Bài giảng Bài 6: Đơn chất và hợp chất – phân tử (tiết 10)

I. ĐƠN CHẤT:

1. Đơn chất là gì?

Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

Phân loại:

+ Kim loại: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt: đồng, natri, bạc, nhôm

+ Phi kim: không có ánh kim, không dẫn điện, dẫn nhiệt: Cacbon, oxi, nitơ

2. Đặc điểm cấu tạo:

Trong đơn chất kim loại: Các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.

Trong đơn chất phi kim, thường gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau.

II. HỢP CHẤT:

1. Hợp chất là gì?

Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Phân loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.

2. Đặc điểm cấu tạo:

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 6: Đơn chất và hợp chất – phân tử (tiết 10), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
* TR¦ƯỜNG THCS THẠNH LỢI **HUỲNH VĂN TẤNBÀI 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ.TIẾT 8 BÀI 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ.I. ĐƠN CHẤT:1. Đơn chất là gì?Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.Phân loại:+ Kim loại: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt: đồng, natri, bạc, nhôm+ Phi kim: không có ánh kim, không dẫn điện, dẫn nhiệt: Cacbon, oxi, nitơQuan sát các hình vẽ sau:CuHOMẫu đơn chất ĐồngMẫu đơn chất HidroMẫu đơn chất OxiI. ĐƠN CHẤT:1. Đơn chất là gì?Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.Phân loại:+ Kim loại: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt: đồng, natri, bạc, nhôm+ Phi kim: không có ánh kim, không dẫn điện, dẫn nhiệt: Cacbon, oxi, nitơ2. Đặc điểm cấu tạo:Trong đơn chất kim loại: Các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.Trong đơn chất phi kim, thường gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau.Quan sát các hình vẽ sau:Nhận xét sự sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất kim loại?Nhận xét sự sắp xếp các nguyên tử trong đơn chất phi kim?TIẾT 8 BÀI 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ.I. ĐƠN CHẤT:1. Đơn chất là gì?Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.Phân loại:+ Kim loại: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt: đồng, natri, bạc, nhôm+ Phi kim: không có ánh kim, không dẫn điện, dẫn nhiệt: Cacbon, oxi, nitơ2. Đặc điểm cấu tạo:Trong đơn chất kim loại: Các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.Trong đơn chất phi kim, thường gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau.II. HỢP CHẤT:1. Hợp chất là gì?Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.Phân loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.2. Đặc điểm cấu tạo:Quan sát các hình vẽ sau:NƯỚCOHHMUỐI ĂN (RẮN) NaClMẫu hợp chất muối ănMẫu hợp chất nướcTIẾT 8 BÀI 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ.I. ĐƠN CHẤT:1. Đơn chất là gì?Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.Phân loại:+ Kim loại: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt: đồng, natri, bạc, nhôm+ Phi kim: không có ánh kim, không dẫn điện, dẫn nhiệt: Cacbon, oxi, nitơ2. Đặc điểm cấu tạo:Trong đơn chất kim loại: Các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.Trong đơn chất phi kim, thường gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau.II. HỢP CHẤT:1. Hợp chất là gì?Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.Phân loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.2. Đặc điểm cấu tạo:Quan sát các hình vẽ sau:Nhận xét sự sắp xếp các nguyên tử trong hợp chất?: Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.TIẾT 8 BÀI 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ.I. ĐƠN CHẤT:1. Đơn chất là gì?Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.Phân loại:+ Kim loại: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt: đồng, natri, bạc, nhôm+ Phi kim: không có ánh kim, không dẫn điện, dẫn nhiệt: Cacbon, oxi, nitơ2. Đặc điểm cấu tạo:Trong đơn chất kim loại: Các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.Trong đơn chất phi kim, thường gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau.II. HỢP CHẤT:1. Hợp chất là gì?Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.Phân loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.2. Đặc điểm cấu tạo:	Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.III. PHÂN TỬ:- Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đú tính chất hóa học của chất.VD: Phân tử Oxi gồm 2O liên kết với nhau.Phân tử Nước gồm 2H liên kết với 1O.- Phân tử khối là khối lượng của phân tử được tính bằng đơn vị cacbon.VD: 	PTK của Oxi: 16.2 = 32 đvC	PTK của nước: 2.1 + 16 = 18 đvCPhân tử ĐồngPhân tử HidroPhân tử OxiPhân tử NướcTIẾT 8 BÀI 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ.I. ĐƠN CHẤT:1. Đơn chất là gì?Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.Phân loại:+ Kim loại: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt: đồng, natri, bạc, nhôm+ Phi kim: không có ánh kim, không dẫn điện, dẫn nhiệt: Cacbon, oxi, nitơ2. Đặc điểm cấu tạo:Trong đơn chất kim loại: Các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.Trong đơn chất phi kim, thường gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau.II. HỢP CHẤT:1. Hợp chất là gì?Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.Phân loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.2. Đặc điểm cấu tạo:	Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.III. PHÂN TỬ:- Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đú tính chất hóa học của chất.VD: Phân tử Oxi gồm 2O liên kết với nhau.Phân tử Nước gồm 2H liên kết với 1O.- Phân tử khối là khối lượng của phân tử được tính bằng đơn vị cacbon.VD: 	PTK của Oxi: 16.2 = 32 đvC	PTK của nước: 2.1 + 16 = 18 đvCIV. TRẠNG THÁI CỦA CHẤT:Tùy điều kiện, một chất có thể tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí (hơi).Ở trạng thái khí, các hạt rất xa nhau.TIẾT 8 BÀI 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ.*Bài taäp:Haõy tìm trong soá caùc chaát sau ñaây caùc chaát naøo laø ñôn chaát, hôïp chaát?+ Röôïu etilic do 3 nguyeân toá C, H, O taïo ra.+ Khí flo do nguyeân toá F taïo ra.+ Canxi oxit do 2 nguyeân toá Ca, O taïo ra.+ Nhoâm hidroxít do 3 nguyeân toá Al, H, O taïo ra.+ Keõm do nguyeân toá Zn taïo ra.+ Canxi sunfat do 3 nguyeân toá Ca, S, O taïo ra.+ Kali do nguyeân toá K taïo ra+ Natri hidro cacbonat do 4 nguyeân toá Na, H, C, O taïo ra.+ Natri do nguyeân toá Na taïo raHCHCHCHCHCĐCĐCĐCĐC

File đính kèm:

  • pptBAI_6_DON_CHAT_HOP_CHAT_PHAN_TU.ppt
Bài giảng liên quan