. MxAy M: Kim loại A: Gốc axitTªn muèi: Tªn kim lo¹i(kÌm ho¸ trÞ nÕu kim lo¹i cã nhiÒu ho¸ trÞ) + tªn gèc axit. 3.4.Muối trung hòa: lµ muèi mµ trong gèc axit kh«ng cã nguyªn tö hi®ro cã thÓ thay thÕ b»ng nguyªn tö kim lo¹i. VD: Na2SO4Muối axit: lµ muèi mµ trong gèc axit còn nguyªn tö hi®ro chưa được thay thÕ b»ng nguyªn tö kim lo¹i. VD: NaHCO3,BẢNG TÍNH TAN TRONG NƯỚC CỦA CÁC AXIT - BAZƠ - MUỐINhóm hiđroxit và gốc axitHIĐRO VÀ CÁC KIM LOẠIHIKINaIAgIMgIICaIIBaIIZnIIHgIIPbIICuIIFeIIFeIIIAlIII = OHT/bTT-KITK-KKKKK - ClT/bTTKTTTTTITTTT = NO3T/bTTTTTTTTTTTTT - CH3COOT/bTTTTTTTTTTT-T = ST/bTTK-TTKKKKKK- = SO3T/bTTKKKKKKKKK-- = SO4T/kbTTITKKT-KTTTT = CO3T/bTTKKKKK-K-K-- = SiO3K/kbTT-KKKK-K-KKK ≡ PO4T/kbTTKKKKKKKKKKKT : Hợp chất dễ tan trong nước	I : Hợp chất ít tan.	K : Hợp chất thực tế không tan - : Hợp chất không tồn tại hoặc bị phân hủy trong nước	b : Hợp chất bay hơi hoặc dễ phân hủy thành khí bay lên.	kb: Hợp chất không bay hơi CTHHTªn gäiAxitBaz¬MuèiTrung hòaMuốiAxitH3PO4Zn(OH)2Al2(SO4)3Na2HPO4Fe(OH)3Axit photphoricKẽm hi®roxitNhôm sunfat Natri hiđrophotphatSắt (III) hi®roxitBài 1:Em hãy gọi tên và phân loại các chất sau :xxxxx Bµi 2: Cho c¸c chÊt sau: SO3 , , CaO, HNO2 , Fe(OH)3 , NaCl, Zn(HSO4)2HCl2 Na(OH)2 OxitSO3CaOAxitHClHNO2Baz¬ NaOH HCl NaOHFe(OH)3L­u huúnh trioxitCanxi oxitAxit Clohi®ricAxit Nitr¬Natri hi®roxitS¾t (III) hi®roxit Tìm CTHH sai, söa l¹i cho ®óng.b) Ph©n lo¹i c¸c hîp chÊt trªn vµ gäi tªn .Ph©n lo¹iCTHHTªn gäiNaClNatri cloruaZn(HSO4)2KÏm hi®rosunphatMuèia)Bài 3: Điền vào chỗ trốngOxit bazơBazơ tương ứngOxit axitAxit tương ứngMuối ( KL của bazơ và gốc axit )CaOK2OFeO SO3P2O5N2O5 KOHFe(OH)2H2SO4H3PO4HNO3CaSO4K3PO4Fe(NO3)2. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .Ca(OH)2Bµi 4: H·y ®äc tªn c¸c muèi cã c«ng thøc ghi d­íi ®©y:K2CO3:KHSO4:Mg(H2PO4)2:CuSO4:Ba(HCO3)2:Kali cacbonat.Kali hi®rosunfat.Magie ®ihi®r«photphat.®ång(II) sunfat.Bari hi®rocacbonat.Bµi 5: LËp c«ng thøc cña c¸c muèi cã tªn gäi d­íi ®©y:Canxi cacbonat.Magie hi®rocacbonat.S¾t (III) sunfat.Canxi ®ihi®r«photphat.KÏm sunfat.CaCO3Mg(HCO3)2Fe2(SO4)3Ca(H2PO4)2ZnSO4Bài tập 6 :Cho các hợp chất có công thức hóa học sau: NaOH ,Mg(OH)2, HCl, SO2, CaSO4, NaCl  Hãy phân loại chúng điền vào bảng sauCông thức hóa họcLoại hợp chấtTên gọiNaOHMg(OH)2HClSO2CaSO4NaClBazơBazơAxitOxitMuốiMuốiNatri hiđroxitAxit clohiđricLưu huỳnh đioxitCanxi sunfatNatri cloruaMagie hiđroxitBài tập7) Lập công thức hoá học của các muối sau và đọc tên: a) Zn(II) và PO4(III)	b) K(I) và SO4(II)8) Viết công thức hoá học của oxit tương ứng với bazơ sau:a) Zn(OH)2 	b) Fe(OH)3Zn3(PO4)2: Kẽm photphatK2SO4 : Kali sunfatZnOFe2O39) Đọc tên của những chất có công thức hoá học sauMg(OH)2Cu(NO3)2Al(NO2)3Na2CO3Magie hidroxitĐồng nitratNhôm nitratNatri cacbonatTRÒ CHƠINgôi sao may mắn!LuËt ch¬i : Lớp chia làm 2đội : Axit và Bazơ . Gồm 6 ngôi sao khác màu . Lần lượt mỗi đội chọn một ngôi sao để trả lời , trong đó có ngôi sao may mắn , nếu đội nào trả lời sai thì đội khác trả lời thay và ghi điểm của đội đó . Đội nào nhiều điểm đội đó thắng . Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểmNg«i sao may m¾n1465325 ®iÓmMuối được chia làm mấy loại? Kể tênMuối được chia làm hai loại: + Muối trung hòa + Muối axit5®iÓm Dãy chất dưới đây dãy nào là muối a. FeO, K2O, ZnCl2 b. H2SO4, HCl, Ca(HCO3)2 c. KOH, Mg(OH)2, KCl d. NaCl, AlCl3, Ca(HCO3)2Ng«i sao may m¾n b¹n ®­îc th­ëng 7 ®iÓm vµ mét trµng vç tay cña c¸c b¹n5 ®iÓmĐọc tên chất có công thức hóa học sau: Ca(HCO3)2 Canxi hiđrocacbonat5 ®iÓmCho Al (III) và gốc axit (– Cl)Công thức hóa học của muối nhôm clorua là:a. AlCl b. Al3Cl c. AlCl3 d. Al3Cl35 ®iÓmĐọc tên chất có công thức hóa học sau: Na2SO4Đáp án: Natri sunfatBai tập 4:LËp c«ng thøc cña muèi t¹o bëi K(I) víi c¸c gèc axit ®· cho. Gäi tªn vµ ph©n lo¹i c¸c c«ng thøc võa lËp ®­îc?AxitGèc axitTªn gèc axitH2SO4Hi®o sunfatCTHHMuèiTªn gäiMuèi axitMuèitrung hßa= SO4Sunfat– H2PO4= HPO4≡ PO4H3PO4PhotphatHi®ro photphat§ihi®ro photphat– HSO4Bai tập 4:LËp c«ng thøc cña muèi t¹o bëi K(I) víi c¸c gèc axit ®· cho. Gäi tªn vµ ph©n lo¹i c¸c c«ng thøc võa lËp ®­îc?AxitGèc axitTªn gèc axitH2SO4Hi®o sunfatCTHHMuèiTªn gäiMuèi axitMuèitrung hßa= SO4Sunfat– H2PO4= HPO4≡ PO4H3PO4PhotphatHi®ro photphat§ihi®ro photphat– HSO4KHSO4Kali hi®ro sunfatxK2SO4Kali sunfatxKH2PO4Kali đihi®ro photphatxK2HPO4K3PO4Kali hi®ro photphatKali photphatxxHướng dẫn về nhà* Häc bµi theo vë ghi vµ SGK* Lµm bµi tËp: 6c/130 sgk * ChuÈn bÞ bµi luyện tập 7: + ¤n l¹i thµnh phÇn, tÝnh chÊt cña n­íc vµ kiÕn thøc vÒ c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬

File đính kèm:

  • pptBai_37_Axit_Bazo_Muoi.ppt
Bài giảng liên quan