Bài giảng Bài 42: Nồng độ dung dịch (tiết 2)

Định nghĩa: Nồng độ phần trăm (C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Công thức tính nồng độ phần trăm (C%):

mct : khối lượng chất tan (g)

mdd : khối lượng dung dịch (g)

 

ppt6 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 02/04/2016 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 42: Nồng độ dung dịch (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõng KIỂM TRA BÀI CŨHãy chọn câu trả lời đúng nhất:Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch.B. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước.C. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà.D. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà.12Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:A. Độ tan của chất rắn sẽ giảm nếu tăng nhiệt độ.B. Độ tan của chất khí sẽ tăng nếu giảm nhiệt độ và tăng áp suất.C. Độ tan của chất khí sẽ giảm nếu tăng nhiệt độ và giảm áp suất.D. Độ tan của chất rắn sẽ tăng nếu tăng nhiệt độ.Định nghĩa: Nồng độ phần trăm (C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.Công thức tính nồng độ phần trăm (C%):C%=mctmddx 100 %Trong đó: mct : khối lượng chất tan (g)mdd : khối lượng dung dịch (g)mddmctmdm=+Thí dụ 1: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau: 32 gam NaNO3 trong 200 gam dung dịch.Thí dụ 2: Một dung dịch MgCl2 có nồng độ 4%. Tính số gam chất tan MgCl2 có trong 50 gam dung dịch.Thí dụ 3: Hoà tan 25 gam NaOH vào nước, được dung dịch NaOH có nồng độ 20%. Hãy tính:a) Khối lượng dung dịch NaOH pha chế được.b) Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế.Khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:BÀI TẬPNồng độ phần trăm của dung dịch cho biết:A. Số gam chất tan trong 100 gam dung môi.B. Số gam chất tan trong 100 gam dung dịch.C. Số gam chất tan trong 100 gam nước.D. Số gam chất tan trong 100 ml dung dịch.S§S§Bằng cách nào có được 200 gam dung dịch BaCl2 5%:A. Hoà tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước.B. Hoà tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước.C. Hoà tan 100 g BaCl2 trong 10 g nước.D. Hoà tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước.BÀI TẬPHãy chọn câu trả lời đúng nhất:

File đính kèm:

  • pptBai_42_Nong_do_dung_dich.ppt
Bài giảng liên quan