Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Trần Minh Trung - Bài 17 : Công Nghệ Cắt Gọt Kim Loại

Phôi : Là vật liệu ban đầu dùng trong gia công

 Ví dụ : Các phôi đúc, phôi rèn, phôi dập .

 Phoi : Quá trình hớt đi vật liệu dư trên vật liệu gốc làm cho khối lượng của bản thân nó giảm so với vật liệu ban đầu (vật liệu dư thừa trong quá trình gia công).

 Ví dụ : Phoi bào khi bào gỗ, mùn cưa khi cưa, mạt thép khi mài và dũa thép, phoi đồng khi tiện đồng .

 

 

ppt22 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 20/10/2015 | Lượt xem: 7824 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài Giảng Công Nghệ Lớp 11 - Trần Minh Trung - Bài 17 : Công Nghệ Cắt Gọt Kim Loại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ Cho biết điểm khác nhau của Phôi và PhÔi (cho ví dụ) ? ĐÁP ÁN Phôi : Là vật liệu ban đầu dùng trong gia công Ví dụ : Các phôi đúc, phôi rèn, phôi dập. Phoi : Quá trình hớt đi vật liệu dư trên vật liệu gốc làm cho khối lượng của bản thân nó giảm so với vật liệu ban đầu (vật liệu dư thừa trong quá trình gia công). Ví dụ : Phoi bào khi bào gỗ, mùn cưa khi cưa, mạt thép khi mài và dũa thép, phoi đồng khi tiện đồng. Bài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠIGIÁO VIÊN: TRẦN MINH TRUNGCHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ.Bài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠII- Nguyªn lý c¾t vµ dao c¾tB¶n chÊt cña gia c«ng kim lo¹i b»ng c¾t gätLµ lÊy ®i mét phÇn kim lo¹i cña ph«i d­íi d¹ng phoi nhê c¸c dông cô c¾t gät ®Ó thu ®­îc kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng theo yªu cÇu.Ưu điểm Ph­¬ng ph¸p nµy cã ®é chÝnh x¸c vµ ®é bãng bÒ mÆt cao.  Lµ ph­¬ng ph¸p gia c«ng phæ biÕn trong ngµnh chÕ t¹o c¬ khÝ. Bé phËn c¾t cña dao cã d¹ng h×nh chªm. Khi gia c«ng c¾t gät dao tÞnh tiÕn vµo ph«i d­íi t¸c dông cña lùc c¾t do m¸y sinh ra líp kim lo¹i phÝa tr­íc dao sÏ bÞ dÞch chuyÓn theo c¸c mÆt tr­ît t¹o thµnh phoi.1. Phôi2. Mặt phẳng trượt3. Phoi4. Dao5. Chuyển động cắtBài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI2. Nguyên lí cắt: a. Qúa trình hình thành phoi:Bài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI2. Nguyên lí cắt: a. Qúa trình hình thành phoi b. Chuyển động cắtBài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠITiÖn:Ph«i quay trßn T¹o ra chuyÓn ®éng c¾t.Dao chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn. Bãc hÕt l­îng d­ gia c«ng.Bµo: Ph«i cè ®Þnh n»m ngang.Dao tÞnh tiÕn däc. T¹o ra chuyÓn ®éng c¾t.Khoan:Ph«i cè ®Þnh hoÆc chuyÓn ®éng.Mòi khoan võa chuyÓn ®éng quay, võa tÞnh tiÕn. T¹o ra chuyÓn ®éng c¾t vµ bãc hÕt l­îng d­ gia c«ng.Phay:Dao quay trßnPh«i ®øng yªn hoÆc chuyÓn ®éng.HÌNH ẢNH CỦA CÁC LOẠI PHOIMặt sauMặt trướcMặt đáyBài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI3. Dao cắt : a. Các mặt của daoThân daoLưỡi cắt chínhBài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠIC¸c mÆt cña dao: MÆt tr­íc: Lµ mÆt tiÕp xóc víi phoi. ®Ó tho¸t phoiMÆt sau: Lµ mÆt ®èi diÖn víi mÆt ®ang gia c«ng. ®ª gi¶m ma s¸t víi mÆt ®ang gia c«ng.L­ìi c¾t chÝnh: Giao tuyÕn cña mÆt tr­íc víi mÆt sau t¹o thµnh l­ìi c¾t chÝnh. Dïng ®Ó c¾t KL.MÆt ®¸y: Lµ mÆt ph¼ng tú cña dao trªn ®µi g¸ dao. G¸ dao trªn ®µi dao. Th©n dao: Th©n dao cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt.Bài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI3. Dao cắt : a. Các mặt của dao b. Các góc của daob. C¸c gãc cña dao.Trªn dao tiÖn c¾t ®øt cã c¸c gãc sau:Gãc tr­íc  : Lµ gãc t¹o bëi mÆt tr­íc cña dao vµ mÆt ph¼ng // víi mÆt ph¼ng ®¸y.  cµng lín phoi tho¸t cµng dÔGãc sau  : Lµ gãc hîp bëi mÆt sau cña dao vµ mÆt mÆt tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao.   cµng lín ma s¸t ph«i víi mÆt sau cña dao cµng gi¶mGãc s¾c β: Lµ gãc hîp bëi mÆt tr­íc vµ mÆt sau cña dao. β cµng nhá dao cµng s¾c nh­ng dao l¹i yÕu vµ chãng mßn.Ph«iphoiM¨t tr­¬cMÆt ®¸yMÆt sauBài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠITh©n dao th­êng ®­îc lµm b»ng thÐp tèt thÐp 45.Bé phËn c¾t cña dao th­êng ®ù¬c lµm tõ vËt liÖu cã ®é cøng cao, chÞu mµi mßn vµ cã ®é bÒn nhiÕt cao. VD: Hîp kim cøng, thÐp giã,.. 3. Dao cắt : a. Các mặt của dao b. Các góc của dao c. Thân daoHÌNH ẢNH CỦA CÁC LOẠI DAOBài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI Gây ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều của công nghệ cắt gọt đối với môi trường như : chất thải, tiếng ồn, độ rung Trong quá trình tạo ra phoi cũng như dùng các phương pháp gia công có phoi để tạo ra sản phẩm chúng ta có gây ảnh hưởng gì để môi trường hay không?Câu 1 : Đây là các phương pháp gia công có Phoi ?a. Đúc, dập và hàn.b. Tiện, phay, bào và khoanc.Đúc, cưa và rèn.d.Tiện , hàn và mài.Bài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠICâu 2 : Khi tiện phôi và dao chuyển động như thế nào ?a. Phôi quay tròn và phôi chuyển động tịnh tiến. b.Phôi cố định nằm ngang và dao tịnh tiến dọc.c.Phôi cố định hoặc chuyển động và mũi khoan vừa chuyền động quay vừa tịnh tiến.d.Phôi đứng yên hoặc chuyển động và dao quay tròn.Bài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠICâu 3: Các bộ phận chính của dao cắt a.Các mặt của dao, chuyển động cắt và các góc của dao .b.Chuyển động cắt, cắt và các góc của dao và thân dao. c.Các mặt của dao, các góc của dao và thân dao.d.Chuyển động cắt, các góc của dao và thân dao.Bài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI Câu 1 : So sánh công nghệ chế tạo phôi (đúc , rèn và dập) với công nghệ cắt gọt kim loại ( tiện, khoan, phay và bào) ? Trả lời các câu hỏi sao : Câu 2 : Tìm một số sản phẩm do công nghệ cắt gọt kim loại tạo ra ? - Xem trước phần II. Gia công kim loại trên máy tiện.Bài 17 : CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI

File đính kèm:

  • pptBAI_17_CONG_NGHE_CAT_GOT_KIM_LOAI.ppt