Bài giảng Bản chất của phản ứng hoá học

 

 Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron. Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.

 

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bản chất của phản ứng hoá học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ 	 LỚP 8T ! GV: BÙI THỊ HUỆ - THCS CỬA ÔNG KIỂM TRA BÀI CŨTR­íc PH¶N øNGSAU PH¶N øNGCó phản ứng hóa học xảy ra không ? Nếu có thì dựa vào dấu hiệu nào ?2. Nêu tên các chất tham gia, các chất sản phẩm của thí nghiệm ?3. Viết phương trình chữ của phản ứng ?4. Nhận xét vị trí của kim cân trước và sau phản ứng ?5. Có nhận xét gì về khối lượng của các chất tham gia và khối lượng của các chất sản phẩm ?Có phản ứng hóa học xảy ra. Dựa vào hiện tượng: Có kết tủa trắng tạo thànhCác chất tham gia: Bari clorua và Natri sunfatCác chất sản phẩm: Bari sunfat và Natri cloruaTrước và sau phản ứng kim cân vẫn ở vị trí chính giữaKhối lượng các chất tham gia bằng khối lượng các chất sản phẩmBari clorua + Natri sunfat -> Bari sunfat + Natri clorua PHIẾU HỌC TẬP Bari clorua+Natri sunfatBari sunfat + Natri cloruamBari cloruamNatri sunfatmBari sunfatmNatri clorua++= Tæng mchÊt tham gia Tæng mchÊt s¶n phÈm=L«- m«- n«- x«p (1711-1765) La - voa - die(1743-1794)Hai nhµ khoa häc L«-m«-n«-x«p (ng­êi Nga, 1711 -1765) vµ La-voa-die (ng­êi Ph¸p, 1743 -1794) ®· tiÕn hµnh ®éc lËp víi nh÷ng thÝ nghiÖm ®­îc c©n ®o chÝnh x¸c, tõ ®ã ph¸t hiÖn ra ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.HHHHOO Tr­íc ph¶n øng	 Trong qu¸ tr×nh ph¶n øng	 KÕt thóc ph¶n øngB¶n chÊt cña ph¶n øng ho¸ häc XÐt ph¶n øng ho¸ häc gi÷a khÝ hi®r« víi khÝ oxi Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron. Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.¸p dông A + B C +DmA + mB = mC +mDmC = mD =Nh­ vËy : Trong mét ph¶n øng hãa häc cã (n) chÊt (chÊt tham gia vµ chÊt s¶n phÈm) nÕu biÕt khèi l­îng cña (n-1) chÊt th× tÝnh ®­îc khèi l­îng cña chÊt cßn l¹i. mA = ( mC + mD ) - mBmB = ( mC + mD ) - mA( mA + mB ) - mD( mA + mB ) - mCNHÓM 1 + NHÓM 31..Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam photpho P trong không khí thu được 7,1 gam điphotpho penta oxit P2O5. Biết rằng, photpho cháy xảy ra phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.a/ Viết PTHH dạng chữ của phản ứng?b/ Tính khối lượng oxi tham gia phản ứng?NHÓM 2 + NHÓM 42. Nung đá vôi ( canxi cacbonat) thu được 112kg canxi oxit và 88 kg khí cacbon đioxit.a/ Viết phương trình chữ của phản ứng trên?b/ Tính khối lượng của đá vôi phản ứng?HOẠT ĐỘNG NHÓMmphotpho = 3,1g m®iphotpho pentaoxit=7,1ga. Ph­¬ng tr×nh ch÷ ? b. moxi ?Bµi lµm :a. Phương trình chữ của phản ứng: photpho + oxi điphotpho pentaoxittob.Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: m photpho + m oxi = m điphotpho pentaoxit moxi = m điphotpho pentaoxit - mphotphomoxi = 7,1 - 3,1 = 4(g)BÀI TẬP 1Bµi lµmPhương trình chữ của phản ứng:Canxi cacbonat Canxi oxit + Cacbon đioxitb. Theo định luật bảo toàn khối lượng: mcanxi cacbonat = mcanxi oxit + mcacbon đioxit 	 = 112 + 88 = 200(kg)tomCanxi cacbonat = ?mCanxi oxit = 112kgmCacbon đioxit = 88kgBÀI TẬP 2PHƯƠNG PHÁPGiải bài toán theo 3 bước cơ bản sau:Bước 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng: mA + mB = mC + mDBước 3: Tính khối lượng của chất cần tìm	 mA = mC + mD - mB 	 Kết luận Bước 1: Viết phương trình (chữ) của phản ứng hóa học : A + B C + DGIẢI THÍCH1. Khi nung nóng cục đá vôi thì thấy khối lượng giảm đi ?2. Khi nung nóng miếng đồng trong không khí (có khí oxi) thì thấy khối lượng tăng lên?3. Một lưỡi dao để ngoài trời, sau một thời gian sẽ bị gỉ, thấy khối lượng tăng? Phương trình chữ của phản ứng:Canxi cacbonat Canxi oxit + Cacbon đioxitto Theo định luật bảo toàn khối lượng: mcanxi cacbonat = mcanxi oxit + mcacbon đioxit mđồng + m khí oxi = m đồng oxit m khí oximsắt + mkhí oxi = msắt oxitHoàn thành các bài tập 2+3 trong SGK/T54 và 15.2 + 15.3 VBT / T492. Học thuộc hóa trị các nguyên tố và cách viết công thức hóa học. 3. Đọc và nghiên cứu trước bài PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀøKính chuùc quyù thaày coâ khoûe maïnh, haïnh phuùc vaøthaønh coâng

File đính kèm:

  • ppthoa_8.ppt
Bài giảng liên quan