Bài giảng Bài tập môn phương pháp dạy học toán

Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút. Số bút trong hộp bút đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 2 .

a) Gọi số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ giữa a với mối số 28, 36, 2.

b) Tìm số a nói trên.

c) Hỏi Mai mua bao nhiêu hộp bút chì màu? Lan mua bao nhiêu hộp bút chì màu?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 977 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài tập môn phương pháp dạy học toán, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BàI TậP MÔN PHƯƠNG PHáP DạY HọC TOáN Giỏo viờn : Lê thị liễu Tổ : Toán Lý Giáo viên : Lê Thị Liễu Lớp : 6I Kiểm tra bài cũ 1.Em hãy phát biểu quy tắc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố ? +Bước 1: Phân tích các số ra tích các thừa số nguyên tố. +Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung. +Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm. + Bước 2 : Tìm tập hợp các ước của ƯCLN ( a;b). Tập hợp đó chính là ƯC (a ; b). + Bước 1 : Tìm ƯCLN (a ; b) 2. Em hãy nêu cách tìm ƯC (a ; b) thông qua ƯCLN ? mà a lớn nhất do đó a = ƯCLN (48 ; 36) Vậy a = 12 Chúng ta đã học được mấy cách tìm ƯCLN ? - 2 cách: Cách 1: Theo định nghĩa ( bằng cách liệt kê các ước chung). Cách 2 : Phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Còn có cách nào khác để tìm ƯCLN hay không ??? Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cách tìm ƯCLN nữa !!! Sử dụng thuật toán Ơclit để tìm ƯCLN Sử dụng thuật toán Ơclit để tìm ƯCLN Nhà Toán học Ơclit ( Euclid) ( 330 - 275) trước Công Nguyên Tiết 33: Luyện tập 2 I- Luyện tập 1. Bài 146/ 57 Ta có : Vì 10 => Giải 2. Bài 147/57 2. Bài 147/57 Bài làm a) Theo đề bài ta có: Vì số bút trong mỗi hộp bằng nhau và bằng a ( với a>2) b) Ta có : Vì a >2 nên a = 4 Vậy số bút trong mỗi hộp là 4 (bút) c) Số hộp bút bạn Lan mua là 28 : 4 = 7 ( hộp) Số hộp bút bạn Mai mua là 36 : 4 = 9 ( hộp) 3. Bài 148/57 Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyên để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ? Đề bài Tóm tắt: Số nam : 48 bạn Số nữ : 72 bạn Được chia đều vào các tổ, mỗi tổ đều có cả nam và nũ Chia nhiều nhất thành mấy tổ? Số nam, nữ mỗi tổ ? Cho Hỏi Giải Theo đề bài ta có: Ta có : nên a = 24 Vậy số tổ nhiều nhất có thể chia đượcc là 24 (tổ) b) Số bạn Nam trong mỗi tổ là 48 : 24 = 2 ( bạn) Số bạn Nữ trong mỗi tổ là 72 : 24 = 3 ( bạn) mà a lớn nhất do đó a = ƯCLN (48 ; 72) II.Thuật toán Ơclít 15 số chia cuối cùng là ƯCLN phải tìm. Vậy ƯCLN(135; 105) = 15 VD2: Sử dụng thuật toán ƠClit tìm ƯCLN ( 48; 72) 24 Giải Vậy ƯCLN ( 48 ; 72 ) = 24 Hướng dẫn về nhà: -Ôn lại: Cách tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 -Cách tìm ƯC thông qua ƯCLN. -Cách tìm ƯCLN bằn cách sử dụng thuật toán Ơclit - Bài tập 180 đến 186 SBT - Chuẩn bị bài Bội chung nhỏ nhất 

File đính kèm:

  • ppttiet 33 Luyen tap so 6.ppt