Bài giảng Bài thực hành 6:Tính chất hoá học của nước

Dùng muỗng,Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô.

Rót khoảng 5-10 ml nước vào bát sứ

Cho thêm mẩu Quì tím hoặc phenolphtalein vào bát sứ

Phản ứng của CaO với nước cũng toả nhiệt lớn, phải thực hiện với lượng nhỏ CaO, và làm trong bát sứ.

Khi cho nước vào nên cho từ từ và lưu ý không để bắn vào người.

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài thực hành 6:Tính chất hoá học của nước, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chµo mõng Quý ThÇy C« gi¸o vµ c¸c em Häc sinh tham dù tiÕt häc h«m nay!BÀI THỰC HÀNH 6: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NƯỚCNgười thực hiện: Bïi Sü NghÜa Trường THCS H­¬ng Ng¶iSở giáo dục đào tạo Hµ NéiPhòng giáo dục đào tạo Th¹ch ThÊtNỘI DUNG THỰC HÀNHTr¶ lêi:Thí nghiệm 1	Nước tác dụng với NaThí nghiệm 2	 Nước tác dụng với vôi sống (CaO)Thí nghiệm 3	 Nước tác dụng với điphotpho pentaoxitC©u hái: Em h·y cho biÕt c¸c thÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh trong bµi häc h«m nay ? DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 1Đồ dùngHoá chấtGiấy lọc	Kẹp hoá chất Tấm kính 	 DaoNaPhenolphtaleinNước CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1 Lấy 1 tờ giấy lọc thấm ướt nước, đặt lên tấm kính (nhớ uốn cong mép tờ giấy lọc để natri không bắn ra ngoài). Nhóng giÊy tÈm dung dÞch phenolphtalein. Lªn tÊm kÝnh ­ít. Dùng kẹp hoá chất lấy một mẩu natri ngâm trong lọ dầu hoả, cắt lấy một mảnh nhỏ bằng đầu que diêm thÊm kh« b»ng giấy lọc råi cho vào tờ giấy lọc đã chuẩn bị ở trên. Na phản ứng với H2O rất mãnh liệt, toả nhiều nhiệt, phải làm với lượng Na ít, thực hiện phản ứng trên giấy lọc thấm nước cho an toàn. Tuyệt đối không được dùng tay cầm Na. Không được ghé mắt gần tấm kính khi phản ứng xảy ra.LƯU Ý THÍ NGHIỆM 1C©u hái : Em h·y cho biÕt c¸ch tiÕn hµnh vµ c¸c l­u ý cÇn thiÕt khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1?HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNGTHÍ NGHIỆM 1 Hiện tượng - Miếng Na tan dần - Có khí thoát ra - Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein tõ kh«ng mµu đổi thành màu đỏ Phương trình phản ứng2Na + 2H2O  2NaOH + H2C©u hái: Em h·y nªu hiÖn t­îng cña thÝ nghiÖm 1vµ viÕt ph¶n øng minh ho¹ ?STTTên thí nghiệmCách tiến hànhHiện tượng quan sát được Kết quả TN -Phương trình phản ứng 1Nước tác dụng với NaLấy 1 tờ giấy lọc thấm ướt nước, đặt lên tấm kính (nhớ uốn cong mép tờ giấy lọc để natri không bắn ra ngoài). Nhóng tê giÊy tÈm phenolphtalein vµo tÊm kÝnh ­ít. Dùng kẹp hoá chất lấy một mẩu natri ngâm trong lọ dầu hoả, cắt lấy một mảnh nhỏ bằng đầu que diêm cho vào tờ giấy lọc trênHiện tượng - Miếng Na tan dần - Có khí thoát ra - Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein Tõ kh«ng mµuđổi thành màu đỏ 2Na + 2H2O  2NaOH + H2BẢN TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NƯỚcHä tªn: .Nhãm:..Líp: DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 2Đồ dùngHoá chất Bát sứ	Ống nhỏ giọt Muỗng lấy hoá chấtĐũa thuỷ tinhKẹp hoá chất CaOPhenolphtalein hoặc quỳ tímNướcCÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 2Dùng muỗng,Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô.Rót khoảng 5-10 ml nước vào bát sứ Cho thêm mẩu Quì tím hoặc phenolphtalein vào bát sứLƯU Ý THÍ NGHIỆM 2Phản ứng của CaO với nước cũng toả nhiệt lớn, phải thực hiện với lượng nhỏ CaO, và làm trong bát sứ.Khi cho nước vào nên cho từ từ và lưu ý không để bắn vào người.C©u hái : Em h·y cho biÕt c¸ch tiÕn hµnh vµ c¸c l­u ý cÇn thiÕt khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm 2?HIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG THÍ NGHIỆM 2Hiện tượngMẩu vôi nhão raPhản ứng toả nhiều nhiệtDung dịch làm quì tím đổi thành màu xanh, Phenol phtalein đổi thành màu đỏ.Phương trình phản ứng CaO + H2O  Ca(OH)2C©u hái: Em h·y nªu hiÖn t­îng cña thÝ nghiÖm 2vµ viÕt ph¶n øng minh ho¹ ?STTTên thí nghiệmCách tiến hànhHiện tượng quan sát đượcKết quả TN -Phương trình phản ứng 12Nước tác dụng với vôi sống (CaO) Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô.Rót khoảng 5-10 ml nước vào bát sứ Mẩu vôi nhão raPhản ứng toả nhiều nhiệtDung dịch làm quì tím đổi thành màu xanh, lµm Phenol phtalein đổi thành màu đỏ. CaO + H2O  Ca(OH)23BẢN TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NƯỚcHä tªn: .Nhãm:..Líp: DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 3Đồ dùngHoá chấtBình tam giác	Đèn cồnNút cao su Muỗng đốt hoá chấtDiêmPhotpho đỏNướcQuỳ tímTIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 3Lấy một bình tam giác, cho vào bình khoảng 5-6 ml nước. Cho vào muỗng đốt hoá chất (có kèm nút cao su xuyên qua) một lượng nhỏ photpho đỏ bằng hạt đỗ xanh. Đốt muỗng chứa photpho trên ngọn lửa đèn cồn, khi photpho cháy thì đưa nhanh muỗng vào bình tam giác, đậy chặt nút lại. Khi photpho cháy hết, lắc đều cho khói P2O5 tan hết trong nước. Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch tạo thành trong bình tam giácHIỆN TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG THÍ NGHIỆM 3Hiện tượng:Photpho cháy sángCó khói màu trắng tạo thànhSau khi lắc khói màu trắng tan hếtDung dịch làm quì tím đổi thành màu đỏPhương trình phản ứng P2O5 + 3H2O  2H3PO4C©u hái: Em h·y nªu hiÖn t­îng cña thÝ nghiÖm 3 vµ viÕt ph¶n øng minh ho¹ ?STTTên thí nghiệmCách tiến hànhHiện tượng quan sát được Kết quả TN -Phương trình phản ứng 3Nước tác dụng với điphotpho pentaoxitLấy một bình tam giác cho vào bình khoảng 5-6 ml nước. Cho vào muống đốt hoá chất một lượng nhỏ photpho đỏ bằng hạt đỗ xanh.Đốt muống chứa photpho trên ngọn lửa đèn cồn, khi photpho cháy thì đưa nhanh muỗng vào bình tam giác, đậy chặt nút lại. Khi photpho cháy hết, lắc đều cho khói P2O5 tan hết trong nước. Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch tạo thành bình tam giácPhotpho cháy sángCó khói màu trắng tạo thànhSau khi lắc trong n­íc khói màu trắng tan hếtDung dịch làmquì tím đổi thành màu đỏ 4 P + 5 O2  2 P2O5 P2O5 + 3H2O 2H3PO4 BẢN TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NƯỚcHä tªn: .Nhãm:..Líp:KIẾN THỨC CẦN NHỚ  SAU 3 THÍ NGHIỆM 1. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ và giải phóng hiđro.2. Nước tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành dung dịch bazơ Dung dịch bazơ làm đổi màu quì tím thành xanh, phenolphtalein kh«ng mµu thành màu đỏ.Nước tác dụng với một số oxit axit tạo thành axit Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành màu đỏ (hoÆc hång ). Em h·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau :C©u 1: Mét sè kim lo¹i m¹nh t¸c dông víi n­íc t¹o ra s¶n phÈm nh­ thÕ nµo ?C©u 2: N­íc t¸c dông víi «xÝt baz¬ vµ «xÝt axÝt t¹o ra s¶n phÈm nh­ thÕ nµo ? S¶n phÈm ®ã lµm quú tÝm ®æi mµu ra sao?Bµi tËp: Dïng c¸ch nµo ®¬n gi¶n nhÊt trong c¸c chÊt cho sau ®©y : Quú tÝm; Nh«m; Na ®Ó nhËn ra AxÝt sunfurÝc; baz¬ Natrihi®r«xÝtvµ n­íc ?Tr¶ lêi. - lÊy mét l­îng mçi chÊt ra tõng èng nghiÖm.Dïng quú tÝm cho vµo tõng èng nghiÖm thÊy: + Mét èng nghiÖm kh«ng lµm quú tÝm ®æi mµu  ®ã lµ n­íc.+ Mét èng nghiÖm lµm quú tÝm ®æi mµu xanh  ®ã lµ baz¬+ Mét èng nghiÖm lµm quú tÝm ®æi mµu ®á  ®ã lµ axÝt.STTTên thí nghiệmCách tiến hànhHiện tượng quan sát đượcKết quả TN -Phương trình phản ứng 1Nước tác dụng với Na Dùng kẹp hoá chất lấy một mẩu natri ngâm trong lọ dầu hoả, cắt lấy một mảnh nhỏ bằng đầu que diêm cho vào tờ giấy lọc trênLấy 1 tờ giấy lọc thấm ướt nước, đặt lên tấm kính (nhớ uốn cong mép tờ giấy lọc để natri không bắn ra ngoài). Nhỏ vào tờ giấy thấm 1-2 giọt dung dịch phenolphtalein. - Miếng Na tan dần - Có khí thoát ra - Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein kh«ng mµuđổi thành màu đỏ 2Na + 2H2O  2NaOH + H22Nước tác dụng với vôi sống (CaO) Cho vào bát sứ một mẩu vôi sống (CaO) bằng hạt ngô.Rót khoảng 5-10 ml nước vào bát sứ Mẩu vôi nhão raPhản ứng toả nhiều nhiệtDung dịch làm quì tím đổi thành màu xanh, Phenol phtalein đổi thành màu đỏ. CaO + H2O  Ca(OH)23Nước tác dụng với điphotpho pentaoxitLấy một bình tam giác cho vào bình khoảng 5-6 ml nước. Cho vào muống đốt hoá chất một lượng nhỏ photpho đỏ bằng hạt đỗ xanh.Đốt muống chứa photpho trên ngọn lửa đèn cồn, khi photpho cháy thì đưa nhanh muỗng vào bình tam giác, đậy chặt nút lại. Khi photpho cháy hết, lắc đều cho khói P2O5 tan hết trong nước. Cho mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch tạo thành bình tam giácPhotpho cháy sángCó khói màu trắng tạo thànhSau khi lắc khói màu trắng tan hếtDung dịch làm quì tím đổi thành màu đỏ 4 P + 5 O2  2 P2O5 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 BẢN TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH:TÍNH CHẤT CỦA N­íc.-( Hä tªn: Nhãm:..)H­íng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. - Xem tr­íc bµi dung dÞch : kh¸i niÖm vÒ dung m«i, chÊt tan, c¸ch x¸c ®Þnh khèi l­îng cña dung dÞch. Chóc c¸c thÇy, c« gi¸o, Tr­êng thcs h­¬ng ng¶i

File đính kèm:

  • pptBai_Thuc_hanh_so_6.ppt
Bài giảng liên quan