Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Tiết 16: Lập Bản Vẽ Kĩ Thuật Bằng Máy Tính

Mục tiêu bài học:

 - Biết được các khái niệm cơ bản về một hệ thống vẽ bằng máy tính.

 

Nêu được các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

 

Trình bày được khái quát về phần mềm AutoCAD.

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 20/10/2015 | Lượt xem: 569 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Tiết 16: Lập Bản Vẽ Kĩ Thuật Bằng Máy Tính, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸oTíi dù giê m«n c«ng nghÖlíp 11A4Lâm thao ngày 14 tháng 12 năm 2009 TiÕt 16LËp b¶n vÏ kÜ thuËt b»ng m¸y tÝnh( Computer Aided Drafting, CAD)Mục tiêu bài học: - Biết được các khái niệm cơ bản về một hệ thống vẽ bằng máy tính.Nêu được các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tínhTrình bày được khái quát về phần mềm AutoCAD.Ngµy nay c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt th­êng ®­îc lËp víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh TiÕt 16LËp b¶n vÏ kÜ thuËt b»ng m¸y tÝnh( Computer Aided Drafting, CAD) i. Kh¸I niÖm chung:C¸c ­u ®iÓm cña viÖc lËp b¶n vÏ kÜ thuËt b»ng m¸y tÝnh B¶n vÏ ®­îc lËp mét c¸ch chÝnh x¸c vµ nhanh chãngDÔ dµng, bæ sung, thay ®æi, l­u b¶n vÏGi¶i phãng ®­îc con ng­êi ra khái c¸c c«ng viÖc nặng nhäc vµ ®¬n ®iÖu trong khi lËp b¶n vÏII- Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng vÏ kÜ thuËt b»ng m¸y tÝnh1. Phần cøng:HÖ thèng CAD gåm 2 phÇn: PhÇn cøng vµ phÇn mÒmPhÇn cøng lµ tæ hîp c¸c ph­¬ng tiÖn kÜ thuËt gåm m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ®­a th«ng tin vµo, raTrong c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng sau ®©y ®©u lµ thiÕt bÞ ®­a th«ng tin vµo vµ ra cña m¸y vi tÝnh? chuétMµn hìnhMáy tínhMáy inMáy quÐtM¸y chiÕuBµn phÝm- C¸c thiÕt bÞ ®äc b¶n vÏ nh­ b¶ng sè ho¸, m¸y quÐt ¶nh cho phÐp biÕn ®æi th«ng tin vÏ thµnh c¸c th«ng tin d­íi d¹ng sè ®Ó ®­a vµo bé nhí cña m¸y tÝnh- C¸c thiÕt bÞ phôc vô ho¹t ®éng trao ®æi th«ng tin giữa ng­êi sö dông vµ m¸y tÝnh trong qu¸ trình vÏ: Mµn hình, bµn phÝm, con chuét- ThiÕt bÞ ®­a th«ng tin vÏ nh­ m¸y in2. PhÇn mÒmT¹o ra ®èi t­îng vÏ:®­êng th¼ng, ®­êng trßn, ®­êng cong.. Gi¶i c¸c bµi to¸n dùng hình vµ vÏ hìnhX©y dùng c¸c hình chiÕu vu«ng gãc, hình c¾t, mÆt c¾t X©y dùng c¸c lo¹i hình chiÕu trôc ®o, hình chiÕu phèi c¶nhT«, vÏ kÝ hiÖu mÆt c¾t vËt liÖuGhi kÝch th­íc,PhÇn mÒm cña hÖ thèng CAD ®Ó thµnh lËp b¶n vÏ kÜ thuËt nh­: Quan s¸t giao diÖn cña phÇn mÒm AutoCAD sau chóng ta sÏ thÊy c¸c lùa chän ®Ó ra lÖnh cho m¸y tÝnh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nªu ë trªnChó ý:C¸c thiÕt bÞ phÇn cøng, c¸c ch­¬ng trình phÇn mÒm dï hiÖn ®¹i vµ hoµn thiÖn ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc hÕt ho¹t ®éng trÝ tuÖ cña con ng­êiĐÓ thai th¸c ®­îc mét phÇm mÒm CAD, ngoµi c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n, ng­êi sö dông ph¶i cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tin häc vµ vÏ kÜ thuËtIII. Kh¸i qu¸t vÒ phÇm mÒm autOcad* PhÇn mÒm AutoCAD cña h·ng Autodesk(MÜ) lµ ch­¬ng trình vÏ kÜ thuËt b»ng m¸y vi tÝnh phæ biÕn nhÊt.1. LËp b¶n vÏ hai chiÒu: PhÇn mÒm AutoCAD cã kh¶ năng lËp ®­îc b¶n vÏ kÜ thuËt trªn tê giÊy vÏ thay thÕ ph­¬ng ph¸p vÏ truyÒn thèng b»ng dông cô vÏ.VÝ dô trªn H 13.3 sgk ®­îc vÏ b»ng AutoCAD2.T¹o m« hình vËt thÓ ba chiÒuAutoCAD có khả năng tạo ra mô hình vật thể trong không gian ba chiềuSau đó ra lệnh cho máy tính tự động xây dựng bản vẽ các hình chiếu ,hình cắt, AutoCAD còn tự động xây dựng được hình cắt, mặt cắt, vẽ HCTĐ  H 13.4: Các khối hình học cơ bản để xây dựng mô hình vật thểH13.5: Xây dựng ba hình chiếu vuông góc của một vật thể bằng AutoCADC©u1: Em hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống máy tính mà em biết?Chuột máy tính Bàn phímMàn hìnhMáy inMáy quét ảnh Tên gọiChức năng Đưa thông tin vào bộ nhớ của máy tính  Nhập dữ liệu vào bộ nhớ của máy tính Đưa thông tin ra In ra các thông tin  Đưa thông tin vào bộ nhớ của máy tính Câu 2: Nêu ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính?Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.Dễ dàng sửa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.Giải phóng con người ra khỏi các công việc nặng nhọc và đơn điệu trong khi lập bản vẽC©u3: Em hãy kể tên và nêu chức năng của các phần mềm của một hệ thống máy tính mà em biết?WordPaintAuto CADExcelPhotoshop Tên gọiChức năngsoạn thảo văn bảnVẽ đơn giản Vẽ độ chính xác cao  Lập các bảng tính  Xử lý ảnh Gồm có 2 phầnCâu 4: Trình bày khái quát hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tínha. Phần cøng:PhÇn cøng lµ tæ hîp c¸c ph­¬ng tiÖn kÜ thuËt gåm m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ®­a th«ng tin vµo, ra như: bàn phím, chuột, máy chiếu T¹o ra ®èi t­îng vÏ:®­êng th¼ng, ®­êng trßn, ®­êng cong.. Gi¶i c¸c bµi to¸n dùng hình vµ vÏ hìnhX©y dùng c¸c hình chiÕu vu«ng gãc, hình c¾t, mÆt c¾t X©y dùng c¸c lo¹i hình chiÕu trôc ®o, hình chiÕu phèi c¶nhT«, vÏ kÝ hiÖu mÆt c¾t vËt liÖuGhi kÝch th­íc,b. Phần mềm:Chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinhSøc khoÎ h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t Long ch©u sa th¸ng12- 2009

File đính kèm:

  • pptbai_16_lap_ban_ve_ki_thuat.ppt