Bài giảng Bài 8: Bài luyện tập 1 (tiếp theo)

Bài 2: Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D=7,8g/cm3,

nhôm có D=2,7g/cm3 và gỗ tốt có D=0,8g/cm3. Hãy nêu cách làm để tách riêng

mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất trên.

 Dùng nam châm hút sắt.

 Hỗn hợp còn lại nhôm và sắt. Ta cho nước vào hỗn hợp: nhôm có

khối lượng riêng nhỏ hơn nên nhẹ hơn và nổi lên trên, gỗ nặng hơn nên chìm xuống.

 Ta dùng phương pháp lọc tách gỗ trước, sau đó tách nhôm.

 Vậy ta đã tách riêng được ba chất.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 8: Bài luyện tập 1 (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BAØI LUYEÄN TAÄP 1Baøi 8I. Kieán thöùc caàn nhôù 1).Sô ñoà veà moái quan heä giöõa caùc khaùi nieämĐơn chấtHợp chấtPhi kimKim loạiVật thể (tự nhiên và nhân tạo)Chất (tạo nên từ nguyên tố hóa học)(tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học)(tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên)(hạt hợp thành là nguyên tử hay phân tử)(hat hợp thành là phân tử)Hợp chất hữu cơHợp chất vô cơ2) Toång keát veà chaát, nguyeân töû, phaân töû123456Hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điệnGồm nhiều chất trộn lẫn vào nhauKhối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu nơi nàyHạt cấu tạo nên nguyên tử,có giá trị điện tích là - 1Hạt cấu tạo nên nguyên tử,có giá trị điện tích là +1Tập hợp những nguyên tử cùng loại,có cùng số proton trong hạt nhânNGUYNÊTỬPỢHNỖHÂHNTNẠHENORTCELNOTORPUNỐTNÊYGCách chơi: từ hang ngang: 5điểm – từ chìa khóa: 20điểmHọc sinh tự sắp xếp các chữ cái được đánh dấu trong mỗi từ hang ngang để được từ chìa khóaCâu hỏi phụ: 10điểmPhaân töû laø gi?Phaân töû laø : + nhöõng haït ñaïi dieän cho chaát, + goàm moät soà nguyeân töû lieân keát vôùi nhau+ vaø theå hieän ñaày ñuû tính chaát hoùa hoïc cuûa chaát Bài 1: Chọn những từ thích hợp điền vào chỗ trống:liên kết với nhauphân tửđơn chấtHơp chấtphân tửliên kết với nhauchấtnguyên tửđơn chấtNhững chất có  gồm những nguyên tử cùng loại .được gọi là b)  là những chất có . gồm những nguyên tử khác lọai ...c) Hầu hết các .. có phân tử là hạt hợp thành, còn .. là hạt hợp thành của  kim loạid) . là những hạt vô cùng nhỏ và .., gồm .có . mang điện tích dương, neutron không mang điện và vỏ tạo bởi một hay nhiều .Nguyên tửtrung hòa về điệnHạt nhânprotonelectron mang điện tích âmII. Baøi taäp3 phútBài 2: Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D=7,8g/cm3, nhôm có D=2,7g/cm3 và gỗ tốt có D=0,8g/cm3. Hãy nêu cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất trên. Dùng nam châm hút sắt. Hỗn hợp còn lại nhôm và sắt. Ta cho nước vào hỗn hợp: nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn nên nhẹ hơn và nổi lên trên, gỗ nặng hơn nên chìm xuống. Ta dùng phương pháp lọc tách gỗ trước, sau đó tách nhôm. Vậy ta đã tách riêng được ba chất.Bài 3: Một hợp chất có phân tử gồm hai nguyên tử nguyên tố X liên kết với một nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.a) Tính phân tử khối của hợp chấtb) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố.a) PTK của hợp chất = 31x PTK của Hidro = 31x (2 x 1) = 62 đvC b) Theo cách tính phân tử khối, ta có: (2 x X) + (1x 16) = 62 2X = 62 – 16 X = 46 : 2	 X = 23 Vậy X là nguyên tố Natri, kí hiệu là Na12+15+19+Bài 4: Dựa vào sơ đồ các nguyên tử, hãy điền vào bảng số liệu sau:SốTTTên Nguyên tốKí hiệuHóa họcNguyên tử khốiSố eSố lớp eSố e lớpngoài cùng12341234KaliK391941PhotphoP313155MagiêMg241232OxiO168268+Chaäu, Thuûy tinh, Buùt chì, Boùng ñeøn, Than, Xe ñaïp, Saét, Cao su ai nhanh hôn?Nöôùc Brom:2BrKeõm Hidroxit:1Zn, 2O, 2HÑoàngSunfat:1Cu, 1S, 4OAxit Clohidric:1H, 1ClKhí ozon:3OKali Photphat3K, 1P, 4OKhí Clo:71ñvCKhí cacbonic44ñvCKhí Oxi32ñvCKhí sunfurô:64ñvCKhí hidro sunfua34ñvCBài 5: Trong số các chất cho dưới đây, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất?Hãy tính phân tử khối của các chất. Số TTChất và thành phần nguyên tốĐơn chấtHợp chấtPhân tử khối1Axit sunfuric: 2H, 1S, 4O2Muối Kali clorat: 1K, 1Cl, 3O3Nước Brom: 2Br4Khí lưu huỳnh trioxit: 1S, 3O5Khí ozon: 3 O(1x39)+(1x35,5)+(3x16)= 122,5 đvCHợp chất2 x 80 = 160 đvCĐơn chất(1x32)+(3x16) = 80 đvCHợp chất3 x 16 = 48 đvCĐơn chất(2x1)+(1x32)+(4x16)= 98 đvCHợp chấtNhöõng daïng baøi caàn oân taäpChoïn töø ñieàn vaøo choã troángTaùch chaát ra khoûi hoãin hôïpBaøi toaùn xaùc ñònh nguyeân toá trong hôïp chaátBaøi taäp veà caáu taïo nguyeân töûXaùc ñònh ñôn chaát, hôïp chaát vaø tính phaân töû khoáiDuøng chöõ soá vaø kí hieäu hoùa hoïc dieãn ñaït yù theo ñeà baøi.Daën doøHoaøn chænh taát caû baøi taäp trong PHT Xem tröôùc baøi : Coâng thöùc hoùa hoïcOÂÂn kyõ noäi dung baøi hoâm nay, tuaàn 8 kieåm tra 1 tieát

File đính kèm:

  • pptBAILUYENTAP1-HOA8.ppt
Bài giảng liên quan