Bài giảng Công nghệ lớp 11 - Mai Thuận - Tiết 9 - Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Quan sát và nhận xét

Độ lớn của các viên gạch nền sân và các chi tiết trong ngôi nhà ở gần lớn và ở xa nhỏ lại

Các đường thẳng // của các viên gạch, mái nhà và tường nhà không // MPHC khi ta kéo dài gặp nhau tại 1 điểm

- Điểm gặp nhau gọi là điểm tụ

 

ppt40 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 20/10/2015 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công nghệ lớp 11 - Mai Thuận - Tiết 9 - Bài 7: Hình chiếu phối cảnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chaøo möøng quí thaày coâ ñeán döï giôø lôùp 11c20!Công nghệ 11Trường : THPT Phan Bội ChâuGV: Mai ThuậnTIEÁT 9BAØI 7II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HÌNH CHIEÁU PHOÁI CAÛNHI. KHAÙI NIEÄMTieát 9: BAØI 7: HÌNH CHIEÁU PHOÁI CAÛNH Quan saùt hình bieåu dieãn ngoâi nhaø. Haõy nhaän xeùt:+Veà hình daïng cuûa caùc chi tieát treân hình veõ+ Veà caùc ñöôøng noái cuûa nhöõng vieân gaïch.HÌNH CHIEÁU PHOÁI CAÛNH Quan sát và nhận xét- Độ lớn của các viên gạch nền sân và các chi tiết trong ngôi nhà ở gần lớn và ở xa nhỏ lại- Các đường thẳng // của các viên gạch, mái nhà và tường nhà không // MPHC khi ta kéo dài gặp nhau tại 1 điểm- Điểm gặp nhau gọi là điểm tụ HCPC döïa treân pheùp chieáu gì? Pheùp chieáu xuyeân taâmHÌNH CHIEÁU PHOÁI CAÛNH 1. Hình chieáu phoái caûnh laø gì?I. KHAÙI NIEÄM + Là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm+ Ph­¬ng ph¸p phÐp chiÕu xuyªn t©mMặt phẳng vật thểC¸c yÕu tè h×nh thµnh nªn phÐp chiÕu xuyªn t©m- Ng­êi quan s¸t.- VËt thÓ cÇn biÓu diÔn.Vật thểNgười quan sát- MÆt ph¼ng vËt thÓ : Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể cần biểu diễn1. Hình chieáu phoái caûnh laø gì?Mặt tranhĐể hình thành hình chiếu phối cảnh cần có :- Tâm chiếu :Mắt người quan sát- Mặt phẳng hình chiếu :+ Ph­¬ng ph¸p phÐp chiÕu xuyªn t©mLà mặt phẳng tưởng tượng thể hiện HCPC của vật thể (Mặt tranh)1. Hình chieáu phoái caûnh laø gì?MPHC được bố trí ở vị trí giữa người quan sát và vật thểMPHC ñöôïc boá trí nhö theá naøo giöõa ngöôøi quan saùt vaø vaät theå?1. Hình chieáu phoái caûnh laø gì?+ Sơ lược phÐp chiÕu xuyªn t©mMặt phẳng vật thểMặt tranhMặt phẳng tầm mắtttĐường chân trời- Mặt phẳng tầm mắt :- Đường chân trời :Giao của mp tầm mắt với mặt tranh , ký hiệu t - tLà mặt phẳng đi qua điểm nhìn.ttThực hiện phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh- Từ tâm chiếu kẻ các đường nối với các điểm của vật thểTừ hình chiếu của tâm chiếu trên đường chân trời kẻ cácđường tương ứng (thuộc mặt tranh) Các đường tương ứng cắt nhau tại các điểm. Nối các điểm được HCPC của vật thể trên MPHC1. Hình chieáu phoái caûnh laø gì?Hình chieáu phoái caûnh laø hình bieåu dieãn ñöôïc xaây döïng baèng pheùp chieáu xuyeân taâm.Ñaëc ñieåm cuûa HCPC taïo cho ngöôøi xem aán töôïng veà khoaûng caùch xa gaàn cuûa caùc vaät theå gioáng nhö khi quan saùt trong thöïc teá. 2. ÖÙng duïng cuûa HCPCÖÙng duïng:HCPC ñöôïc ñaët beân caïnh caùc hình chieáu vuoâng goùc trong caùc baûn veõ thieát keá kieán truùc vaø xaây döïng ñeå bieåu dieãn caùc coâng trình coù kích thước lôùn nhö nhaø cöûa, caàu ñöôøng, ñeâ ñaäp. 3. Caùc loaïi hình chieáu phoái caûnhĐặc điểm : Mặt tranh // một mặt phẳng của vật thểĐặc điểm : Mặt tranh không // với mặt phẳng nào của vật thểHình chieáu phoái caûnh 1 ñieåm tuïHCPC 2 ñieåm tuïHCPC 1 ñieåm tuï vaø HCPC 2 ñieåm tuï khaùc nhau nhö theá naøo?II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCVí duï1: Phöông phaùp veõ phaùc hình chieáu phoái caûnh 1 ñieåm tuï.II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCt tVÏ ®­êng n»m ngang tt dïng lµm ®­êng ch©n trêiBöôùc 1II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCt tF’Chän ®iÓm F’ trªn tt lµm ®iÓm tô Böôùc 1II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCt F’ tH’ A’E’ D’C’ B’VÏ h×nh chiÕu ®øng cña vËt thÓ: A’B’C’D’E’H’ Böôùc 2II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCt F’ tH’ A’E’ D’C’ B’Nèi c¸c ®iÓm cña h×nh chiÕu ®øng víi ®iÓm tô F’: A’F’, B’F’, C’F’, D’F’Böôùc 3II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCt F’ tH’ A’E’ D’I’C’ B’LÊy ®iÓm I’ trªn A’F’ ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu réng cña vËt thÓ Böôùc 4II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCt F’ tH’ A’E’ D’I’C’ B’Tõ ®iÓm I’ vÏ c¸c ®­êng th¼ng lÇn l­ît song song víi c¸c c¹nh cña h×nh chiÕu ®øng cña vËt thÓ Böôùc 5II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCTÈy c¸c ®­êng thõa hoµn thiÖn h×nh vÏ ph¸ct F’ tH’ A’E’ D’I’Böôùc 6II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCT« ®Ëm c¸c c¹nh thÊy cña vËt thÓ Böôùc 7Kết thúcII. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCVí duï2: Phöông phaùp veõ phaùc hình chieáu phoái caûnh 2 ñieåm tuï.ttG’F’II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCttG’F’B’A’Ví duï2: Phöông phaùp veõ phaùc hình chieáu phoái caûnh 2 ñieåm tuï.II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCttG’F’B’A’I’H’C’Ví duï2: Phöông phaùp veõ phaùc hình chieáu phoái caûnh 2 ñieåm tuï.II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCttG’F’B’A’I’H’C’D’Ví duï2: Phöông phaùp veõ phaùc hình chieáu phoái caûnh 2 ñieåm tuï.II. PHÖÔNG PHAÙP VEÕ PHAÙC HCPCttG’F’B’A’I’H’C’D’Ví duï2: Phöông phaùp veõ phaùc hình chieáu phoái caûnh 2 ñieåm tuï.BAØI TAÄP ÖÙNG DUÏNG	Veõ phaùc hình chieáu phoái caûnh cuûa caùc vaät theå ñöôïc cho baèng 2 hình chieáu vuoâng goùc sau ñaây?Ñaùp aùnKết thúcttF’Kết thúcttF’Kết thúcÑAÙP AÙNHình aHình bHình cKết thúcttFBDECAHIKết thúc*CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM Baøi hoïc ñeán ñaây laø keát thuùc ./.

File đính kèm:

  • pptbai_7_Hinh_chieu_phoi_canh.ppt