Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu di truyền người

Có 4 nhóm máu:

Nhóm A: IA IA; IA Io Nhóm B: IB IB; IB Io

Nhóm O: Io Io Nhóm AB: IA IB

Một gia đình có 2 anh em sinh đôi cùng trứng. Vợ người anh có nhóm máu A; 2 con của họ 1 người có nhóm máu B và 1 người có nhóm máu AB. Vợ người em có nhóm máu B; 2 con của họ 1 người có nhóm máu A và 1 người có nhóm máu AB.

Hãy xác định kiểu gen và kiểu hình của những người trong gia đình 2 anh em sinh đôi này.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu di truyền người, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUDI TRUYỀN NGƯỜI- Phả hệ- Trẻ đồng sinh- Tế bào12345678910111213Sinh đôi cùng trứngSinh đôi khác trứngKhông có quan hệ họ hàngNghiên cứu người đồng sinhPP nghiªn cøu tÕ bµo häc Bộ gen ngườiCó 4 nhóm máu:Nhóm A: IA IA; IA Io Nhóm B: IB IB; IB IoNhóm O: Io Io Nhóm AB: IA IBMột gia đình có 2 anh em sinh đôi cùng trứng. Vợ người anh có nhóm máu A; 2 con của họ 1 người có nhóm máu B và 1 người có nhóm máu AB. Vợ người em có nhóm máu B; 2 con của họ 1 người có nhóm máu A và 1 người có nhóm máu AB. Hãy xác định kiểu gen và kiểu hình của những người trong gia đình 2 anh em sinh đôi này.AnhEmIAI?IBIIAIBIBI?IAIIAIBLý gi¶i Anh cã IB nªn em còng cã IBEm cã IA nªn anh còng cã IA Con anh IBIO, vî anh IAIO Con em IAIO, vî anh IAIOAnhEmIBIOIAIBIAIOIAIBIAIOIBIOIAIBIAIBIAIBBÖnh m¸u khã ®«ng: Nữ Bình thường: XAXA; XAXa; Nữ Bệnh: XaXa;Nam bình thường: XAY Nam bệnh: XaYNg­êi «ng(1) bÞ bÖnh m¸u khã ®«ng(B), bµ(2) b×nh th­êng sinh ®­îc 2 ng­êi con: trai(3) bÖnh, g¸i(4) BT.Ng­êi con trai 3 lín lªn lÊy vî(5) b×nh th­êng(bè mÑ cña(5) ®Òu b×nh th­êng: 12, 13) ®Î ra 2 ng­êi ch¸u: g¸i(6) BT, Trai(7) bÖnhNg­êi con g¸i 4 lín lªn lÊy chång(8) bÖnh ®Î ra 3 ng­êi ch¸u: g¸i(9) BT, Trai(10) bÖnh, g¸i 11 bÖnh. C©u 1: Gen g©y bÖnh ë 10 lµ do ai truyÒn cho?Bµ ngoại(2).Bè(8).MÑ(4)C¶ bè (8) vµ mÑ(4). C©u 2: Gen g©y bÖnh cña(7) do ai truyÒn?¤ng néi(1).Bµ néi(2).¤ng ngoại(12)Bµ ngo¹i(13)1234567891011121312345678910111213XaYXaYXaYXaYXaYXaXaXAXaXAXaXAXaXAYXAXaXAXaXAXaBÖnh m¸u khã ®«ng lµ do gen lÆn a n»m trªn NST X, gen tréi t­¬ng øng quy ®Þnh b×nh th­êng. Ng­êi «ng(1) bÞ bÖnh m¸u khã ®«ng(B), bµ(2) b×nh th­êng sinh ®­îc 2 ng­êi con: trai(3) bÖnh, g¸i(4) BT.Ng­êi con trai 3 lín lªn lÊy vî(5) b×nh th­êng(bè mÑ cña(5) ®Òu b×nh th­êng: 12, 13) ®Î ra 2 ng­êi ch¸u: g¸i(6) BT, Trai(7) bÖnhNg­êi con g¸i 4 lín lªn lÊy chång(8) bÖnh ®Î ra 3 ng­êi ch¸u: g¸i(9) BT, Trai(10) bÖnh, g¸i 11 bÖnh.Hái: C©u 1: Gen g©y bÖnh ë 10 lµ do ai truyÒn cho?Bµ néi(2).Bè(8).MÑ(4)C¶ bè vµ mÑ. C©u 2: Gen g©y bÖnh cña(7) do ai truyÒn?¤ng néi(1).Bµ néi(2).¤ng ngoại(12)Bµ ngo¹i(13)C©u 3 : X¸c ®Þnh kiÓu gen cña 13 ng­êi trong gia ®×nh trªn.Bệnh phêninkêtô niệu do gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật men đen. Một người đàn ông có em gái bị bệnh, lấy 1 người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra bị bệnh. Hãy tính xác suất cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh. Biết rằng, ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả 2 bên vợ và chồng không có ai bị bệnh.Aa1/4aa3/4A-3/4A-1/4aa2/3 dị hợp x 2/3 dị hợp x 1/4 = 1/9 =11,1 %AaAaAaaa ?

File đính kèm:

  • pptDi truyen nguoi3- Roi.ppt
Bài giảng liên quan