Bài giảng Đại số 11 nâng cao bài 2: Hoán vị – chỉnh hợp và tổ hợp

Hoạt động 2. Cho X={1,2,3,4}

Nhóm 1. Viết các hoán vị của X sao cho chữ số 1 luôn đứng đầu.

Nhóm 2. Viết các hoán vị của X sao cho chữ số 2 luôn đứng đầu.

Nhóm 3. Viết các hoán vị của X sao cho chữ số 3 luôn đứng đầu.

Nhóm 4. Viết các hoán vị của X sao cho chữ số 4 luôn đứng đầu.

 

 

ppt7 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 24/08/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 11 nâng cao bài 2: Hoán vị – chỉnh hợp và tổ hợp, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ GIAÙO VEÀ DÖÏ GIÔØ THAÊM LÔÙP !Caâu hoûi. Coù bao nhieâu soá töï nhieân chia heát cho 5 goàm 4 chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau?Giaûi. Giaû söû soá töï nhieân thoûa ycbt coù daïng: , ( , Vì n chia heát cho 5 neân TH1: a4 = 0, coù 1.9.8.7=504 soá TH2: a4 = 5, coù 1.8.8.7=448 soá Vaäy coù taát caû 504 + 448 = 952 soáHoạt động 1. Töø 3 chöõ soá 1,2,3 haõy laäp taát caû caùc soá töï nhieân goàm 3 chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau ?Traû lôøi. Ta laäp ñöôïc caùc soá sau:123132213231312321Baøi 2. HOAÙN VÒ – CHÆNH HÔÏP VAØ TOÅ HÔÏP Baøi 2. HOAÙN VÒ – CHÆNH HÔÏP VAØ TOÅ HÔÏP 1. Hoaùn vò.Hoạt động 2. Cho X={1,2,3,4}a. Định nghĩa. Cho tập hợp A có n phần tử (n ≥ 1). Khi sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự ta được một hoán vị các phần tử của tập hợp A (gọi tắt là một hoán vị của A).Nhóm 1. Viết các hoán vị của X sao cho chữ số 1 luôn đứng đầu.Nhóm 2. Viết các hoán vị của X sao cho chữ số 2 luôn đứng đầu.Nhóm 3. Viết các hoán vị của X sao cho chữ số 3 luôn đứng đầu.Nhóm 4. Viết các hoán vị của X sao cho chữ số 4 luôn đứng đầu.Baøi 2. HOAÙN VÒ – CHÆNH HÔÏP VAØ TOÅ HÔÏP Trả lời HĐ 2.1234124313241342142314322134214323142341241324313124314232143241341234214123413242134231431243211. Hoaùn vò.a. Định nghĩa. Cho tập hợp A có n phần tử (n ≥ 1). Khi sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự ta được một hoán vị các phần tử của tập hợp A (gọi tắt là một hoán vị của A).Như vậy, với tập có 3 phần tử thì số hoán vị là 6, tập có 4 pt thì số hoán vị là 24.Baøi 2. HOAÙN VÒ – CHÆNH HÔÏP VAØ TOÅ HÔÏP Hoạt động 3. Có bao nhiêu cách xếp n vật vào n chỗ trống khác nhau ?Chỗ thứ 1, có cách xếp1. Hoaùn vò.a. Định nghĩa. Cho tập hợp A có n phần tử (n ≥ 1). Khi sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự ta được một hoán vị các phần tử của tập hợp A (gọi tắt là một hoán vị của A).Trả lời.?Chỗ thứ 2, có cách xếp.Chỗ thứ n-1, có cách xếpChỗ thứ n, có cách xếpn?n-1Vậy, có cách xếp n vật vào n chỗ trống khác nhau.n(n-1).(n-2)1?12Baøi 2. HOAÙN VÒ – CHÆNH HÔÏP VAØ TOÅ HÔÏP b.Số các hoán vị.Ký hiệu Pn là số các hoán vị của tập hợp có n phần tử. Ta có:Pn = n.(n – 1).(n – 2)1 = n!*Chú ý. Ký hiệu n! đọc là n giai thừa Ví duï

File đính kèm:

  • pptbai giang hoan vi.ppt
  • pptcung co.ppt
  • ppttrang vi du.ppt
  • pptvi du 1.ppt
  • pptvi du 2.ppt
  • pptvi du 3.ppt
  • pptvi du 4.ppt